بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,575

قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت شانزدهم

  1390/10/20
خلاصه: قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت شانزدهم
فصل هفتم - در جعاله

ماده 561 - جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين که طرف معين باشد يا غير معين.

ماده 562 - در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند.

ماده 563 - در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جميع‌الجهات لازم نيست بنابراين اگر کسي ملتزم شود که هر کس گم شده او راپيدا کند حصه مشاع‌معيني از آن مال او خواهد بود جعاله صحيح است.(رج مواد216 و 567ق.م )‌

ماده 564 - در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممکن است عمل هم مردد و کيفيات آن نامعلوم باشد.(رج ماده216ق.م )‌

ماده 565 - جعاله تعهدي است جائز و مادامي که عمل به اتمام نرسيده است هر يک از طرفين مي‌توانند رجوع کنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نمايد بايد اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.(رج ماده680ق.م )

ماده 566 - هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمي به نسبت عملي که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اين که فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.(رج مواد336 و 427ق.م )‌

ماده 567 - عامل وقتي مستحق جعل مي‌گردد که متعلق جعاله را تسليم کرده يا انجام داده باشد.

ماده 568 -‌اگر عاملين متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر يک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل مي‌گردد.

ماده 569 - مالي که جعاله براي آن واقع شده است از وقتي که به دست عامل مي‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

ماده 570 - جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلائي باطل است.(رج ماده215ق.م )


فصل هشتم - در شرکت
‌مبحث اول - در احکام شرکت

ماده 571 - شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه.

ماده 572 - شرکت اختياري است يا قهري.

ماده 573 - شرکت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي‌شود يا در نتيجه عمل شرکاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اينها.

ماده 574 - شرکت قهري اجتماع حقوق مالکين است که در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي‌شود.

ماده 575 - هر يک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي‌باشد مگر اين که براي يک يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري‌منظور شده باشد.

ماده 576 - طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرايط مقرره بين شرکاء خواهد برد.‌(رج ماده10ق.م )

ماده 577 - شريکي که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است مي‌تواند هر عملي را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به‌هيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي.(رج مواد614 و631و 666ق.م )‌

ماده 578 - شرکاء همه وقت مي‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اين که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اين صورت مادام که شرکت‌باقي است حق رجوع ندارند.(رج ماده679ق.م )

ماده 579 - اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوي که هر يک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يک از آنها مي‌تواند‌منفرداً به اعمالي که براي اداره کردن لازم است اقدام کند.(رج مواد966و854ق.م )‌

ماده 580 - اگر بين شرکاء مقرر شده باشد که يکي از مديران نمي‌تواند بدون ديگري اقدام کند مديري که به تنهايي اقدام کرده باشد در صورت عدم‌امضاء شرکاء ديگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه براي مأذونين ديگر امکان فعلي براي مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.(رج مواد247و581ق.م )‌

ماده 581 - تصرفات هر يک از شرکاء در صورتي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.(رج مواد627و247 به بعد ق.م )‌

ماده 582 - شريکي که بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نمايد ضامن است.

ماده 583 - هر يک از شرکاء مي‌تواند بدون رضايت شرکاء ديگر سهم خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالثي منتقل کند.

ماده 584 - شريکي که مال‌الشرکه در يد اوست در حکم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي‌شود مگر در صورت تفريط يا تعدي.(رج مواد613و614ق.م )‌

ماده 585 - شريک غير مأذون در مقابل اشخاصي که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده 586 - اگر براي شرکت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يک از شرکاء هر وقت بخواهد مي‌تواند رجوع کند.(رج ماده 578ق.م )‌

‌ماده 587 - شرکت به يکي از طرق ذيل مرتفع مي‌شود:
1) در صورت تقسيم.
2) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

‌ماده 588 - در موارد ذيل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمي‌باشند:(رج ماده 954ق.م )‌
1) در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
2) در صورت فوت يا محجور شدن يکي از شرکاء

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان