بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,039

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت نهم

  1390/10/16
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)
ثبت مذهب زوجين موقع تنظيم اقرارنامه ازدواج

بند 41- (تدوين کنندگان):طبق بخشنامه شماره 16569/34/1مورخ 12/10/1378 معاونت قوه قضايه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در ين مجموعه محشي (کد 603)چاپ شده ذکر مذهب زوجين در اقرارنامه زوجيت حذف و بند 41 مرقوم لغو گرديده است .

تنظيم سند انتقال اراضي مزروعي و حقوق زارعان

بند 42- چون بعضي از دفاتر اسناد رسمي براي انتقال اراضي مزروعي و حقوق زارعان مبادرت به تنظيم اسناد مي نمايد که مغايربا قانون نحوه نتقال اراضي به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 25/9/52 مخصوصا تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي اصلاحات ارضي مي باشد لذا تنظيم سند انقال املاکي که بر طبق مقررات اصلاحات ارضي بزارعين صاحب نسق واگذار مي شود بدون کسب نظر از مراجع صالحه اکيدا ممنوع داشت و دفاتر اسناد رسمي به هيچ عنوان و به هيچ صورت مجاز درتنظيم اينگونه اسناد نيستند.

اصلاحي بخشنامه 6940/2-25/9/52

وصول مفاصا حساب عوارض نوسازي ساختمانهاي موجود بين دو محدوده

بند 43- طبق تبصره يک ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ديماه 1347 مادام که نقشه جامع شهر تهيه و تصويب نشده است اراضي باير و مزروعي و باغهاي واقع بين محدوده خدمات شهري مصوب انجمن شهر و محدوده قانوني شهر از پرداخت عوارض نوسازي معاف است اين معافيت شامل ساختمانهايموجود بين دو محدوده مزبور نمي شود بنابراين مالک بايد به شهرداري مراجعه و در صورتيکه ملک او داراي ساختمان باشد با پرداخت عوارض مفاصا حساب اخذ و براي انجام معامله به دفتر اسناد رسمي تسليم نمايند.

بخشنامه هاي شماره 12125/2-1/10/54 و 2189/2-8/3/55


ثبت شماره حساب بانکي موجر موقع تنظيم سند اجاره

بند 44-بمنظور رفاه حال مراجعين و فراهم آوردن امکانات هرچه بيشتر در جهت تسهيل کار آنها مقرر ميدارد:

1-در موقع تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي به تقاضاي بستانکار شماره حساب جاري او را در يکي از بانکها در متن سند قيد و تصريح شود که بدهکار بتواند بدهي خود را براساس شروط و مندرجات سند به حساب جاري بستانکار که در متن سند قيد شده واريز نمايد، در اين صورت پس از واريز دين به بانک بدهکار بايستي اصل فيش پرداختي را به دفترخانه تنظيم کننده سند تسليم و فتوکپي آن را نزد خود نگهدارد.

2-در مورد اسنادي که قبلاً تنظيم شده بستانکار مي تواند دفترخانه تنظيم کننده سند در مورد اسناد عادي به نزديکترين دفترخانه بمحل وقوع ملک مراجعه و با ارسال اخطاريه رسمي شماره حساب جاري خود را در يکي از بانکها به بدهکار اعلام و درخواست نمايد که منبعد بدهي خود را بحساب جاري بستانکار طبق قسمت اخير بند 1 ابن بخشنامه عمل نمايد.

3-در صورتيکه بستانکاران نخواهند اينگونه وجوه به حساب جاري آنها واريز گردد و از اعلام شماره حساب جاري خود در يکي از بانکها خودداري نمايند بر اساس مذاکراتي که با مقامات بانک ملي ايران بعمل آمده موافقت گرديده است که بدهکاران با مراجعه به نزديکترين شعبه بانک لي ايران به محل وقوع ملک در مرکز و شهرستانها و ارائه فتوکپي يا رونوشت مصدق سند و مدرک خود از بانک مذکور تقاضا نمايند که مبلغ بدهي آنها را دريافت و بحساب مخصوص که شعب بانک ملي افتتاح خواهند نمود واريز نمايند و قبض پرداخت را به دفترخانه تنظيم کننده سند و در مورد اسناد عادي به نزديکترين دفترخانه بمحل وقوع ملک تسليم و رسيد دريافت دارند.

4-در مورد اسناد اجاره و ساير شزطي و رهني و غيره که قبوض اقساطي در اختيار بستانکار مي باشد در صورتيکه متعهد له از دريافت وجه و استرداد قبض اقساطي خودداري کند، بدهکار مي تواند پس از واريز مبلغ بدهي بحساب مخصوص که در شعب بانک ملي افتتاح خواهد شد يک نسخه از فيش بانکي دائر بپرداخت بدهي را به دفترخانه تنظيم کننده سند در مقابل رسيد تسليم نمايد دفتر اسناد رسمي بايستي مراتب را در ستون ملاحظات دفتر ثبت سند قيد نمايد و واحدهاي اجراي ثبت در موقع صدور اجرائيه نسبت به ايگونه اسناد موظفند قبلاً جريان را از دفترخانه اسناد رسمي تنظيم کننده سند استعلام و پس از حصول اطينان از عدم پرداخت بدهي برابر مقررات مبادرت به صدور اجرائيه نمايند.

5-چون اجراي اين رويه کمک بسزايي در تسهيل کار مراجعين و ايجاد حسن رابطه بين بستانکار و بدهکار خواهد داشت و از طرفي از مراجعه عده کثيري به بانک ملي شعبه سازمان ثبت جلوگيري مي نمايد لازم است سردفتران در موقع تنظيم سند مفاد اين بخشنامه را دقيقاً براي متعاملين تشريح و آنها را نسبت به اجراي مفاد آن تشويق و ترغيب نمايند.

اصلاحي بخشنامه 6109/10-10/6/55

نوشتن خلاصه معامله با خط خوش

بند 45- نظر به اهميتي که نوشتن خلاصه معاملات و ستون انتقالات اسناد دارد براي جلوگيري از وقوع هرگونه اشتباه و اختلاف در اسناد اقتضا دارد به کليه دفاتر اسناد رسمي حوزه تابعه دستور دهند که خلاصه معاملات را با خط خوش و ستون انتقالات را خوانا بنويسند که در عمل اشکالي از اين حيث نباشد.

صلاحي بخشنماه شماره 5445/2-19/7/62


حق تعقيب مضمون عنه از طرف ضامن در صورت پرداخت بدهي

بند 46- چون غالب سردفتران اسناد رسمي در موقع تنظيم اسناد ضامن اين نوضوع را قيد نمي کنند که در صورت پرداخت بدهي از طرف ضامن (مطابق ماده 709 قانون مدني ) حق دارد بموجب همان سند مضمون عنه را تعقيب و عليه او اجرائيه صادر نمايد و در نتيجه مشکلاتي دارد بموجب همان سند ضمون نه را تعقيب و عليه او اجرائيه صادر نمايد و در نتيجه مشکلاتي بوجود مي آيد، مقتضي است به کليه دفاتراسناد رسمي حوزه ثبتي خود دستور دهيد که سردفتران اسناد رسمي در اسناد ضمان تصريح نمايند که ضامن (درصورت بدهي) حق مراجعه به مضمون عنه و وصول وجه را از طريق صدور اجرائيه دارد، البته پس از احراز اين موضوع که دين بوسيله ضامن پرداخت شده است ضامن مي تواند با صدور اجرائيه حسب مورد طلب خود را از مضمون عنه وصول کند.

اصلاحي بخشنامه 1807/2-13/2/54

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان