بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,039

يک پرونده(73):قرار قبولي اعسار محکوم عليه از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم

  1390/10/4
خلاصه: يک پرونده قرار قبولي اعسار محکوم عليه از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم
بسمه تعالي

- تاريخ رسيدگي :..............

- کلاسه پرونده :..................

- شماره دادنامه :................

- مرجع رسيدگي : شعبه .... دادگاه عمومي شهرستان ....

- خواهان :.........

- خوانده :.............

- موضوع : اعسار از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم

گردش کار : پس از ارجاع پرونده و وصول به کلاسه فوق ثبت پس از اجراي تشريفات قانوني دادگاه در وقت فوق العاده به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .


(راي دادگاه)


در خصوص دادخواست تقديمي در خصوص اعسار از سوي آقاي ...... فرزند ....... محکوم عليه کلاسه ...... نسبت به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم در دادنامه شماره . با توجه به شهادت شهود در محضر دادگاه و پاسخ استعلامات واصله از اداره ثبت به شهادت شهود در محضر دادگاه و پاسخ استعلامات واصله از اداره ثبت اسناد و مدارک و تحقيق ضابطان از محل کار و سکونت محکوم عليه در خصوص وضع مالي وي و ساير اوضاع و احوال و مدارک موجود در پرونده دادگاه با احراز اعسار خواهان نسبت به پرداخت محکوم به دادنامه ياد شده حکم به قبول اعسار وي صادر و اعلام مي دارد راي صادره حضوري و قطعي است .


دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي شهرستان .....

توضيح اينکه :

1- پرونده امر پس از قبولي اعسار به اجراي احکام ارسال چنانچه مدت محکوميت حبس نداشته باشد يا سپري شده باشد و به دليل ديگري زنداني يا بازداشت نباشد فوراً آزاد مي گردد .

2- ممکن است دادگاه قرار رد قبولي اعسار را صادر نمايد بدين ترتيب که خواهان نتواند اعسار خود را ثابت نمايد و دادگاه ملائت و توان وي براي پرداخت را احراز کند .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان