بسم الله
 
EN

بازدیدها: 725

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت نهم

  1390/10/27
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت نهم
فصل سوم
ترتيب رسيدگي و دادرسي
‌ماده 190 - هر گاه کارشناسان و گواه‌هايي که امر به احضار آنها داده شده است تا يک ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشده باشند رييس دادگاه امر به‌جلب آنها خواهد داد.
‌ماده 191 - پس از تشکيل جلسه ديوان حرب رييس دادگاه امر خواهد داد که متهم و وکيل مدافع در دادگاه حضور يابند. متهم آزادانه در معيت‌مستحفظين و وکيل مدافع خود در دادگاه حاضر مي‌شود.
‌ماده 192 - جلسات ديوان حرب علني است مگر در مواردي که علني بودن آن مخالف انتظامات يا مصالح کشور يا منافي اخلاق باشد که در اين‌صورت دادستان درخواست سري بودن دادرسي را خواهد نمود در اين صورت ديوان حرب قرار سري بودن دادرسي را صادر مي‌نمايد و در پايان‌دادرسي
حکم دادگاه فقط براي دادستان و متهم و وکيل مدافع قرائت خواهد شد.
‌ماده 193 - رييس دادگاه عهده‌دار نظم جلسات ديوان حرب است - کليه اشخاصي که در دادگاه حضور به هم مي‌رسانند بايد بدون اسلحه وارد شده‌و تماشاچيان در جايي که براي آنها معين شده است مؤدب و ساکت بنشينند و هر گاه قواعد نظم جلسه را رعايت نکنند رييس امر مي‌دهد که آنها را از‌دادگاه خارج کنند و در صورتي که مقاومت نمايند به امر رييس دادگاه از يک الي پانزده روز بازداشت خواهند شد.
‌ماده 194 - پس از اعلام رسميت جلسه رييس دادگاه نام و نام خانوادگي و درجه و سن و محل اقامت متهم را پرسيده و منشي دادگاه در برگهاي‌صورت جلسه مي‌نويسد و بعد متهم را مخاطب ساخته و به او تذکر مي‌دهد که در جريان دادرسي مواظب اظهارات خود بوده و آنچه را که براي مدافعه‌مفيد مي‌داند در موقع اظهار دارد. پس از آن به وکيل مدافع متهم اخطار مي‌کند که برخلاف وجدان و قوانين نبايد اظهاراتي بکند و مدافعات خود را بايد‌با نزاکت بيان نمايد.
‌ماده 195 - چنانچه متهم دلائلي بر عدم صلاحيت ديوان حرب يا حصول مرور زمان داشته و يا تحقيقات را ناقص بداند بايد قبل از ورود در‌دادرسي ايراد نمايد و همچنين در مواردي که خود دادگاه تحقيقات را ناقص تشخيص داده يا ايراد مرور زمان يا عدم صلاحيت را وارد ديده يا متوجه آن‌شده باشد پس از استماع اظهارات دادستان و متهم يا وکيل مدافع قرار مقتضي بر حسب مورد راجع به تکميل تحقيقات يا حصول مرور زمان يا عدم‌صلاحيت صادر خواهد نمود.
‌ماده 196 - قرار دادگاه فقط در صورتي که راجع به حصول مرور زمان يا عدم صلاحيت باشد در ظرف پنج روز از تاريخ اعلام رأي قابل تجديد نظر‌خواهد بود (‌رجوع به ماده 113 اين قانون) اگر دادگاه قرار تکميل تحقيقات صادر نمايد پرونده مربوطه به وسيله دادستان نزد بازپرس فرستاده مي‌شود‌بازپرس تحقيقات لازم را به عمل آورده و بدون اظهار عقيده پرونده را به وسيله دادستان به دادگاه عودت مي‌دهد.
‌ماده 197 - پس از انجام تشريفات مقرره در مواد قبل منشي دادگاه به امر رييس ادعانامه را قرائت مي‌نمايد و بعد رييس دادگاه خلاصه اتهامي را که‌براي آن متهم مورد تعقيب واقع شده است به او اعلام داشته و دلائل اقامه شده از طرف دادستان را نيز ذکر مي‌نمايد از او مي‌پرسد که آيا به تقصير خود‌اعتراف مي‌نمايد يا خير؟ پس از آن شروع به تحقيقات مي‌نمايد بدين ترتيب که بدواً توضيحاتي که لازم مي‌داند از دادستان راجع به ادعانامه خواسته و‌بعد هر گاه گواه‌ها و کارشناس دعوت شده باشند اظهارات آنها را استماع و منشي دادگاه خلاصه اظهارات و در صورت لزوم تمام آن را در صورتمجلس‌مي‌نويسد پس از آن متهم يا وکيل مدافع او به دفاع مي‌پردازد.
‌ماده 198 - دادگاه براي کشف حقيقت داراي اختيارات کامل است و مي‌تواند حتي در جريان دادرسي حضور هر کس را که استماع بيانات او لازم‌باشد به وسيله احضاريه يا برگ جلب بخواهد و همچنين مي‌تواند حاضر نمودن هر مدرکي را که براي کشف حقيقت مفيد فرض کند درخواست نمايد.
‌ماده 199 - هر دفعه که دادستان اجازه نطق مي‌خواهد به متهم و وکيل مدافع او نيز اجازه دفاع داده مي‌شود.
‌ماده 200 - در موارد استثنايي و فوق‌العاده ممکن است رسيدگي و دادرسي بدون انقطاع ادامه يابد - رييس نمي‌تواند دادرسي را تعطيل کند مگر در‌فواصل لازمه براي استراحت دادرسها و متهمين و گواه‌ها - همچنين در صورتي که يکي از گواه‌ها که گواهي او حائز اهميت است حاضر نشده و يا امر‌مهمي باقي مانده باشد که بايد کشف گردد ممکن است دادرسي موقتاً تعطيل شود - تعطيل دادرسي به اتفاق يا به اکثريت آراء مقرر مي‌گردد. هر گاه‌تعطيل بيش از 72 ساعت (‌به استثناء ايام تعطيل) به طول انجامد دادرسي بايد تماماً از سر شروع شود.
‌ماده 201 - مقررات مواد 229 و 245 و 384 و 385 و 386 و 387 و 389 و 391 و 392 و 394 و 397 و 398 و 399 و 400 قانون آيين دادرسي‌کيفري در ديوان حرب نيز لازم‌الرعايه است.
‌ماده 202 - دادگاه بايد راجع به تحقق بزه و توجه آن به متهم و انطباق با مواد قانوني دقت‌هاي لازم بنمايد.
‌ماده 203 - دادرسها در اظهار عقيده طبق مقررات قانون مستقل و آزاد مي‌باشند ولي بايستي خدا و شاهنشاه و قانون و عدالت را در مد نظر داشته‌باشند.
‌ماده 204 - چنانچه در ضمن دادرسي معلوم شود که اظهارات يکي از گواه‌ها برخلاف واقع بوده است رييس ديوان حرب مي‌تواند بنا بر درخواست‌دادستان يا متهم و حتي رأساً امر به بازداشت گواه نامبرده بدهد و اگر گواه کاذب تابع دادگاه‌هاي نظامي باشد رييس شخصاً يا به وسيله يکي از دادرسها‌شروع به بازجويي نموده و پس از خاتمه بازجويي مقدماتي برگهاي تحقيقاتي را براي فرمانده قسمت مربوطه ارسال مي‌دارد و هر گاه گواه نامبرده تابع‌دادگاه‌هاي نظامي نباشد پس از تهيه صورت جلسه لدي‌الاقتضاء با صورت جلسه به نزديکترين دادسراي شهرستان مربوطه اعزام مي‌گردد.
‌ماده 205 - دادرسهاي دادگاه در موارد رد (‌رجوع به مواد 36 و 37 اين قانون) بايد از دخالت در دادرسي خودداري نموده و مراتب را به مقامي که امر‌تشکيل ديوان حرب را داده است گزارش دهند تا در صورت وارد بودن دلائل رد به جاي آنها دادرسهاي ديگري انتخاب شوند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان