بسم الله
 
EN

بازدیدها: 884

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت سوم

  1390/10/9
خلاصه: کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت سوم
ماده 5
برابري و عدم تبعيض
1.دولتهاي عضو تمامي افراد را در برابر قانون مساوي دانسته و بدون هيچگونه تبعيضي از حمايت برابر و منافع برابر قانوني برخوردار مي باشند.
2. دولتهاي عضو تمامي تبعيضات منبعث از معلوليت را ممنوع نموده و جهت افراد داراي معلوليت برابري و حمايت حقوقي موثر نسبت به تبعيض در تمامي زمينه ها را تضمين مي نمايند.
3. بمنظور ارتقاء برابري و رفع تبعيض ، دولتهاي عضو ، اقدامات مناسبي را جهت تضمين انطباق منطقي اتخاذ مي نمايند.
4. تدابير ويژه اي که براي تسريع يا دستيابي به برابري عملي افراد داراي معلوليت ضروري است ، بر اساس کنوانسيون حاضر تبعيض تلقي نمي گردد.


ماده6
زنان داراي معلوليت
1. دولتهاي عضو اذعان مي دارند که زنان و دختران داراي معلوليت دچار تبعيضات چندگانه مي باشند و در اين ارتباط تدابيري را جهت تضمين بهره مندي برابر و کامل آنهـا در مورد تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين اتخاذ مي نمايند.
2. دولتهاي عضو تمامي تدابير مناسب را جهت تضمين توسعه کامل ، پيشرفت و توانمند سازي زنان بمنظور تضمين برخورداي آنان از بهره مندي و اعمال حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين مندرج در کنوانسيون حاضر اتخاذ مي نمايند.
ماده7
کودکان داراي معلوليت
1. دولتهاي عضو تدابير لازم جهت اطمينان از اين که کودکان داراي معلوليت از تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بر مبناي برابر با ساير کودکـــان بهره مند مي باشند را اتخاذ مي نمايند.
2. در تمامي اقدامات مربوط به کودکان داراي معلوليت ، عالي ترين منافع کودک دراولويت نخست خواهد بود.
3. دولتهاي عضو تضمين مي نمايند که کودکان داراي معلوليت از حق بيان آزادانه نظرات خود در تمامي امور تاثير گذار بر آنها برخوردار مي باشند ، نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبناي برابر با ساير کودکان از سنجش مناسب برخــوردار مي گردد و در تحقق حقوق آنها کمکهاي متناسب با سن و ناتواني ارائه مي گردد.
ماده 8
آگاه سازي
1. دولتهاي عضو متعهد مي گردند تدابير فوري، موثر و مناسب را اتخاذ نمايند:
(الف) افزايش آگاهي در تمامي جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد داراي معلوليت ارتقاء داده و احترام و منزلت افراد داراي معلوليت را پرورش دهند;
(ب) با اقدامات کليشه اي ، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد داراي معلوليت از جمله آن دسته از مواردي که بر مبناي جنسيت و سن مي باشد در تمامي حوزه هاي زندگي مبارزه نمايند;
(پ) آگاهي در مورد ظرفيتها و مشارکت افراد داراي معلوليت را ارتقاء بخشند;
2. تدابير نيل به اين هدف عبارتند از :
(الف) آغاز و حفظ جريان آگاه سازي عمومي موثر ، طراحي شده جهت :
(i) تقويت پذيرش حقوق افراد داراي معلوليت;
(ii) ارتقاء ادراک مثبت و آگاهيهاي اجتماعي بيشتر نسبت به افراد داراي معلوليت ;
( iii) ارتقاء شناسايي مهارتها ، شايستگيها و تواناييهاي افراد داراي معلوليت و مشارکت آنها در محيط کار و بازار کار ;
(ب) پرورش نگرش احترام به افراد داراي معلوليت در تمامي سطوح نظام آموزشي ازجمله تمامي کودکان از سنين اوليه;
(پ) ترغيب تمامي ارگانهاي رسانه اي جهت به تصوير کشاندن افراد داراي معلوليت به روشي که سازگار با اهداف کنوانسيون حاضر باشد;
(ت) ارتقاء برنامه هاي آموزشي آگاه سازي مرتبط با افراد داراي معلوليت و حقوق افراد داراي معلوليت;


اداره حقوق بشر-وزارت امور خارجه-جمهوري اسلامي ايران-خرداد 1386
ترجمه: محمد پورنجف

شنبه 26 آذر 1390

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان