بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,401

يک پرونده(81):ابطال شناسنامه قديم و اصدار شناسنامه جديد از جهت تاريخ تولد

  1390/10/12
خلاصه: يک پرونده ابطال شناسنامه قديم و اصدار شناسنامه جديد از جهت تاريخ تولد
بسمه تعالي

(راي دادگاه)

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي... به طرفيت اداره ثبت احوال.......... به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه.... از لحاظ تاريخ تولد سال.... به سال.... بدين شرح که خواهان مدعي شده که

برادر / خواهر داشته که در سن شش سالگي فوت کرده، پس از تولد وي والدينش شناسنامه برادر / خواهر متوفيش را براي او منظور کرده اند در حالي که تاريخ واقعي تولد وي سال.... بوده است. دادگاه بعد از جري تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي و دعوت از خواهان و نماينده اداره ثبت احوال و استماع اظهارات آنان و استماع اظهارات شهود ابرازي آقاي / خانم...... معرفي مشار اليها به پزشکي قانوني در مورد بررسي ميزان صحت و سقم ادعاي وي از نظر سن واقعيش با توجه به موادي شهادت شهود و نظريه پزشکي قانوني به شماره..... تاريخ...... که اعلام نموده سن نامبرده در حدود..... مي باشد، لهذا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخيص و با اجازه حاصله از ماده ? قانون آيين دادرسي مدني و ماده ??? از قانون مدني و ماده ? از قانون ثبت احوال حکم به ابطال شناسنامه شماره..... صادره از....

حوزه.... و اصدار شناسنامه جديد به نام خواهان آقاي / خانم....... با تاريخ تولد سال..... و مشخصات مندرج در شناسنامه صدر الذکر صادر و اعلام مي دارد. راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است. رئيس / دادرس شعبه........ دادگاه عمومي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان