بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,071

مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت ششم

  1390/10/14
خلاصه: مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت ششم
ماده 24- اسناد حمل جاده اي ، راه آهن يا آبراه داخلي :
الف ) سند حمل جاده اي ، راه آهن يا آبراه داخلي ، به هر نامي که باشد ، بايد ظاهرا” در برگيرنده اين موارد باشد:

• توسط حمل کننده يانماينده نامبرده شده از طرف يا براي حمل کننده ، يا
• مبني بــر وصول کالا به وسيله امضاء ، مهر يا يادداشت حمل کننده يا نماينده نامبرده شده براي يا از طرف حمل کننده .
هرگـــــونه امضاء ، مهر يا يادداشت يا وصول کالا توسط حمل کننده ، يا نماينده نامبرده شده بايد به عنوان حمل کننده ، يا نماينده قابل شناسايي باشد.
هرگونه امضاء ،مهر يا يادداشت وصول کالا توسط نماينده بايد قيد کند که نماينده براي يا از طرف حمل کننده امضاء نموده يا عمل مي کند.
اگر نام حمل کننده در سند حمل راه آهن قابل شناسايي نباشد ، هر گونه امضاء يا مهر شرکت راه آهن به عنوان سند امضاءشده توسط حمل کننده پذيرفته خواهد شد

ب ) 1- سند حمل جاده اي بايد نسخه اصل فرستنده يا ارسال کننده باشد يا هيچگونه نشانه اي از اينکه سند براي چه کسي تهيه شده نداشته باشد.

ج ) در صورت عدم ذکر تعداد نسخ اصل صادر شده بر روي سند، تعداد سند حمل ارائه شده به عنوان نسخ کامل تلقي خواهد شد.
د ) از نظر اين ماده ، انتقال کالا از يک وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر به معني تخليه از يک وسيله نقليـــه و بارگيري مجدد در يک وسيله نقليه ديگر در همان روش حمل و نقل طي عمليات حمل از محل بارگيري ، ارسال يا حمل به محل مقصد مندرج در اعتبار است .
ه ) 1- اگرسند حمل جاده اي ، راه آهن يا آبراه داخلي به احتمال انجام يا انجام انتقال کالا از يک وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر اشاره شده باشد ، بايد تمام طول مسير حمل بوسيله همان سند حمل پوشش داده شود.

1- نام حمل کننده که به نحو زير امضاء شده باشد: 2- تاريخ حمل يا تاريــــــخي که کــلا براي بارگيري ، ارسال يا حمل در محل قيد شده در شرايط اعتبارد ريافــــت شــــده است . غير از مواردي که سند حمل شامل مهروصول تاريخ دار، تاريخ وصول يا تاريخ حمـــل است ، تاريخ صدور سند حمل به عنوان تاريخ حمل تلقي خواهد شد. 2- محل بارگيري و محل مقصد طبق آنچه که در شرايط اعتبار ذکر شده . 2- سند حمل راه آهن که به عنوان ” رونوشت ” مشخص شده به عنوان نسخه اصل پذيرفته خواهد شد. 3- سند ، سند حمــل راه آهن يا آبراه داخلي اعم از اينکه به عنوان نسخه اصل مشخص شده باشد يا نه به عنوان نسخه اصل پذيرفته خواهد شد. 2-حتي اگــــر انتقال کالا از يک وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر در شرايط اعتبار منع شده باشد، سند حمل جــــــاده اي ، راه آهـن يا آبراه داخلي که اشاره به احتمال انجام يا انجام انتقال کالا از يک وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر کند قابل قبول است .

ماده 25- رسيد پيک ، رسيد پست يا گواهي پست:
الف ) رسيد پيک حاکي از وصول کالا براي حمل ، به هر نامي که باشد ، بايد ظاهرا” در برگيرنده اين موارد باشد:

ب ) اگر طبق شرايط اعتبار هزينه پيک بايد پرداخت و يا پيش پرداخت شده باشد، بانک سند حمل صادر شــــده توسط خدمات پيک حاکي از اينکه هزينه هاي ارسال به حساب شخص ديگري غير از گيرنده کالا اســــت مي پذيرد.
ج ) رسيد پست يا گواهي پست ، به هر نامي که باشد ، بايد حاکي از وصول کالا براي حمل بوده و در محلي که کالا طبق شرايط اعتبار حمل مي شود،امضاء،مهر و تاريخ گذاشته شود.
1- نام شرکت پيک سريع و مهر يا امضاي آن توسط پيک در محلي که مطابق شرايط اعتبار کالا بايد ازآنجا حمل گردد. 2- تاريــــخ تحويل يا وصول کالا يا عبارتي شبيه به آن ، اين تاريخ به عنوان تاريخ حمل تلقي خواهد شد.

ماده 26- “حمل روي عرشه “، “بارگيري و شمارش توسط فرستنده “، ” محتويات طبق اظهار فرستنده” و “هزينه هاي اضافه بر کرايه حمل”
الف ) سند حمل نبايد حاکي از بارگيري کالاي روي عرشه کشتي باشد يا اشاره کند که کالا روي عرشه کشتي بارگيري خواهد شد.شرط مندرج در سند حمل مبني بر اينـکه کــــالا ممـــکن است روي عــــرشه کشتي بارگيري شود قابل قبول است .
ب ) سند حمل حاوي شرايطي از قبيل “بارگيري و شمارش توسط فرستنده ” و “محتويات طبــق اظهـار فرستنده ” قابل قبول است .
ج ) سند حمل ممکن است توسط مهر يا به نحو ديگري اشاره به هزينه هايي اضافه بر کرايه حمــل داشتــــه باشد.
تبصره : پرداخت يا عدم پرداخت چنين هزينه هائي از مبناي حمل اعتبار مشخص مي گردد

ماده 27- سند حمل بدون نقص: ARTICLE 27 CLEAN TRANSPORT DOCUMENT
بانک فقط سند حمل بدون نقص را مي پذيرد . سند حمل بدون نقص سندي است که هيچگونه شرط يا يادداشتي مبني بر معيوب بودن کالا يا بسته بندي در آن درج نشده باشد.

ماده 28- سند و پوشش بيمه اي: ARTICLE 28 INSURANCE DOCUMENT AND COVERAGE
الف ) سند بيمه از قبيل بيمه نامه ، گواهي بيمه يا اظهار نامه صادره تحت پوشش بيمه اي باز بايد حاکي از صدور و امضاء آن توسط يک شرکت بيمه ، بيمه گر يا نمايندگان و کارگزاران آنها باشد.
هرگونه امضاء توسط نماينده يا کارگزار بايد مشخص کند که آيا نماينده يا کارگزار “براي ” يا ” ازطرف ” شرکت بيمه يا بيمه گر امضاء نموده است .
ب ) اگر سند بيمه دربيش ازيک نسخه اصل صادر شده باشد ، کليه نسخ اصل بايد ارائه شود.
ج ) بيمه نامه هاي موقت (Cover Notes) قابل قبول نيست .
تبصره :
در يادداشت بيمه ،صادر کننده مي گويد پول را گرفته ام تا کالائي را بيمه کنم ولي مويد بيمه شدن کالا نيست . اما بيمه نامه در حکم بيمه شدن قطعي کالاست .
- تاريخ پوشش بيمه نامه بايد مشخص باشد لذا نمي تواند تاريخ آن بعد از تاريخ حمل باشد مگر اظهار کند که بيمه نامه ،پوشش خطر کالا را از زمان حمل پوشش مي دهد.
- بيمه نامه تا قبل از برداشت حق بيمه آن نافذ نخواهد بود.”
د ) بيمه نامه به جاي گواهي بيمه يا اظهار نامه بيمه به جاي پوشش بيمه اي باز قابل قبول است .
ه ) تاريخ سند بيمه نبايد بعد از تاريخ حمل باشد مگر آنکه صورت ظاهر سند بيمه حاکي از آن باشد که پوشش بيمه اي قبل از تاريخ حمل نافذ است .
و ) 1- سند بيمه بايد مبلغ پوشش بيمه اي را درج و به همان ارز اعتبار باشد.

اگر دراعتبـــار اشـــــــاره اي به مبلغ پوشش بيمه اي مورد نياز نشود، حداقل پوشش بيمه اي مورد نياز110% ارزش سي آي اف يا سي آي پي کالا خواهد بود.
هنگـــــــامي که ارزش سي آي اف يا سي آي پي کالا از روي اسناد قابل تشخيص نباشد ارزش پوشش بيمه ا ي بايد براساس مبلغ اسنادي که درخواست معامله يا پرداخت وجه شده يا ارزش ناخالص کالا به ميزاني که در سياهه نشان داده شده ، هر کدام که بيشتر باشد ،محاسبه شود.

ز ) اعتبار بايد نوع پوشش بيمه اي مورد نيــــاز و در صورت لزوم خطرات اضافي ديگري را که بايد تحت پوشش قرارگيرد در بر گيرد. در صورت استفاده از اصطلاحاتي از قبيل “خطرات عادي ” يا “خطرات متعارف ” سند بيمه بدون توجه به خطراتي که پوشش ندارد پذيرفته خواهد شد.
ح ) اگر طبق شرايط اعتبار “بيمه در مقابل تمام خطرات ” مقرر شود و سند بيمه اي ارائه شده حاوي يادداشت يا شرط “در مقابل تمام خطرات ” باشد اعم از اينکه عنوان سند بيمه “تمام خطر” باشد يا خيـــر پذيرفتـــه خواهد شد،حتي اگر برخي از خطرات را مستثني کرده باشد.
ط ) سند بيمه مي تواند به شرايط مسستثني شده اشاره کند.
ي ) سند بيمه مي تواند به درصد معافيت بيمه گر از پرداخت خسارت (فرانشيز) يا عدم پوشش مبلغ معيني ازخسارت وارده (مازاد) اشاره کند.
2- درج پوشش بيمه اي در شرايط اعتبار به صورت درصدي از ارزش کالا، ارزش سياهه يا نظاير آن به معناي حداقل پوشش بيمه اي مورد نياز تلقي خواهد شد. 3- سند بيمه بايد حاکي از اين باشد که خطرات احتمالي حداقل از محل در اختيار گرفتن يا حمل کالا تــــا محل تخليه يا مقصد نهايي به نحوي که در شرايط اعتبار درج شده تحت پوشش بيمه اي قراردارند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان