بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,785

اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت ششم

  1390/10/9
خلاصه: اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت ششم
اعتبار علم قاضي از نظر قوانين کيفري و حقوقي ايران الف - اعتبار علم قاضي در قوانين مدني ايران
در نظام آيين دادرسي مدني قاعده «منع تحصيل دليل» قاعده اي اساسي است. حسب اين قاعده که وظيفه قضات را بررسي دلايل طرفين قرار مي دهد، قاضي در حالت بيطرفي و بر اساس ادله ابرازي طرفين رأي مي دهد و از کسب دليل ممنوع است.
تجلي اين قاعده را که بر اساس اصول ليبراليسم و الهام گرفته از قانون مدني فرانسه است – در قانون آيين دادرسي مدني ايران مصوب 1318 به روشني مي يابيم. ماده 358 اين قانون مقرر مي داشت: «هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل کند، بلکه فقط به دلايلي که اصحاب دعوي تقديم يا اظهار کرده اند رسيدگي مي کند»؛ بديهي است که بنا بر نص اين ماده، علم قاضي در شمار ادله اثبات دعوي قرار نمي گيرد.
اشخاص در جامعه از امکانات برابر برخوردار نمي باشند، آنانکه در موضع قدرت قرار دارند از ابزارهاي متعدد در بيان و اثبات مدعاي خويش بهره مي گيرند؛ حال آنانکه چنين امکاناتي ندارند، غالباً محکوم به بي حقي مي گردند. وجود اين واقعيتهاي اجتماعي، قانونگذار را وادار به تجديد نظر در ديدگاههاي خود کرده است.
1- قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/56:
ماده 8 قانون مذکور مقرر مي دارد: «رسيدگي به کليه دعاوي حقوقي ارزش و موعد اقامه دليل براي اصحاب دعوي همان است که در قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده است، ولي دادگاه مي تواند هر گونه تحقيق يا اقدامي را براي کشف واقع، به عمل آورد….»
ماده مذکور تا حدود زيادي اختيارات قضات را گسترش داده است؛ ليکن محاکم رسيدگي به دعاوي حقوقي براي اصحاب دعوي تحصيل دليل نمي نمايند و به بررسي دلايل طرفين و ارزشيابي دلايل استنادي براي کشف حقيقت مي پردازند.
2- قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/ 7/58:
ماده 28 اين قانون مقرر داشته بود: «در کليه امور حقوقي دادگاه- اعم از دادگاه حقوقي يا دادگاه صلح – علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين هر گونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»
بعد از انقلاب اسلامي ايران با تقويت ديدگاههاي اسلامي و فقهي، بر حجيت علم قاضي تأکيد مي شود و توسعه اختيارات قضات مبناي محکمتري مي يابد؛ لذا مي بينيم که ماده مذکور بر مقررات ماده 8 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري صحه مي نهد.
3- لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358:
ماده 8 اين قانون، طرفين دعوي را از قيد رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني فارغ ساخته و ترتيب رسيدگي را تابع مقررات شرع قرار داده بود که بالتبع اعمال ديدگاههاي مشهود فقها را در حجيت علم قاضي به دنبال داشت.
4- قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 :
ماده 25 اين قانون عدم رعايت ادله قانوني را قابل تجديد نظر دانسته و براي آنها طريقت قائل است: «جهات درخواست تجديد نظر مانند ادعاي عدم اعتبار مدارک استنادي يا دروغ بودن شهادت شهود و… مي باشد»؛ چنانکه مواد 485 و592 قانون آيين دادرسي مدني 1318 و ماده 6 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها 1367 نيز چنين مفهومي را بيان مي نمايند.
5 – قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/ 1379 :
ماده 2 اين قانون اعلام مي نمايد: «هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي کند، مگر اين که شخص يا اشخاص ذي نفع، وکيل، قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نمايد»؛ اين امر بديهي است. گرايش به شيوه تفتيش و توسعه اختيارات قضات بدانجا نمي رسد که قضات در دعاوي حقوقي مانند دادرسيهاي کيفري بتوانند بدون درخواست ذي نفع رسيدگي به شکايت را آغاز نمايند. ليکن در برخي دعاوي خصوصي کيفري نيز رسيدگي يا تعقيب دعوي موکول به درخواست شاکي خصوصي است.
ماده 199 اين قانون مقرر مي دارد: «در کليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوي، هر گونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد»؛ اين مطلب در ماده 8 قانون اصلاحي 56 و ماده 28 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي 58 نيز ذکر شده بود. بدين ترتيب قانونگذار در قانون مصوب 1379 بر تداوم شيوه آيين دادرسي سابق تأکيد ورزيده است.
ماده 242 قانون مصوب 1379 مي گويد: «دادگاه مي تواند به درخواست يکي از اصحاب دعوي همچنين در صورتي که مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد که جلوه اي از اختيارات قضات محاکم حقوقي براي کشف حقيقت است.»
ماده 257 اين قانون نيز مقرر داشته است : «دادگاه مي تواند رأي يا به درخواست هر يک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناسي را صادر نمايد.»
همچنين در ماده 265 قانون مزبور تصريح شده است: «در صورتي که نظر کارشناسي با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.»
يعني اعتبار و ارزش امارات و دلايل، منوط به امتناع وجدان قاضي است. دلايل اثبات دعوي – چنانکه در ماده 1258 قانون مدني بر شمرده مي شوند – هنگامي اعتبار دارند که علم آور بوده و با علم قاضي معارض نباشند. هر گاه سخن از علم قاضي مي گوئيم مراد علمي است که ناشي از دلايل و مدارک موجود در پرونده باشد چنانکه متون متعدد قانوني تأکيد بر مستدل و مستند بودن حکم دارند. (اصول 166 و 167 قانون اساسي، مواد 3 و 5 آيين دادرسي مصوب 1318، ماده 8 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73، ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/76)


نويسنده:بتول آهني

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان