بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,032

مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت هفتم

  1390/10/26
خلاصه: مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت هفتم
ماده 29- تمديد تاريخ انقضاء يا آخرين روز ارائه اسناد:
الف ) اگر تاريخ انقضاء اعتبار يا آخرين روز جهت ارائه اسناد مصادف با روزي شود که بانکي که اسناد بايد به آن بانک ارائه شود بنابه دلايلي غير از آنچه که در ماده 36 اشاره شده تعطيل باشد، تـاريخ انقضاء يا آخرين روز ارائه اسناد، بنابه مورد تا اولين روز بانکي بعد از تعطيل تمديد خواهد شد.
ب ) اگراسناد در اولين روز بانکي بعد از تعطيل ارائه شود بانک تعيين شده بايد طي بيانيه اي در نـامه ضميمه اسناد به بانک گشاينده يا تائيد کننده اعلام نمايد که اسناد پيرو تمديد مهلت مقرر مطابق بند الف ماده 29 به بانک ارائه شده است .
ج ) تمديد تاريخ انقضاءاعتبار يا آخرين روز ارائه اسناد طبق بند الف ماده 29 موجب آن نخــــــواهد شـد کـه آخرين تاريخ حمل نيز تمديد گردد.
ماده 30- نوسان در مبلغ اعتبار، مقدار و قيمت واحد:
الف ) لغات “در حدود” يا “تقريبا” که در ارتباط با مبلغ اعتبار يا مقدار يا قيمت واحد کالا در اعتبار به کـــار مي رود به معني مجاز بودن حداکثر 10 درصد تفاوت ، بيشتر يا کمتر، از مبلغ ، مقدار يا قيمت واحــــد کالاي مورد اشاره است .
ب ) نوسان 5 درصدي بيشتر يا کمتر مقدار کالا در اعتبار مجاز است به شرط آنکه مقدار کالا براساس تعداد واحدهاي بسته بندي يا قلم به قلم مشخص نشده باشد و جمع مبالغ برداشت شده بيشتــــراز مبـــلغ اعتبـــارنباشد.
تبصره : (فقط کالاي وزني يا فله اي ) 5% فقط براي مقدار کالاست (يعني مبلغ قابل پرداخت همان سقف اعتباراست )
ج ) حتي درمواردي که حمل تدريجي غير مجاز است ،نوسان 5 درصد کمتر از مبلغ اعتبـار مجاز است بــــه شرط آنکه مقدار کالا،اگر در اعتبار درج شده کلا” حمل شده باشد و قيمت واحد کالا ،اگر کاهش نيافته و يا مفاد بند ب ماده 30 قابل اعمال نباشد. اين نوسان در مواردي کـــه ميــــزان مشخصي از نوسان در اعتبارتصريح شده و يا از اصطلاحات ذکر شده در بند الف ماده 30 استفاده شود قابل اعمال نيست

ماده 31- حمل تدريجي يا برداشت هاي تدريجي:
الف ) حمل بدفعات يا برداشت به دفعات از اعتبار مجاز است .
ب ) اسنــــاد ارائـــه شده در بيش از يک سري اسناد حمل که حاکي از حمل توسط وسايل نقليه واحد و طي سند واحد باشد به شــــرط آنکه داراي مقصد واحد باشند حمل به دفعات تلقي نمي شود حتي اگــر بارگيري کالادر تاريخ هاي متفـــــاوت يا در بنادر مختلف ، محل دريافت ، در اختيار گرفتن و ارسال در نقاط مختلف باشد.
اگر اسناد ارائه شده بيش از يک سري اسناد حمل باشد، آخرين تاريخ حمل به نحوي که درهريک ازسري اسناد درج شده به عنوان تاريخ حمل تلقي خواهد شد.
اگر اسناد ارائه شده شامل يک يا چند سري اسناد حمل حاکي از حمل کالا توسط چند وسيله نقليه تحت يک نوع روش حمل باشد به عنوان حمل تدريجي (حمل بدفعات ) تلقي خواهد، حتي اگر وسايل نقليه مذکور به مقصد واحد و در يک روز عزيمت نمايند.
ج) اسناد ارائه شده که شامل چند رسيد پيک ، رسيد پست يا گواهي پست است اگر رسيدهاي پيک ، رسيدهاي پستــــي يا گواهي هاي پستي ظاهرا” در يک تاريخ صادر شده و در همان محلي که در شرايط اعتبار به عنوان محــل ارسال کالا مشخص شده ممهور ،امضاء يا به طرق ديگر گواهي شده باشند به عنوان حمل تدريجي تلقي نخواهند شد.
ماده 32- برداشت اقساطي / حمل در دوره هاي معين:
اگر برداشت اقساطي يا حمل نوبتي در دوره هاي معين در شرايط اعتبار تصريح شده باشد، ولي در طول دوره مقرر برداشت قسط مربوطه از محل اعتبار صورت نگيرد و يا کالاي مربوط به آن دوره حمل نشود،اعتبار براي آن قسط و اقساط بعدي قابل استفاده نخواهد بود.
ماده 33- ساعات ارائه اسناد:
بانک موظف به قبول اسنادي که خارج از ساعات کار بانک ارائه شود نيست .
ماده 34- عدم مسئوليت نسبت به اصالت اسناد:
بانک هيچگونه تعهد يا مسئوليتي نسبت به شکل ، کفايت ، صحت ، اصالت ، جعل يا درستي هرگونه سند يا نسبت به شرايط عمومي و خصوصي تصريح شده در يک سند يا الحاق شده بر آن ندارد.همچنين بانک هيچگونه تعهد يا مسئوليتي نسبت به شرح ، مقدار ، وزن ، کيفيت ، شرايط ، بستــه بندي ،تحويل ،ارزش يا وجود کالا ، خدمات يا ساير عملکردهاي مرتبط به اسناد يا نسبت به حسن نيت، فعـــــل يا تـــــرک فعل ، تصفيــــه مـــــالي عملکرد يا اعتبار فرستنده ، حمل کننده ، گيرنده يا بيمه گر کالا يا هر شخص ديگري به عهده ندارد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان