بسم الله
 
EN

بازدیدها: 854

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت هشتم

  1390/10/5
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)
معاملات مفروز و صورتمجلس تفکيک

بند 32- در مورد معاملات قطعه مفروز طبق صورتمجلس تفکيکي بايد پس از پرداخت هزينه تفکيک به ثبت محل ، سند ثبت شود و در مقام معامله باقيمانده ، هرگاه حدود آن تعيين نشده باشد بايد مجدداً صورتمجلس تفکيکي با ذکر صريح حدود خواسته شود.

صلاحي بند پنجاه و دو مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


رونوشت صورتمجلس تفکيکي مستقلاً مطالبه شود

بند 33- در ضمن استعلام تقاضاي صدور رونوشت صورتمجلس تفکيکي املاک نشود و چنانچه به رونوشت صورتمجلس تفکيکي نياز باشد ضمن نامه جداگانه درخواست گردد.

اصلاحي بند بيست مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


ثبت سند با صورتمجلس تفکيکي ناقص يا مبهم

بند 34- سردفتران حق ندارند با صورتمجلسهايد تفکيکي ناقص که درآن رعايت ضوابط و مقررات نشده باشد سندي ثبت نمايند.

اصلاحي بند نوزده مجموعه هاي تا آخر سال 49


فتوکپي بجاي رونوشت

بند 35- دادن فتوکپي بجاي رونوشت از اسنادي که ادارات ثبت و ساير دواير دولتي با مجوز مطالبه مي نمايند يا سردفتر مکلف به ارسال است مشزوط بر اينکه فتوکپي از هر جهت خوانا و روشن و بي عيب و نقص بوده و دفاتر بخارج از دفتر منتقل و حمل نشود و در تاريخ تهيه با متن ثبت دفتر و ملاحظات آن منطبق باشد و گواهي و امضاء و مهر شود بلااشکال است.


گواهي امضاي مراجعين ديوان عدالت اداري

بند 36- پيرو اعلام ديوان عدالت اداري دائر بر گواهي امضاء يا اثر انگشت شاکيان و مراجعين به ديوان عدالت اداري از طرف مراجع رسمي از قبيل دادگاهها و دادسراها و دفاتر و محاضر اسناد رسمي ، دستور فرمائيد به کليه دفاتر و محاضر رسمي در اين خصوص بخشنامه شود که اثر انگشت يا امضاء مراجعه کنندگان در مورد مذکور را گواهي نمايند.


سند مالکيت مورث

بند 37- در مواقعي که وراث يا يکي از آنها با سند مالکيت ورث براي ثبت سند مراجعه مينمايد، بايد پس از استعلام از ثبت محل در صورتيکه سند مالکيت بنام وارث مراجعه کننده صادر نشده باشد سند ثبت و عين سند مالکيت پس از قيد خلاصه انتقال براي تعويض به ثبت محل ارسال مي شود.

اصلاحي بند شصت و پنج مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


سند انتقال ترکه و ماليات بر ارث

بند 38- ثبت هرگونه اسناد ناقله از طرف وراث راجع بع ترکه مورث موکول به تسليم گواهي مصرح در ماده 194 اصلاحي قانون ماليات مستقيم و تبصره آن مصوب اسفند 1345 و 1348 مي باشد.

(بند 293 مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49) اصلاحي .


گزارش براي ثبت منطقه در رابطه با اجرائيه و آگهي مزايده

بند 39- چون اغلب گزارشهائي که بمنوظر کسب تکليف به ثبت منطقه فرستاده مي شود کامل نيست لازم است به تذکرات زير توجه نمايند:

1-در موارديکه سردفتر باستناد تبصره يک ماده چهار آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي در مورد صدور اجرائيه از ثبت محل کسب تکليف مي نمايد بايد تقاضاي صدور اجرائيه و رونوشت تنظيمي و ساير مستندات مربوطه به آن را با اظهار نظر صريح ارسال دارد.

چنانچه ثبت محل پس از بررسي موضوع نتواند دفترخانه را ارشاد قانوني نمايد بايد ضمن گزارش لازم کلـيه سوابق امر را به ثبت منطقه جهت کسب تکليف ارسال دارد .

2-در مواردي که در ابلاغ اجرائيه اشکالي به نظر مي رسد رونوشت اجرائيه و رونوشت مدارکي که مستند اشتباه است بايد ارسال شود .

3-در مواردي که اشتباه مربوط به آگهي مزايده و انشار آن مي باشد يک نسخه از آگهي الصاقي و روزنامه هاي حاوي انتشار آگهي ارسال و در گزارش تصريح شود که اشتباه منحصرا در روزنامه بوده يا در آگهي هاي لصاقي و يا هر دو آنها و همچنين موارد اشتباه چه بوده است

(اصلاح شده بند 309 مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49)

امکان استفاده از يک سند براي دو وام
بند 40- در مورد اسناد شرطي و رهني و بطور کلي کليه معاملات با حق استرداد و قراردادهاي حسن انجام خدمت بدهکار مي تواند بموجب سند جديد مورد معامله سند اولي را با حفظ جميع حقوق بستانکار مقدم جهت اخذ وام جديد نزد همان بستانکار يا شخص ديگري به وثيقه بگذارد .

اصلاحي بخشنامه 1161/2-1/2/54

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان