بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,156

دانستني هاي حقوقي در باره شرکتها-قسمت اول

  1390/10/21
خلاصه: دانستني هاي حقوقي در باره شرکتها-قسمت اول
شرکتهاي تجاري
شرکتهاي تجاري، اجتماع دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي به منظور انجامـ عمليات تجاري و کسب سود را گويند. شرکتهايي که هدف از تأسيس آن‌هـا تجارت نيست و اعمال تجاري انجامـ نميدهند، شرکتهاي حقوقي يا مدني ناميده ميشوند.

انواع شرکتهاي تجاري
در يک طبقه بندي، شرکتهاي تجاري را از لحاظ ميزان مسؤليت اعضا ميتوان به چهار دسته به شرح زير تقسيمـ نمود:
- شرکتهاي تجاري سرمايه اي
در اين شرکتها مسؤليت شرکا محدود به ميزان سرمايه يا درصد سهامـ هر شريک ميباشد، مانند شرکتهاي سهامي عامـ و خاص و شرکت با مسؤليت محدود.

- شرکتهاي تجاري شخصي
در اين نوع شرکتها مسؤليت شرکا نامحدود است و تعهدات شرکت تسري به همه دارايي شرکا مينمايد، مانند شرکتهاي تضامني و نسبي.

- شرکتهاي تجاري مختلط
در اين نوع شرکتها مسؤليت بعضي از شرکا محدود به سرمايه آن‌هـا و مسؤليت ديگران نامحدود است. اين نوع شرکتها در واقع از اختلـاط شرکتهاي سرمايه‌اي و شخصي به وجود ميآيند، مانند شرکتهاي مختلط سهامي و غير سهامي، شرکاي نوع اول را شرکاي عادي و شرکاي نوع دومـ را شرکاي ضامن ميگويند.

- شرکتهاي تجاري کميّتي
در اين نوع شرکتها تعداد سرمايه گذاران زياد است و شرکا مسؤليتي ندارند و اصولـاً قصد از ايجاد آن‌هـا رفاه اعضاي آن است. شرکتهاي تعاوني از اين دسته اند.

اقسامـ شرکتهاي تجاري
شرکتهاي تجاري به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسمـ به شرح زير طبقه بندي شده اند.
1- شرکتهاي سهامي
2- شرکتهاي با مسؤليت محدود
3- شرکتهاي تضامني
4- شرکتهاي نسبي
5- شرکتهاي مختلط سهامي
6- شرکتهاي مختلط غير سهامي
7- شرکتهاي تعاوني توليد و مصرف

وجوه افتراق شرکتهاي مدني و تجاري
- شرکت مدني عمدتاً با ثبت در دفاتر رسمي پيدا ميکند (بجز شراکت ورثه در ميراث که نيازمند ثبت نيست.)، در حالي که شرکت تجاري با ثبت در اداره ثبت شرکتها هويت پيدا ميکند.
- شرکت مدني فاقد شخصيت حقوقي است، در حالي که شرکت تجاري اصولـاً يک شخصيت حقوقي است.
- شرکت مدني اقامتگاه و تابعيت ندارد، در حالي که اقامتگاه و تابعيت شرکت تجاري لزوماً بايد مشخص باشد.
- موضوع شرکت مدني معاملـات غير تجاري است، در حالي که موضوع شرکتهاي تجاري معاملـات تجاري است.
- قانون، شرکتهاي تجاري را تحت نظمـ بخصوصي قرار داده و حتي انواع آن‌هـا را مشخّص و محدود نموده و ظوابط عيني را بر آن‌هـا حاکمـ کرده است، در حالي که شرکتهاي حقوقي تابع قصد و اراده شرکا ميباشند و به هر نحو که بخواهند (مشروط بر آنکه مغاير قانون مدني نباشد) ميتوانند شرکت تشکيل دهند.
- شرکت مدني هميشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکيل ميگردد، در حالي که در تأسيس بعضي از شرکتهاي تجاري ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لـازمـ است (مثل شرکت سهامي خاص).
- شرکتهاي تجاري حتماً و ضرورتاً در نتيجه اختيار و اراده شرکا به وجود ميآيند، ولي بعضي از شرکتهاي مدني بدون اراده و اختيار شرکا به وجود ميآيند (مثل شراکت وراث در مال الترکه)
- مسؤليت شرکا در شرکتهاي تجاري برحسب نوع شرکت ممکن است به ميزان سهمـ، محدود به سرمايه، نسبت به سرمايه و تضمين تمامـ سرمايه و يا مختلط باشد، در حالي که در شرکتهاي مدني چنين مسؤليتي وجود ندارد و مسؤليت در امور مدني منفرد ميباشد.
- نحوه تقسيمـ سود و زيان در شرکتهاي تجاري براساس نوع شرکتها متفاوت است و بر مبناي مسؤليت شرکا انجامـ ميگيرد، در صورتي که در شرکتهاي مدني هميشه تقسيمـ سود و زيان به نسبت سهمـ است.
- ورشکستگي، تصفيه و مرور زمان مختص شرکتهاي تجاري و تجار است، در حالي که در امور مدني مقررات اعسار جاري ميگردد.

- شرکتهاي سهامي
اساسنامه
اساسنامه مهمترين رکن شرکت سهمي است. در واقع چهارچوب روابط و تقسيمـ منافع و زيان و نحوه اداره شرکت را اساسنامه معين ميکند.
اساسنامه تابع نظر موسسين و اکثريت دارندگان سهامـ است و به خاطر اهميت آن، قانون موارد الزامـ آوري را در آن شرط نموده است. اساسنامه بايد حاوي نکات و موارد ذيل باشد:
1- نامـ شرکت
2- موضوع فعاليت شرکت به طور مشخص و منجز
3- مدت شرکت
4- مرکز اصلي شرکت
5- مبلغ سرمايه شرکت و تعيين و مقدار نقد و غير نقد آن به طور تفکيک
6- تعداد سهامـ و مشخص نمودن تعداد سهامـ بينامـ و با نامـ و مبلغ اسمـ آن
7- تعداد سهامـ ممتازه و امتيازات آن سهامـ (در صورتي که ايجاد سهامـ ممتازه مورد نظر باشد).
8- نحوه انتقال سهامـ با نام
9- طريقه تبديل سهامـ با نامـ به سهامـ بينامـ و بالعکس
10- در صورت پيش بيني امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرايط و ترتيبات آن
11- شرايط و ترتيب افزايش و کاهش سرمايه شرکت
12- مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي
13- مقررات راجع به حد نصاب لـازمـ جهت تشکيل مجامع عمومي، ترتيب اداره آن‌هـا، نحوه اخذ رأي و اکثريت لـازمـ براي اعتبار تصميمات آنان و وظايف آن‌هـا
14- نحوه انتخاب مديران، مدت تصدي آن‌هـا، چگونگي عزل و شرح وظايف آن‌هـا
15- چگونگي تعيين بازرس يا بازرسين و مدت مأموريت آن‌هـا
16- مشخص نمودن آغاز و پايان سال مالي و نحوه و موعد تنظيمـ ترازنامه و حساب سود و زيان و چگونگي تقسيمـ آن
17- نحوه انحلـال و چگونگي تصفيه امور آن

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان