بسم الله
 
EN

بازدیدها: 966

دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت هشتم

  1390/10/12
خلاصه: دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت هشتم گزارش سفر به ژاپن
نکته 51- 3 پايه تحول

1- تحول در جامعه حقوقي پشتيبان قوه قضاييه (تقويت زمينه انساني)

گردهم آوري حقوقداناني که در کنار اصل مسلم برخورداري از حد عالي تخصصي علم حقوق، داراي دانش و معلومات گسترده و انسانيت همراه با روحيه ها و وجدان شغلي بوده و در همه قشرهاي جامعه با بتوانند فعال باشند .

2- بر پايي قوه قضاييه اي که بتواند جوابگوي انتظارات مردم باشد (تقويت زمينه تشکيلاتي)

براي قابل استفاده تر کردن، قابل فهم تر بودن و مورد اتکاء قرار گرفتن قوه قضاييه، همراه با در دسترس قرار دادن هر چه بيشتر قوه قضاييه براي مردم، بايستي سازمان و تشکيلاتي را بنا کرد که در آن قضاوت هاي هر چه عادلانه تر، صحيح تر و سريعتر را انجام داده و حل مسائل پيچيده را امکان پذير سازد.

3- استحکام زمينه مردمي ( شرکت مردم در قوه قضاييه)

از طريق روش هاي ممکن با شرکت دادن هر چه بيشتر مردم در يک سلسله از رسيدگي هاي قانوني، آشنايي و درک مردم نسبت به قوه قضاييه را بالا برده و پشتيباني مردم را به دست آورد.

نکته52- امکان دسترسي به قوه قضاييه

در طرح است که مراکز کمکهاي قضايي را در سراسر کشور بر پا کرده، خدماتي از قبيل معرفي مشاور حقوقي، کمکهاي حقوقي، وکالت و غيره ارائه داده شود( تا سال 2006 ).

براي کمکهاي حقوقي مدني هم، مقرراتي وضع شده، و مبلغ کمک افزايش داده شد.

نکته 53-دادسرا در چهارچوب سازماني دولت

1- دادسرا در بين قوه قضائيه و دولت

دادسرا در ژاپن، در چهارچوب سازماني وزارت دادگستري قرار داشته، و اعمال اختيارات دادسرا به عنوان اختيارات دولتي شناخته شده است.

اما، رابطه وزارت دادگستري و دادسرا، به معني فرمانروائي وزارتخانه بر دادگستري به عنوان ارباب و خادم نمي باشد. دادسرا در کنار دادگاه و کانون وکلاء يکي از سازمانهاي اصلي پشتيباني نظام قضائي ژاپن بوده، و اين باور وجود دارد که تا حد ممکن بايد از تأثيرگذاري سياست و حکومت مبرا باشد. به همين علت مراتبي براي روابط وزارت دادگستري و دادسرا مورد عمل قرار گرفته است.

2- سازمان دادسرا

1- هرم سازماني دادسرا از بالا به پائين از دادسراي کل ، دادسراي استيناف، دادسراي بخش و دادسراي ناحيه تشکيل شده است. اين فرم سازماني همشکل را سازمان دادگاه فرم گرفته است. دادسراي کل، در توکيو قرار دارد. دادسراي استيناف در 8 منطقه کشور، دادسراي بخش در 50 محل و دادسراي ناحيه در 438 محل داير شده اند.

3- انواع دادستان ، شرايط صلاحيت و مراحل انتصاب

• اکثريت کارمندان دادسرا، دادستان و کارمندان

دبيرخانه دادسرا مي باشند. کارمندان دبيرخانه امور دفتري دادستان را انجام مي دهند و در حدود 9000نفر مي باشند.

• پست دادستاني، از 5 نوع دادستان کل، معاون دادستان کل، دادستان ارشد، دادستان و داديار تشکيل مي شود.

• دادستان کل، رياست دادسراي کل را به عهده داشته و از طرف هيئت وزرا منصوب مي شود. معاون دادستان کل، دستياري دادستان کل در دادسراي کل کشور را به عهده دارد. اين پست فقط براي يک نفر بوده که بوسيله هيئت وزرا انتخاب مي شود . دادستان ارشد، رياست دادسراي استيناف را به عهده داشته، و در سطح کشور 8 نفر بوسيله هيئت وزرا انتخاب مي شوند.

• دادستان را وزير دادگستري منصوب مي کند. براي دادستان شدن لازم است دوره آموزش قضايي به اتمام برسد. اما،داديار با قبولي در آزمون ويژه اي که وزارت دادگستري برگزار مي کند، به عنوان دادستان منصوب مي شود.

مواردي که داديار به مقام دادستاني برسد به ندرت پيش مي آيد و اکثريت به اتفاق دادستانهاي کشور کساني هستند که پس از آنکه دوره آموزش قضائي را با موفقيت به پايان رساندند به اين مقام منصوب مي شوند. تعداد دادستانها در حدود 1600نفر مي باشد.

• داديار را وزير دادگستري تعيين مي کند. براي رسيدن به مقام داديار، لازم است که در رديفهاي بالاتر از رديف تعيين شده در دستگاههاي دولتي بيشتر از 3 سال کارکرده و در آزمون ورودي وزارت دادگستري قبول شود. داديار فقط در دادسراي ناحيه منصوب مي شود. تعداد دادياران در حدود 900 نفر مي باشد.

• سن بازنشستگي براي دادستان 63 سال است. در مورد دادستان کل استثنا سن بازنشستگي 65 سال تعيين شده است.

4- تغيير محل ايفاي وظيفه دادستان

محل ايفاي وظيفه دادستان در ژاپن، در سراسر کشور تعويض مي شود. مدت زمان ايفاي وظيفه در هر محل از 2 سال تا 4 سال مي باشد. اهداف اصلي تغيير محل، عبارتند از ارائه خدمات مساوي و بيطرفانه به همه مردم در سطح کشور و علاوه بر آن جلوگيري از نزديکي بيش از حد اين مسئولان به مردم منطقه تحت خدمت.

نکته 54-نقش دادسرا

1- ارائه اختيارات به دادستانهاي دادسرا

يکي از مشخصه هاي سيستم دادسراي ژاپن اين است که هر يک از دادستانهاي دادسرا اين اختيار را دارند که با قضاوت شخصي اختيارات دادستاني را مورد اجرا بگذارند. از آنجا که دادسرا يک تشکيلات سازماني است، دادستاني که سمت رئيس را دارد يا دادستان معاون، دادستان بخش يا قسمت و غيره، بطور خلاصه دادستانهاي مختلف در درجات مختلف وجود دارند ، و دادستانهاي ارشدتر به کارکرد دادستانهاي پائين تر نظارت داشته و آنها را هدايت مي کنند. در واقعيت امر، دادستان دون پايه تر با گرفتن موافقت دادستان ارشدتر که سمت مديريت وي را دارد به اختيارات و وظايف دادستاني اش مي پردازد. اين روند کاري شکل مسلم براي يک سازمان مي باشد.اما،اگر هر دادستان بدون گرفتن موافقت مدير ارشد خود اختيارات خود را اعمال کند نيز،از جهت قانوني عمل او صحيح است. اين ساختار، بر اساس همان ايده مي باشد که قضات ژاپن با پيروي از وجدان پاک خود مستقلا به ايفاي وظيفه مي پردازند. يعني، به دادستان اين فرصت داده شده که به عنوان يک متخصص قانون با اتکاء به ايمان اختيارات و وظايف خود را به انجام برساند. اگر بر فرض، مدير ارشد يک دادستان دستور نادرستي به وي بدهد، دادستاني که مسئول پرونده مي باشد، اين اختيار را دارد که برخلاف دستور شخص ارشد خويش عمل کرده و وظايف خود را انجام دهد.

در واقعيت، هنوز اين چنين موردي پيش نيامده است، ولي اين نظام و روش ضامن اجراي وظايف و اختيارات دادستان در چارچوب قانون و بطور صحيح مي باشد.

2- حدود اختيارات دادستان

وظايف عمده مسئولان دادسراي ژاپن به شرح ذيل است:

• تحقيق در مورد پرونده ها و جرايم کيفري.

• اقامه يا عدم اقامه دعوا براي جرايم کيفري.

• در صورت اقامه دعوا،مطالبه استناد صحيح قوانين براي پرونده ارائه شده.

• نظارت بر اجراي احکام صادره شده در دادگاه.

• مشارکت در دعاوي مدني که قانون تعيين مي کند، به عنوان مدافع منافع عموم .

در واقعيت، دعاوي مدني که دادستان در آنها شرکت مي کند کم هستند. بيش از 90درصد کار دادسراي ژاپن دعاوي جزائي مي باشند. دعاوي جزائي، اصولا بر اساس قانون آئين دادرسي کيفري اجرا مي شوند. در مورد مراحل رسيدگي جزائي در مراحل بعدي توضيح داده مي شود.

3- حدود اختيار وزير دادگستري نسبت به دادستان

همانطور که ذکر شد ، دادسرا در چهارچوب سازماني وزارت دادگستري قرار دارد و وزير دادگستري که رياست اين وزارتخانه را به عهده دارد، اختيار نظارت و سرپرستي دادسرا را هم عهده دار است. اما، اين حق به وزير دادگستري داده نشده است که در تحقيق و تجسس يا تصميم گيري در مورد هر پرونده تحت نظر دادستان ، بطور مستقيم دخالت يا اعمال نظر بکند. براي پرونده هاي مختلف، وزير دادگستري فقط مجاز است که دادستان کل را هدايت کند. اگر دادستان کل،طبق نظر وزير دادگستري به زير دستانش دستور بدهد، در پايان سلسله مراتب نتيجتا دادستان مسئول پرونده از رئيس خود اين دستور را گرفته و پرونده مي تواند طبق نظر وزير دادگستري پيش برود. اما، علاوه بر اينکه دادستان کل ممکن است که نظر وزير دادگستري را به اجرا نگذارد، همانطور که قبلا ذکر شد، از آنجا که دادستان نهايتا اين اختيار را دارد که با قضاوت شخصي خود در مورد پرونده تصميم گيري کند، تأثير وزير دادگستري در پيشبرد و تصميم گيري پرونده غيرمستقيم مي باشد. در واقعيت امر، فقط يک مورد وجود دارد که وزير دادگستري در مورد پرونده خاصي به دادستان کل دستور داده است. در سال 1959 چند تن از وکلاي مجلس که به حزب حکمران آن دوره وابسته بودند از يک شرکت خصوصي رشوه دريافت کرده و با بر ملا شدن اين موضوع تحت بازداشت قرار گرفتند. اما هنگامي که کار تجسس به رئيس آن حزب رسيد، وزير دادگستري به دادستان کل دستور اتمام تحقيقات را مي دهد. اين پرونده طبق نظر وزير دادگستري پيش رفت، ولي اين موضوع باعث نارضايتي و واکنش شديد مردم شده و وزير دادگستري مجبور به استعفا از مقام خود شد. پس از اين واقعه ديگر پيش نيامده که وزير دادگستري در مورد پرونده اي به دادستان کل دستوري بدهد.

4- روابط وزارت دادگستري و دادسرا در ارتباط با امور نيروي انساني

دادسرا در وزارت دادگستري بوده و وزارت دادگستري و دادسرا از نظر امور کارمندي مرتبط هستند. اعضاء ارشد وزارت دادگستري (رؤساي وزارتخانه يا قسمتها و غيره ) از بين دادستانها نيز انتخاب مي شوند. حال از آنجا که در ژاپن اين روش وجود دارد کساني که دوره آموزشي قضائي را به اتمام مي رسانند قاضي، دادستان و يا وکيل مي شوند (سيستم مشترک صلاحيت مشاغل حقوقي )، اين ارتباط نيروي انساني،هر چند کم وجود دارد. در صورتي که قاضي از دادگاه جدا شده و به دادسرا يا وزارت دادگستري منتقل شود، به سمت دادستاني منصوب مي شود. در بين دادستانها که افراد ارشد وزارت دادگستري هستند، کساني که قبلا قاضي بوده اند هم وجود دارند. به عنوان مثال، رئيس اداره مدني وزارت دادگستري يا رئيس اداره دفاع از حقوق بشر از ميان قضات انتخاب شده اند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان