بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,158

نمونه قرارداد عمليات خاکبرداري ، بارگيري و تخليه خاک-قسمت دوم

  1390/10/13
خلاصه: نمونه قرارداد عمليات خاکبرداري ، بارگيري و تخليه خاک-قسمت دوم
فصل دوم : تعهدات پيمانکار

ماده 7- ضمانت نامه انجام تعهدات
پيمانکار بايد همزمان با امضاي قرارداد براي تضمين انجام تعهدات ناشيه از آن معادل 5% مبلغ قرارداد ضمانتنامه مورد قبول کارفرما تهيه و تسليم وي نمايد .
ضمانت نامه مذکور بايد پايان قرارداد معتبر و طبق درخواست کارفرما قابل تمديد باشد .
ماده 8- تامين ماشين هاي سنگين راه سازي :
پيمانکار متعهد است روزانه متناسب با حجم عمليات خاکبرداري ، بارگيري ، خاکريزي ،پخش ،رکلاژ و حمل و تخليه ، ماشين هاي سنگين راه سازي را تامين نمايد به نحوي که هيچ گاه وقفه اي در عمليات موضوع قرارداد پديد نيايد .
تامين سوخت روغن لاستيک ، باطري سرويس و قطعات يدکي ماشين آلات جزاً و کلاً به عهده پيمانکار مي باشد و کارفرما هيچ گونه تعهد و مسئوليتي از هيچ بابت در مورد آماده نگه داشتن ماشين آلات پيمانکار ندارد .
تبصره : حفاظت از ماشين هاي راه سازي مستقر در کارگاه يا محل عمليات موضوع قرارداد در تمام مدت شبانه روز و در طول قرارداد از هر نقطه نظر به عهده پيمانکار مي باشد و کارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين مورد نخواهد داشت .
ماده 9- کارکنان
1-9- پيمانکار متعهد است کليه نيرو انساني مورد نياز براي اجراي قرارداد را تامين نمايد . پرداخت حقوق ، دستمزد اضافه کاري و هرگونه مزاياي کارکنان تحت سرپرستي پيمانکار به عهده و مسئوليت پيمانکار است .
2-9- پيمانکار متعهد است هزينه هاي ناشي از قوانين کار و بيمه اجتماعي و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به ماليات و عوارض کارکنان تحت سرپرستي خود را راساً پرداخت نمايد .
3-9- پيمانکار متعهد است افرادي را به کار گمارند که از هر لحاظ واجد صلاحيت اخلاقي شغلي و قانوني باشند به هر حال چنانچه معلوم شود افرادي کارائي و تجربه کافي در کار خود ندارد و يا فاقد صلاحيت اخلاقي مي باشند پيمانکار موظف است به دستور کارفرما به خدمت آنها خاتمه داده و فرد يا افراد واجد شرايط ديگري ره به کار گمارند .
4-9- پيمانکار از هر لحاظ در مقابل کارکنان خود مسئوليت داشته و کارفرما را در مقابل کليه دعاوي احتمالي آنها اصالتاً و وکالتاً مبري خواهد نمود .
ماده 10- بيمه
پيمانکار متعهد است کليه کارکنان ، کارگران وسايل و ماشين آلاتي که جهت انجام موضوع قرارداد به هر عنواني به کار مي گيرد در مقابل حوادث بيمه نموده و همچنين در مقابل خسارت وارده به کارفرما و اشخاص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي کارگاه را به هزينه خود بيمه مسئوليت مدني نمايد .
و در حال مسئول جبران کليه خسارت و زيان هاي وارده به تاسيسات و وسايل و ابراز و تجهيزات و به طور کلي هر يک از اموال منقول و يا غير منقول کارفرما يا اشخاص ثالث که توسط خود و يا کارکنان و کارگران وي وارد آيد مي باشد .
ماده 11- سرپرست عملياتي پيمانکار
پيمانکار قبل از شروع عمليات موضوع قرارداد شخص واجد شرايط و تخصص لازم به عنوان سرپرست عملياتي کارگاه ، کتباً به کارفرما معرفي خواهد نمود .
سرپرست مزبور بايد شخصاً در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عمليات موضوع قرارداد تحت سرپرستي و نظارت او انجام گيرد . و در هر حال سرپرست مزبور بايد در طول مدت قرارداد مورد تائيد کارفرما باشد و اين تائيد از مسئوليت وي پيمانکار نمي کاهد .
ماده 12- منع قانوني
پيمانکار رسماً اعلام مي نمايد که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و دعاوي دولتي مصوب 22 دي ماه 1337 نمي باشد .
پيمانکار تعهد مي نمايد که منافع اين پيمان را هيچ يک از اشخاص يا افرادي که در قانون پيش بيني شده و يا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و يا آنان را به مشارکت قبول نکند .
ماده 13- حسن انجام کار
پيمانکار مسئوليت کامل حسن اجرا و انجام عمليات موضوع قرارداد را بر اساس نقشه آن و مشخصات فني ، عمومي و خصوصي پيمان و دستورات کارفرما و نماينده کارفرما و طرح به عهده دارد .
نظارتي که از طرف کارفرما يا نماينده کارفرما و يا طرح يا کارکنان او در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانکار نخواهد کاست .
ماده 14- مقررات ايمني
پيمانکار متعهد است افراد تحت سرپرستي خود را در ارتباط با موضوع قرارداد در کارگاه کارفرما فعاليت دارند و همچنين محيط کار از لحاظ ايمني ، حفاظتي و کمک هاي اوليه مجهز و مقررات ايمني کارفرما و وزارت کار و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران در رابطه با اجراي عمليات موضوع قرارداد را رعايت کند . به هر حال چنانچه در اثر تسامح و يا سهل انگاري پيمانکار حوادثي براي کارکنان پيمانکار و يا اشخاص ديگر به وقوع بپيوندد پيمانکار راساً مسئول و جوابگوي خسارت در مقابل افراد ذينفع و مراجع قانوني خواهد بود و در هر حال کارفرما هيچ گونه مسئوليتي در مورد زيان هاي جاني يا مالي ناشي از انجام موضوع قرارداد توسط پيمانکار يا کارکنان و کارگران وي به عهده نخواهد داشت .
ماده 15- حق واگذاري به غير :
پيمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد را جزاً و کلاً به غير را ندارد و در صورتي که عمليات موضوع قرارداد ايجاب نمايد که بعضي از کارها به اشخاص ديگر واگذار گردد پيمانکار ابتدا مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و در صورت قبول کارفرما مبادرت به واگذاري خواهد نمود .
بديهي است اين واگذاري به هيچ وجه از مسئوليت و وظايف پيمانکار در مقابل کارفرما نکاسته و پيمانکار موظف است کارهاي مورد واگذاري را به نحو احسن و به همان منوال که در شرايط و مشخصات قرارداد ذکر گرديده به اتمام رساند .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان