بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,140

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(76)

  1390/10/21
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
شرائط وعجز از پردخت نفقه؟
سوال:من يک مشکل حقوقي داشتم مربوط به شرايط پرداخت نفقه.در صورت عدم توانايي پرداخت نفقه هنگام طلاق؟

پاسخ:شرائط وجوب نفقه به قرار زير است اولاً : نفقه مربوط به نکاح دائم است . بنابر اين در عقد موقت زن حق نفقه نداردمگر اينکه شرط شده باشد يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.ثانياً : دومين شرط وجوب نفقه تمکين است : هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظائف زوجيت امتناع کند ؛ مستحق نفقه نخواهد بودـثالثاً : نفقه زوجه اصولاً هم مربوط به زمان حال است هم گذشته ؛ ولي در هر دو مورد پس از انحلال نکاح نفقه واجب مي شودنکته ديگر اينکه نفقه زن مشروط به تمکن مرد يا عدم تمکن زن نيست و اگر زن ثروتمند هم باشد و شوهر بي چيز ؛ نفقه زن قانوناً به عهده شوهر است و به همين جهت اگر مرد نتواند نفقه زن را پرداخت کند ؛ زن مي تواند از محکمه تقاضاي طلاق نمايدـهمچنين قبل از اجراي صيغه طلاق مي بايست تکليف مهريه زوجه ؛ نفقه ايام عده و حضانت اطفال روشن شوددر آخر چنانچه شما توانائي پرداخت نفقه را بصورت يکجا نداريد مي توانيد دادخواست اعسار از پرداخت نفقه را با پيوست مدارک و مستندات تقديم دادگاه نمائيد و به عنوان ادله اثبات دعوي مي توانيد از شهادت شهود استفاده کنيد . دادگاه پس از رسيدگي چنانچه دلائل شما را مقرون به واقع و درست تشخيص داد و پس از رسيدگي رأي به تقسيط پرداخت نفقه صادر خواهد کرد.
=============

اعتياد مضر و حق طلاق زن ؟
سوال: در صورت اعتياد مرد ؛ قانون اجازه طلاق را به همسر ميدهد؟

پاسخ:منظور از اعتياد که زن مي تواند با استناد به آن و به عنوان عسر و حرج از شوهرش طلاق بگيرد ؛ اعتياد مضر است .عسر و حرج يعني و ضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. يکي از موارد عسر و حرج اعتياد مضر به يکي از انواع مواد مخدر است ؛ به شرح زير:الف )- اصل اعتياد که بايستي توسط آزمايشگاه کلينيکي اثبات گردد.ب )- نوع اعتياد بايد مضر تشخيص داده شود.مضر بودن نوع اعتياد گاهي از جنبه فردي و گاه از جنبه نوعي با توجه به شرائط خاص پرونده هاي قضائي است . زيرا ممکن است يک اعتياد نوعاً مضر نباشد ولي براي فرد خاصي مضر تشخيص داده شود يا بالعکس ، يک نوع اعتياد خاص نوعاً مضر باشد ولي براي فرد خاصي مضر تشخيص داده نشود. فلذا بايد هر دو قاعده مورد پذيرش قرار گيرد.(نظر آقاي ناصر قوامي )ج )- اعتياد بايد نسبت به مواد تخديري باشد.لذا اعتيادهاي رفتاري و ساديسم و ... شامل آن نميشود.د)- اعتياد مذکور شامل هر نوع مواد مخدر مي شود و هيچ حصري در اين زمينه قابل تصور نيست .
=============

در صورت فوت مرد و نداشتن فرزند آيا ارثيه به طور کامل به همسر وي تعلق ميگيرد؟
سوال:در صورت فوت مرد و نداشتن فرزند آيا ارثيه به طور کامل به همسر وي تعلق ميگيرد؟

پاسخ:مطابق ماده 949 قانون مدني ، در صورت نبودن هيچ وارث ديگري به غير از زوجه براي زوج متوفي ، زن فقط نصيب خود را مي برد و بقيه ترکه شوهر ، در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 قانون مدني بوده ؛ امر ترکه متوفي راجع به حاکم است . در خصوص ترکه متوفاي بلاوارث ؛ طبق فصل هشتم قانون امور حسبي و مواد 327 به بعد آن قانون ؛ چنانچه از تاريخ تحرير ترکه تا ده سال وارثي براي زوج غير از زوجه معلوم شود ، پس از اثبات در دادگاه بقيه ترکه به وسيله مدير ترکه تعيين شده ، به او داده مي شود. در غير اين صورت ، باقي مانده ترکه به خزانه دولت تسليم مي شود. بعد از اقدامات فوق ؛ ادعاي حقي نسبت به ترکه از کسي به هر عنوان که باشد پذيرفته نخواهد بود.
============

تفاوت ديه در ماههاي حرام و غير حرام چيست؟
سوال:تفاوت ديه در ماههاي حرام و غير حرام چيست؟

پاسخ:طبق ماده 299 قانون مجازات اسلامي ديه قتل در صورتي که صدمه و فوت هر دو در يکي از چهار ماه حرام (رجب ، ذيقعده ،ذيحجه ، محرم ) و يا در حرم مکه معظمه واقع شود ، علاوه بر يکي از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 ؛ به عنوان تشديد مجازات بايد يک سوم به هر نوعي که انتخاب کرده است اضافه شود و ساير ازمنه و امکنه هر چند متبرک باشند داراي اين حکم نيستند . مقنن در ماده مذکور تصريحي به عمد يا غير عمد بودن قتل نکرده است لذا با مراجعه به آراء معتبر فقهاء مي توان گفت که ديه قتل خواه عمدي خواه غير عمدي (شبه عمد و خطاي محض ) در هر صورت در صورتي که صدمه و فوت هر دو در ماه هاي حرام باشد ؛ موجب تغليظ خواهد بود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان