بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,132

ديدگاههاي قضايي(37)مرجع صالح رسيدگي به اعسار در قبال اجرائيه ثبت

  1390/10/13
خلاصه: ديدگاههاي قضايي مرجع صالح رسيدگي به اعسار در قبال اجرائيه ثبت
ماده 20 قانون اعسار:
مرجع رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محکوم به محکمه ايست که بدايتا به دعوي اصلي رسيدگي کرده است.
دعوي اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعي اعسار،اقامه خواهد شد.
-------------------
نظرات

کريم يعقوب زاده؛وکيل دادگستري
جا دارد در اين خصوص به رايي که اخيرا از شعبه سي ام ديوانعالي کشور صادر شده، اشاره شود:

دادنامه شماره427/30
موضوع رسيدگي:حل اختلاف در صلاحيت در اجراي ماده 28 از قانون آ.د.م

در خصوص قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 250 دادگاه عمومي حقوقي خانواده تهران در رسيدگي به تقاضاي تقسيط مهريه خانم.... مطروحه از طرف آقاي کريم يعقوب زاده بوکالت از آقاي..... با توجه باينکه خوانده مهريه خود را از طريق اجراي ثبت تحت کلاسه 3766 خ 25 مطالبه نموده است.شعبه 250 دادگاه عمومي خانواده تهران طي دادنامه شماره 2252-13/9/87 با قبول اعسار مشاراليه از پرداخت يکجاي تعداد 514 عدد سکه بهار آزادي مستندا به ماده 37 از قانون اعسار تقسيط مهريه خوانده از وظايف اداره ثبت اسناد مربوطه دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت در اينمورد پرونده را جهت تاييد قرار صادره بديوانعالي کشور ارسال نموده است لذا با توجه بقررات ماده 37 از قانون اعسار که مقرر ميدارد محکمه در مورد محکوم به و اداره ثبت در مورد اوراق لازم الاجراي ثبت با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات و درآمد بدهکار و معيشت ضروري او با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات و درآمد بدهکار و مدت وعده اقساطي را که بايد داده شود تعيين خواهد نمود.باين ترتيب ايرادي بر قرار عدم صلاحيت صادره در مورد تقسيط بدهي خواهان به نظر نمي رسد و با تاييد قرار عدم صلاحيت صادره پرونده جهت ارسال بمرجع صالح بدادگاه مربوطه(شعبه 250 دادگاه خانواده تهران)ارسال مي شود.

----------
سعيد رنجبر
نکته ظريفي است اين رسيدگي به دعوي اعسار در مقابل اجرائيه ثبت.بايد توجه داشت،در قبال اجرائيه ثبت، پذيرش اينکه فردي معسر است طبق ماده 20 در صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان است.اما تعيين اقساط و ميزان اقساط طبق ماده 37 قانون اعسار برعهده اداره ثبت است.به عبارت ديگر دادگاه تشخيص مي دهد،به ادله رسيدگي مي کند و اگر معسر بودن را احراز نمود،اعلام مي کند و اداره ثبت در اجراي حکم دادگاه ميزان اقساط را مشخص مي سازد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان