بسم الله
 
EN

بازدیدها: 779

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت هفتم

  1390/10/5
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت هفتم
فصل دوم - اختيارات بازپرس
‌ماده 144 - پس از اينکه امر رسيدگي راجع به اتهامي از طرف مقامات مربوطه صادر گرديد در صورت وجود دلائل و قرائن کافي براي احضار‌بازپرس متهم را به وسيله احضارنامه براي روز معين احضار مي‌نمايد - احضارنامه در دو نسخه نوشته شده و براي متهم فرستاده مي‌شود که يک نسخه‌را نزد خود نگاهداشته و نسخه ديگر را امضاء و به مأمور رد مي‌نمايد.
‌ماده 145 - در احضارنامه نام و شهرت احضار شده و محل اقامت او و تاريخ و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.
‌ماده 146 - هر گاه مأمورين مربوطه محل اقامت احضار شده را پيدا نکنند و يا شخص احضار شده محل اقامت معيني نداشته باشد مفاد احضارنامه‌در سه نوبت متوالي در يکي از جرايد کثيرالانتشار محل اقامت بازپرس و همچنين در مجله رسمي وزارت دادگستري اعلام مي‌شود چنانچه از تاريخ‌آخرين اعلام در مطبوعات تا دو ماه شخص احضار شده نزد بازپرس حاضر نشود بازپرس بدون حضور او شروع به رسيدگي نموده و تحقيقات لازمه را‌انجام داده و اقدامي را که مقتضي بداند به عمل مي‌آورد.
‌ماده 147 - شخص احضار شده اعم از متهم يا گواه و مطلع و کارشناس هر گاه نظامي يا همرديف نظامي باشد به وسيله قسمت مربوطه يا مأمورين‌دادستاني و دژباني و اگر غير نظامي باشد در شهرها به وسيله شهرباني و در خارج از شهرها به وسيله مأمورين امنيه احضار مي‌شود.
‌ماده 148 - احضار شده بايد شخصاً حاضر شود و اگر نتواند در آن تاريخ که احضار شده است حاضر شود بايد به طوري که در ماده 113 قانون آيين‌دادرسي کيفري مصرح است عذر موجه داشته باشد.
‌ماده 149 - بازپرس در شروع بازجويي از متهم نام و نام خانوادگي و سن و محل تولد و شغل و محل اقامت او را سؤال مي‌نمايد پس از آن به او‌مي‌گويد که به چه تقصيري متهم شده است سؤالات بايد صريح و روشن باشد و هر گاه متهم از دادن پاسخ خودداري نمايد مراتب در برگهاي تحقيقات‌قيد مي‌شود و بازپرس تحقيقات و اقدامات قانوني ديگر را که براي کشف حقيقت لازم است به عمل مي‌آورد.
‌تبصره - هر گاه طرف بازجويي گواه يا مطلع يا کارشناس باشد بازپرس بايستي هويت کامل آنها را در موقع شروع بازجويي در پرونده قيد نمايد.
‌ماده 150 - بازپرس بايد نسبت به تمام دلائل و مدارک بزه منتسبه از متهم سؤالات لازم بنمايد.
‌ماده 151 - در صورت تعدد متهمين بازپرس هر يک از آنها را منفرداً بازجويي مي‌نمايد و بايستي مراقبت نمايد که در جريان تحقيقات با همديگر‌داخل مذاکره و تباني نشوند و بعد در صورت لزوم آنها را با يکديگر مواجهه مي‌دهد.
‌ماده 152 - پاسخ‌ها بايد عيناً به همان طوري که داده مي‌شود بدون تغيير و يا تحريف نوشته شود. متهمين باسواد مي‌توانند خودشان پاسخ‌سؤالات را بنويسند ممکن است در معيت بازپرس يک نفر منشي نيز تعيين شود.
‌ماده 153 - پس از اتمام بازجويي کليه مطالب مندرجه براي متهم خوانده شده و از او سؤال مي‌شود آيا پاسخي که داده عيناً نقل شده است و صحت‌آنها را تأييد مي‌نمايد يا خير؟ پس از آن برگهاي تحقيقات به امضاء متهم و بازپرس و منشي مي‌رسد بدين ترتيب که متهم در مقابل کليه پاسخهاي خود و‌بازپرس و منشي فقط زير برگها را امضاء مي‌نمايد هر گاه متهم از امضاء امتناع ورزد مراتب در برگهاي تحقيقات قيد و به امضاء بازپرس و منشي مي‌رسد.
‌ماده 154 - بازپرس گواه‌هاي قضيه را با رعايت مواد فوق احضار و گواهي آنها را استماع نموده و ساير عمليات و اقدامات تحقيقاتي را طبق مقررات‌مواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 153 و 154 قانون آيين دادرسي کيفري انجام مي‌دهد.
‌ماده 155 - هر گاه اقامتگاه گواه‌ها خارج از محلي باشد که تحقيقات در آنجا به عمل مي‌آيد و حضور آنها نظر به موضوع و کيفيت اتهام در محل‌تحقيق ضروري و حتمي نباشد بازپرس مي‌تواند به وسيله ضابطين نظامي يا ضابطين دادگستري محل اقامت گواه‌ها از آنها تحقيقات لازم را به عمل‌آورد.
‌ماده 156 - در مورد ماده قبل بازپرس بايد موضوع تحقيقاتي را که بايستي از گواه‌هاي قضيه به عمل آيد تعيين نموده و دستور انجام تحقيقات را‌براي ضابطين نظامي يا دادگستري مربوطه بفرستد و مأمورين نامبرده مکلف مي‌باشند تحقيقات مورد درخواست را انجام داده و عيناً بدون اظهار عقيده‌از خود نزد بازپرسي که دستور تحقيقات را داده است بفرستند.
‌ماده 157 - بازپرس بايد با کمال بي‌غرضي تحقيقات را نموده در کشف ادله و مدارک و اوضاع و احوالي که بر نفع يا ضرر متهم است فرقي نگذارد.
‌ماده 158 - در مواردي که رسيدگي به امري محتاج به اظهار نظر فني و کارشناسي باشد بازپرس بايد کارشناس را بر حسب مورد (‌مثل پزشک -‌دواساز - نقاش - ارزياب و غيره) دعوت نموده و عقيده آنان را بخواهد.
‌تبصره - شماره کارشناساني که دعوت مي‌شوند بايد از دو نفر بيشتر و طاق باشد.
‌ماده 159 - هر گاه اختلافي در عقايد کارشناسان حاصل شود و يا عقيده آنها به نظر بازپرس مشکوک باشد بازپرس مي‌تواند کارشناسان ديگري‌دعوت نموده و يا عقايد آنها را نزد متخصصين فني ديگري فرستاده و عقيده آنان را بخواهد.
‌ماده 160 - هر کسي که براي دادن گواهي احضار شده است ملزم به حضور و دادن گواهي است و اگر بدون داشتن عذر موجه در موعد مقرر حاضر‌نشود به امر بازپرس جلب مي‌شود.
‌ماده 161 - اگر گواهي گواه‌ها قبل از صدور امر رسيدگي و تحقيق به وسيله ضابطين دادگستري استماع شده باشد بازپرس مي‌تواند به اقتضاء مورد از‌استماع ثانوي آنها صرف نظر نمايد.
‌ماده 162 - در مورد متهميني که مبتلا به جنون يا اختلال مشاعر باشند مطابق مواد 89 و 90 قانون آيين دادرسي کيفري رفتار خواهد شد.
‌ماده 163 - کليه اشيايي که در حين رسيدگي به دست آمده و موجب کشف بزه تواند بود و همچنين کليه آلات و ادوات بزه بايد ضبط شده و در‌برگهاي تحقيقاتي هر يک از اشياء مذکور توصيف شود.
‌ماده 164 - چنانچه متهمي به امر بازپرس جلب يا بازداشت شده باشد بازپرس مکلف است در ظرف 24 ساعت از زمان حاضر شدن متهم‌بازجوييهاي اوليه را از او نموده و قرار تأميني بر حسب مورد (‌قرار التزام يا کفيل يا وجه‌الضمان و يا در صورت لزوم قرار بازداشت) درباره او صادر نمايد.
‌ماده 165 - در مورد ماده قبل نسبت به افسران فقط قرار التزام صادر مي‌شود مگر اينکه مقتضيات صدور قرار توقيف افسر متهم را ايجاب نمايد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان