بسم الله
 
EN

بازدیدها: 914

متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت سوم

  1390/10/20
خلاصه: متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت سوم
فصل پنجم – شوراي امنيت
ترکيب
ماده 23-1- شوراي امنيت مرکب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد. جمهوري چين – فرانسه – اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي (فدراسيون روسيه)- بريتانياي کبير و ايرلند شمالي و ايالات متحده امريکا اعضاء دائم شوراي امنيت هستند. مجمع عمومي ده عضو ديگر سازمان را بالاخص باتوجه به شرکت اعضاي سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و ساير هدفهاي سازمان در درجه اول و همچنين با توجه به تقسيم عادلانه جغرافيايي به عنوان اعضاء غير دائم شوراي امنيت انتخاب مي‌نمايد.
2- اعضاي غير دائم شوراي امنيت براي يکدوره دوساله انتخاب مي‌گردند. معذلک در نخستين انتخاب اعضاي غير دائم پس از افزايش عده اعضاي شوراي امنيت از يازده به پانزده دو عضو از چهار عضو اضافه شده براي يک دوره يکساله انتخاب مي‌شوند.
عضوي که خارج مي‌گردد بلافاصله قابل تجديد انتخاب نخواهد بود.
3- هر عضو شوراي امنيت يک نماينده در آن شورا خواهد داشت.
وظايف و اختيارات
ماده 24-1- به منظور تامين اقدام سريع و موثر از طرف ملل متحد اعضاي آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به شوراي امنيت واگذار مي‌نمايند و موافقت مي‌کنند که شوراي امنيت در اجراي وظايفي که به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد.
2- شوراي امنيت در اجراي اين وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل مي‌کند. اختيارات مخصوصي که براي انجام ظايف مذکور به شوراي امنيت واگذار گرديده در فصول 6-7-8 و 12 بيان شده است.
3- شوراي امنيت گزارش‌هاي سالانه و در صورت اقتضا گزارش‌هاي مخصوص براي بررسي به مجمع عمومي تقديم مي‌دارد.
ماده 25- اعضاء ملل متحد موافقت مي‌نمايند که تصميمات شوراي امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند.
ماده 26- به منظور کمک به استقرار و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به وسيله به کار بردن تدابيري جهت صرف حداقل منابع انساني و اقتصادي جهان براي تسليحات، شوراي امنيت مکلف است با کمک کميته ستاد نظامي مذکور در ماده 47 طرح‌هايي براي وضع اصول تنظيم تسليحات تهيه و به اعضاء ملل متحد تقديم نمايد.

راي
ماده 27-1- هر عضو شوراي امنيت داراي يک راي است.
2- تصميمات شوراي امنيت راجع به مسائل مربوط به آئين‌کار با راي نه (9) عضو اتخاذ مي‌شود.
3- تصميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسائل با راي مثبت نه (9) عضو که شامل آراء تمام اعضاي دائم باشد اتخاذ مي‌گردد به اين شرط که در مورد تصميماتي که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ مي‌شود طرف دعوي از دادن راي خودداري نمايد:
آئين‌کار
ماده 28-1- شوراي امنيت به نحوي تشکيل خواهد شد که بتواند دائماً قادر به انجام وظايف خود باشد و بدين منظور هر يک از اعضاي شوراي امنيت در کليه اوقات نماينده‌اي در مقر سازمان خواهد داشت.
2- شوراي امنيت جلساتي به فواصل معين خواهد داشت و هر يک از اعضاي شورا در صورتيکه مايل باشد مي‌تواند توسط يکي از اعضاي دولت خود يا نماينده‌اي که مخصوصاً بدين منظور تعيين گرديده است در آن جلسات شرکت جويد.
3- شوراي امنيت مي‌تواند جلسات خود را در جاهايي غير از مقر سازمان که براي تسهيل انجام وظايف خود مناسب بداند تشکيل دهد.
ماده 29- شورا يامنيت مي‌تواند آنگونه از ارکان فرعي را که براي انجام وظايف خود لازم بداند تاسيس نمايد.
ماده 30- شوراي امنيت آئين‌نامه داخلي خود را که از جمله مشتمل بر ترتيب انتخاب شورا باشد تنظيم مي‌کند.
ماده 31- هر عضو مللمتحد که عضو شوراي امنيت نيست مي‌تواند بدون حق راي در مذاکرات مربوط به هر مسئله‌اي که در شوراي امنيت مطرح است در هر مورد که شوراي امنيت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاً موثر بداند شرکت کند.
ماده 32- هر عضو ملل متحد که عضو شوراي امنيت نيست يا هر کشوري که در ملل متحد عضويت ندارد هرگاه طرف اختلافي باشد که در شوراي امنيت تحت رسيدگي است دعوت خواهد شد که بدون حق راي در مذاکرات مربوط به اختلاف مزبور شرکت نمايد. شوراي امنيت شرايطي را که براي شرکت کشوري که عضو ملل متحد نيست عادلانه مي‌داند وضع خواهد نمود.


مشاوره حقوقی رایگان