بسم الله
 
EN

بازدیدها: 793

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت چهارم

  1390/10/20
خلاصه: کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت چهارم
ماده9
دسترسي
1.براي توانا سازي افراد داراي معلوليت جهت مستقل زندگي نمودن و مشارکت کامل در تمامي جنبه هاي زندگي ، دولتهاي عضو تدابير مناسبي را جهت تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين به محيط فيزيکي ، ترابري، اطلاعات و ارتباطات ازجمله نظام و فناوري اطلاعات و ارتباطات و ساير تسهيلات و خدمات ارائـه و يا فراهـم گرديده جهت عمـوم در مناطق شهـري و روستـايي اتخاذ مي نمايند. تدابير مذکور که در برگيرنده تشخيص و حذف موانع و محظورات در دسترسي مي باشد . در برگيرنده از جمله :
(الف) ساختمانها ، جاده ها ،ترابري و ساير تسهيلات درون و برون سقفي شامل مدارس،‌خانه ها، تسهيلات پزشکي و محيط کار ;
(ب) اطلاعات ، ارتباطات و ساير خدمات شامل خدمات الکترونيکي و خدمات اورژانس
2.دولتهاي عضو همچنين تدابير مناسبي را اتخاذ مي نمايند بمنظور:
(الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجراي حداقل معيارها و خط مشي هاي مربوط به دسترسي به تسهيلات و خدمات آزاد و ارائه شده جهت عموم ;
(ب) تضمين اين که موسسات خصوصي ارائه کننده تسهيلات و خدمات آزاد جهت عموم ، تمامي جنبه هاي دسترسي افراد داراي معلوليت را مد نظر قرار مي دهند ;
( پ) جهت مرتبطين با موضوع دسترسي افراد داراي معلوليت ، آموزش تدارک ببينند;
(ت) در ساختمانها و ساير تسهيلات ارائه شده براي عموم ، علائمي به خط بريل و ساير اشکال بسهولت قابل فهم و خواندن ارائه نمايند;
( ث) انواع کمکها و ميانجي گريهاي حضوري از جمله راهنما، قرائت گر و مترجمين حرفه اي زبانهاي ايماء و اشاره را جهت تسهيل در دسترسي به ساختمانها و ساير تسهيلات ارائه و يا فراهم گرديده جهت عموم ارائه نمايند ;
( ج) ساير اشکال مناسب ياري و حمايت از افراد داراي معلوليت ، جهت اطمينان از دسترسي آنها به اطلاعات را ارتقاء بخشند;
(چ) دسترسي افراد داراي معلوليت به نظام و فناوري جديد اطلاعات و ارتباطات از جمله اينترنت را ارتقاء بخشند;
( ح) طراحي، توسعه، توليد و توزيع نظامها و فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اوليه بمنظور آنکه اين نظامها و فناوريهاي با کمترين هزينه قابل دسترس گردد ، را ارتقاء بخشند;
ماده10
حق حيات
دولتهاي عضو مجددا تاييد مي نمايند که هر انساني از حق ذاتي حيات برخوردار است و تمامي تدابير لازم را براي تضمين بهره مندي موثر توسط افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين ، اتخاذ مي نمايند.
ماده11
وضعيت هاي مخاطره آميز و فوريتهاي انساني
دولت هاي عضو مي بايست منطبق تعهدات آنان در چارچوب حقوق بين الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بين المللي و حقوق بشر بين المللي، تمامي تدابير لازم را جهت اطمينان از حمايت و ايمني شخصي افـراد داراي معلوليت در شرايط مخاطره آميز شامل وضعيت مناقشات مسلحانه، فوريتهاي انساني و وقوع بلاياي طبيعي اتخاذ مي نمايند.
ماده12
شناسايي برابر در پيشگاه قانون
1.دولت هاي عضو مجددا تاييد مي نمايند که افراد داراي معلوليت از حق شناسايي در هر کجا ،‌ بعنوان افراد در پيشگاه قانون ، برخوردار مي باشند.
2.دولتهاي عضو بر اين اعتقادند که افراد داراي معلوليت از ظرفيت قانوني بر مبناي برابر با سايرين در تمامي جنبه هاي زندگي برخوردار مي باشند.
1. دولتهاي عضو تمامي تدابير مناسب جهت دسترسي افراد داراي معلوليت به حمايتهايي که ممکن است آنها در اعمال ظرفيتهاي قانوني شان بدان نياز داشته باشند ، اتخاذ مي نمايند.
2. دولتهاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند تمامي تدابيري که مرتبط با اعمال ظرفيتهاي قانوني مي باشد ، براي ارائه پادمانهاي مناسب و موثر بر اساس حقوق بشر بين المللي که جهت جلوگيري از سو استفاده مي باشد، اتخاذ مي نمايند.چنين پادمانهايي تضمين مي نمايند که تدابير مرتبط با اعمال ظرفيتهاي قانوني ، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده ، عاري از تضاد منافع و تاثيرات بي مورد بوده ، منطبق و متناسب با شرايط فرد ، در کوتاه ترين زمان ممکن به اجراء در آورده مي شود و منوط به بازنگري منظم توسط رکـن قضــايي يا مسئولين بي طرف، مستقـل و ذيصـلاح مي باشد.اين پادمانها مي بايست با مراتبي که اينگونه تدابير ، منافع و حقوق افراد را تحت تاثير قرار مي دهند ، متناسب باشند.
3. براساس مفاد اين ماده ، دولت هاي عضو ، تمامي تدابير موثر ومناسب را جهت اطمينان از حقوق برابر افراد داراي معلوليت براي تملک و يا ميراث بردن دارايي، کنترل امور مالي خود و دسترسي برابر به وامهاي بانکي ، رهنها و ساير اشکال اعتبارات مالي اتخاذ مي نمايند، و تضمين مي نمايند که افراد داراي معلوليت بطور خودسرانه از دارايشان محروم نمي گردند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان