بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,536

نمونه قرارداد عمليات خاکبرداري ، بارگيري و تخليه خاک-قسمت سوم

  1390/10/24
خلاصه: نمونه قرارداد عمليات خاکبرداري ، بارگيري و تخليه خاک-قسمت سوم
فصل سوم : اختيارات کارفرما
ماده 16- نماينده کارفرما
کارفرما پس از امضاء قرارداد نماينده خود را که .............طرح مي باشد کتباً به پيمانکاري مي نمايد .
پيمانکار موظف است عمليات موضوع قرارداد را اساس مفاد قرارداد و مشخصات فني عمومي و خصوصي و نقشه هاي پيوست و همچنين بر طبق دستورات و تعليماتي که کارفرما يا .............طرح مي دهد با بهترين روش و طبق زمان بندي مورد تائيد کارفرما به وسيله افراد و ماشين آلات مورد قبول کارفرما اجراء نمايد .

ماده 17- تحويل زمين :
1-17- پيمانکار متعهد مي شود حداکثر ظرف مدت ...................... روز پس از امضاء قرارداد در محل خاکبرداري واقع در ...............................حضور بهم رساند و زمين موضوع قرارداد را طي صورت جلسه از مجري طرح تحويل گيرد .
تبصره : عدم اقدام پيمانکار نسبت به حضور در محل خاکبرداري و تحويل گيري زمين تا تاريخ فوق موجب افزايش مدت قرارداد نخواهد گرديد و تاريخ مزبور ملاک شروع قرارداد خواهد بود .
2-17- احداث هر نوع بنا با هر نوع مصالح به منظور سرويس يا تعميرات ماشين هاي لازم براي انجام کار و تعويض روغن در محوطه زمين تحويلي از طرف پيمانکار و افراد تحت سرپرستي وي ممنوع خواهد بود .
3-17- پيمانکار متعهد است پس از خاتمه عمليات موضوع قرارداد زمين و پروژه مزبور را با تنظيم صورت جلسه به کارفرما تحويل نمايد .
4-17- پيمانکار حق ندارد تجهيزات و ماشين آلات و وسايلي را که براي اجراي عمليات موضوع قرارداد در نظر گرفته شده بدون مجوز کارفرما و يا مجري طرح تا تحويل موقت و رسيدگي به حساب هاي مالي شرکت و تائيد کارفرما از محل پروژه خارج نمايد .

ماده 18- اجازه عبور
کارفرما در مورد اخذ اجاره عبور ماشين آلات پيمانکار در سطح شهر به منظور اجراي عمليات موضوع قرارداد تشريک مساعي لازم را در حدود اجازه مقررات خواهد نمود .

ماده 19- تغيير مقادير کار :
کارفرما مي تواند حجم عمليات موضوع قرارداد را تحت همين شرايط تا 25% کاهش يا افزايش دهد که در هر صورت پيمانکار با توجه به موارد زير موظف به قبول آن مي باشد .
الف : مبلغ افزايش يا کاهش مقادير کار بر اساس بهاي واحد کار مندرج در ماده 4 اين قرارداد محاسبه و اضافه و يا کسر مي گردد .
ب: مدت قرارداد به نسبت افزايش يا کاهش مقادير کار نسبتاً اضافه يا کسر خواهد شد .

ماده 20- توقف عمليات :
کارفرما مي تواند با تشخيص و صلاحديد خود عمليات موضوع قرارداد را موقتاً براي حداکثر 3 ماه معلق و متوقف سازد . در اين صورت بايد مراتب را کتباً و حداقل روز قبل از شروع تعليق با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانکار ابلاغ نمايد . در مدت تعليق پيمانکار موظف است کليه کارهاي انجام يافته و مصالح پاي کار و تاسيسات کارگاه را بر اساس پيمان به طور شايسته حفاظت نمايد . همچنين پيمانکار موظف است تعداد نفرات و ماشين آلات خود را به حداقل ممکن طبق نظر نماينده کارفرما تقليل دهد در اين صورت ، پيمانکار بابت هزينه حفاظت و حراست کارگاه مبلغي را که با تراضي طرفين تعيين خواهد شد دريافت مي نمايد . بديهي است در صورتي که تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد و طرفين به ادامه قرارداد توافق ننمايند پيمان خاتمه يافته تلقي و طبق ماده 48 شرايط عمومي مصوب وزارت برنامه و بودجه عمل خواهد شد .

ماده 21- بازرسي هاي فني
بازرسان فني کارفرما مي توانند ماشين آلات پيمانکار را در کارگاه مورد آزمايشات فني قرار دهند و چنانچه بعضي از ماشين ها از لحاظ فني معيوب تشخيص داده شوند و يا قادر به انجام عمليات موضوع قرارداد نباشد از کار آنها جلوگيري به عمل آورند و پيمانکار موظف است نسبت به جايگزيني آن اقدام عاجل نمايد .

ماده 22- فسخ قرارداد
در موارد زير کارفرما مي تواند قرارداد را به طور يک جانبه فسخ و کليه تضمينات و کسور وجه الضمان را به نفع خود ضبط و وصول نمايد .
1-21- عدم معرفي سرپرست عملياتي براي کارگاه به شرح مندرج در ماده 11 قرارداد و همچنين رها کردن کارگاه بدون سرپرست عملياتي و يا تعطيل کردن کارها بدون اجازه کارفرما و بدون علل قهريه بيش از ده روز
2-21- واگذاري و يا انتقال قرارداد جزئاً يا کلاً به اشخاص ديگر بدون موافقت و اجازه قبلي کارفرما
3-21- عدم توانايي مالي ، فني يا اجرايي پيمانکار براي ادامه انجام عمليات موضوع قرارداد به تشخيص کارفرما .
4-21- انحلال يا ورشکستگي موسسه پيمانکار
5-21- عدم اجراي هر يک از مواد قرارداد در ظرف مدت تعيين شده در برنامه زمان بندي و يا عدم انجام دستورات کارفرما يا نماينده وي
6-21- در صورتي که به هر ترتيب پيمانکار مشمول ممنوعيت قانوني گردد .
7-21- در حال متعهد مي تواند با روز اعلام قبلي قرارداد را به طور يک جانبه فسخ نمايد و متعهد حق هيچ گونه مطالبه و يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبقه ماده 10 همين قرارداد خواهد بود .

ماده 23- اقدامات پس از فسخ
چنانچه کارفرما به يکي از علل مشروحه در ماده 22 قرارداد را فسخ نمايد ، مراتب را به پيمانکار کتباً اعلام و ضمانت نامه انجام تعهدات را بدون انجام تشريفات قضايي به نفع خود وصول خواهد نمود . و پيمانکار حق هيچ گونه اعتراض و يا مطالبه اي از اين بابت نخواهد داشت . ساير اقدامات پس از فسخ ، طبق ماده 47 شرايط عمومي پيمان خواهد بود .
ضمناً پيمانکار موظف است بر اساس مفاد بند 2 ماده 5 قرارداد صورت وضعيت کارکرد خود را تا تاريخ فسخ ظرف مدت روز از تاريخ فسخ تهيه و به کارفرما تسليم نمايد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان