بسم الله
 
EN

بازدیدها: 879

قانون مجازات اسلامي-قسمت نوزدهم

  1390/10/26
خلاصه: قانون مجازات اسلامي-قسمت نوزدهم
فصل سوم - ديه بيني
ماده 380 - از بين بردن تمام بيني دفعتا" يا نرمه آن که پائين قصب واستخوان بيني است موجب ديه کامل است و از بين بردن مقداري از نرمه بيني موجب همان نسبت ديه ميباشد .
ماده 381 - از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعداز بريدن نرمه آن موجب ديه کامل وارش مي باشد .
ماده 382 - اگر با شکستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد کنند در صورتي که صالح نشود موجب ديه کامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يکصد دينار ميباشد .
ماده 383 - فلج کردن بيني موجب دو ثلث ديه کامل است و ازبين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه کامل مي باشد .
ماده 384 - از بين بردن هر يک از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه کامل است و سوراخ کردن بيني بطوري که هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنکه آن را سوراخ نمايد در صورتي که باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مي باشد .
ماده 385 - ديه از بين بردن نوک بيني که محل چکيدن خون است نصف ديه کامل مي باشد .

فصل چهارم - ديه گوش
ماده 386 - از بين بردن مجموع دو گوش ديه کامل دارد واز بين بردن هر کدام نصف ديه کامل واز بين بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود .
ماده 387 - از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را نداردو از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود .
ماده 388 - پاره کردن گوش ثلث ديه دارد .
ماده 389 - فلج کردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد .
تبصره - هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوائي سرايت کند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شکستن آن شودبراي هر کدام ديه جداگانه اي خواهد بود .
ماده 390 - گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور درموارد فوق يکسانند .

فصل پنجم ديه لب

ماده 391 - از بين بردن مجموع دو لب ديه کامل دارد و ازبين بردن هر کدام از لبها نصف ديه کامل واز بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 - جنايتي که لبها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداري است که حاکم آن را تعيين مي نمايد .
ماده 393 - جنايتي که موجب سست شدن لبها بشود بطوري که باخنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث ديه کامل مي باشد .
ماده 394 - از بين بردن لبهاي فلج و بي حس ثلث ديه دارد .
ماده 395 - شکافتن يک يا دو لب بطوري که دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه کامل است ودر صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه کامل خواهد بود .

فصل ششم - ديه زبان

ماده 396 - از بين بردن تمام زبان سالم يا لال کردن انسان سالم يا ضربه مغزي ومانند آن ديه کامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه کامل خواهد بود .
ماده 397 - از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه قسمتي از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود .
ماده 398 - تعيين مقدار ديه جنايتي که بر زبان وارد شده وموجب از بين رفتن حروف نشود لکن باعث عيب گرددباتعيين حاکم خواهدبود .
ماده 399 - هرگاه مقداري از زبان را کسي قطع کند که باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را که باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف مي باشد .
ماده 400 - بريدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب ديه کامل است .
ماده 401 - بريدن زبان کودکي که به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي گويد ثلث ديه دارد و اگر بعدا" معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته ديه کامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي شود .
ماده 402 - هرگاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه کامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگرددو سالم شود ديه مسترد خواهد شد .


مشاوره حقوقی رایگان