بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,121

يک پرونده(85):صدور سند مالکيت طبق گزارش اصلاحي

  1390/10/17
خلاصه: يک پرونده صدور سند مالکيت طبق گزارش اصلاحي راي شماره : 483 -29-1-46 راي شوراي عالي ثبت
راي شماره : 483 -29-1-46

راي شوراي عالي ثبت

سه نفردرملکي شريک بودنديکي دادخواست افرازبه دادگاه دادکه چون ملک قابل افرازنبودبه سازش پايان يافت ودرگزارش اصلاحي مقررشد:

اولاً- بانوتاج دودانگ سهم خودرادرازاگرفتن 4400ريال به احمد بدهد.

ثانياً- محمودهم سهم خودرابه احمدبدهدو1000ريال بگيرد.

ازدادگاه اجرائي براي تخليه وتحويل صادرشدمحمودازقبول وجه خودداري کردوچون بانوتاج حضورنداشت وجه اودرصندوق دادگستري توديع شد.

احمدبادادن دادنامه اصلاحي به ثبت محل تقاضاي صدورسندمالکيت تمام ملک راکردلکن ثبت محل مفادگزارش اصلاحي راناقل ملک ندانست بلکه تعهد به انتقال دانست .احمدبه دادگاه دادخواست دادلکن دادگاه گزارش اصلاحي راناقل دانسته وقاعده اعتبارامرمختوم راشامل آن دانست ودعوي راردکرد که باعدم درخواست پژوهش قطعي شد.

راي مورخ 29-1-46شورا:

(صدورسندمالکيت برطبق حکم دادگاه بعدازپرداخت وياتوديع مبلغي که درحکم قيدشده است اشکالي ندارد).

* سابقه *

شرح - قرائن ذيل حاکي است که دادگاه مفادگزارش اصلاحي راناقل ملک ازحين تنظيم گزارش دانسته است .

الف - صدوراجرائيه تخليه وتحويل .

ب - رددادخواست اخيراحمد.

عدم شکايت شرکااحمدازصدوراجرائيه دادگاه مويدمراتب بالاازطرف آنان است واين مطالب موردتوجه شورابوده است .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان