بسم الله
 
EN

بازدیدها: 917

استرداد مجرمين و نحوه اجراي آن-قسمت هفتم

  1390/10/14
خلاصه: آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورهاي جهان
13 - فرم مورد درخواست و رديابي
نام و فاميل کامل - سال تولد - جنسيت - محل تولد - نام پدر و مادر - آدرس در ايران نام ديگري اگر دارد - يک قطعه عکس - نام کشور محل سکونت (درصورتي که مشخص است) - آدرس وي (اگرموجوداست) - دلايل و مدارک جرم - نام قاضي رسيدگي کننده - مشخصات مرجع قضايي - نتيجه مراحل تحقيق و جريان اتهام - شماره کلاسه پرونده - تاريخ و محل وقوع عمل مجرمانه و شکل انجام آن - آثار انگشت وي (اگر موجود است) مشخصات شاکي و زيان ديدگان از جرم - آدرس و محل اقامت آنان.
به هرحال پس از دريافت مدارک فوق چنانچه کشور مورد معرفي عضو اينترپول باشد (تا قبل از روي کارآمدن آقاي گورباچف در سال 1985 در اتحادجماهيرشوروي اکثريت کشورهاي بلوک شرق عضو اينترپول نبوده زيرا مسافرت اتباع آن کشورها به خارج ممنوع و ورود اتباع خارجي به کشورشان نيز سخت و تحت شرايط خاصي قرارداشت، از جمله اتحادجماهيرشوروي، بلغارستان … همگي بعدازسال 1986 به عضويت اينترپول پذيرفته شده اند و تعداد کشورهاي عضو تا سال 1985 يکصدوچهلودو کشور بوده که اکنون به 154 کشور افزايش يافته است. فعلاً کشورهاي معدودي از جمله: آلباني، افغانستان و … عضو اينترپول نميباشند.) بلافاصله از سوي اينترپول به وسيله تلکس موارد ممکن مخابره و بقيه دلايل و اسناد با پست سفارشي ارسال ميشود. اگر کشوري از سوي مقام قضائي معرفي نشدهباشد و کشور محل فرار مجرم مشخص نباشد مراتب به کشورهاي عضو و دبيرخانه مرکزي اعلام و درخواست رديابي و شناسائي فرد موردنظر ميشود. اگر موضوع تحت پيگيري و دستگيري فرد موردنظر مهم باشد از دبيرخانه درخواست ميشود براي تعقيب وي بخشنامه صادر يا فرم قرمز (RedWanted) چاپ و تکثير شود. کشور موردنظر يا هريک از کشورهائي که بخشنامه را دريافت کردهاند اگر با مراجعه به فايلها و سوابق خارجيهاي مقيم کشور خود که اکثراً کامپيوتري است موفق به شناسائي و رديابي فرد موردنظر نشوند قاطعانه و با اطمينان پاسخ ميدهند درکشور ما شناختهنشد. اگر فرد موردنظر در کشوري که مستقيماً مورد مکاتبه قرارگرفته و يا بخشنامه را (رفورم وانتد) دريافت نموده است رديابي و شناسائي شد بلافاصله با تلکس پاسخ ميدهد فرد موردنظر در کشور ما شناختهشد. پس از چندينبار پيگيري و يا مکاتبه و دريافت مدارک و دلايل جرم از سوي کشور مذکور اعلام ميشود فرد موردنظر در کشور ما تحت نظر قرارگرفت و درخواست ميشود چگونگي از طريق ديپلماتيک و از کانال وزارت خارجه به کشور مذکور ارسال گردد تا چگونگي استرداد از سوي مراجع قضائي کشور مذکور مورد رسيدگي قرارگيرد. اين گردش کار بهصورت خلاصه و فشرده بوده ولي درعمل درهريک از موارد مورد تعقيب دهها تلکس و نامه ردوبدل و چندين بار پيگيري ميشود که درمبحث آخر به مواردي از آنها اشاره خواهدشد. دراين بخش يادآوري ميشود که فعاليت و اثربخشي پليس بين المللي در امر استرداد انکارناپذير است بخصوص در رديابي و شناسائي افراد مورد درخواست در کشورهاي جهان، ولي آنچه باعث عدم موفقيت در نتيجهگيري از استرداد ميشود مربوط به مسايل ديگري است که اصولاً به اينترپول ارتباطي ندارد که در مبحث موانع استرداد مورد اشاره قرارخواهدگرفت. دراينجا فرصت را غنيمت شمرده و مراتبي را که موجب طولاني شدن مکاتبات و اعلام درخواست از سوي اينترپول ايران به کشورهاي ديگر ميشود فهرست وار يادآوري مينمايد:
عدم اطلاع از مقررات کامل استرداد
ارسال پرونده امر به اينترپول تهران از سوي مراجع قضائي - يعني کل پرونده به اينترپول تهران ارسال ميشود که نيازي بدان نيست و تنها مدارک و دلايل جرم آن هم رونوشت يا تصوير کافي است.
عدم هماهنگي در بدو امر با داداره حقوقي دادگستري که ابتدا درجريان امر باشد.
عدم هماهنگي از ابتداي کار با وزارت امور خارجه.
عدم وجود يک دستورالعمل جامع دراين زمينه و يا درصورت وجود، عدم اجراي آن و يا عدم اطلاع از آن.
دريافت يادداشت ناقص و با مشخصات غيرمشخص و يا بدون اشاره به جرم ارتکابي و بدون مدارک و دلايل موردنياز.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان