بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,441

آيين نامه کميسيون عفو و بخشندگي

  1390/10/4
خلاصه: آيين نامه کميسيون عفو و بخشندگي
ماده 1 ـ در اجراي مواد 24،72، 126، 182 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 کميسيون عفو و بخشودگي به رياست معاون قضائي رئيس قوه قضائيه و با حضور مدير کل امور قضايي يا نماينده او و رئيس اداره سجل کيفري و عفو و بخشودگي و رئيس سازمان زندانها يا نماينده او در محل اداره عفو و بخشودگي به مناسبتهاي زير تشکيل مي گردد:
1 ـ مبعث رسول اکرم (ص)«27 رجب المرجب».
2 ـ ولادت حضرت قائم (عج)«15 شعبان ».
3 ـ عيد فطر « اول ماه شوال ».
4 ـ عيد قربان يا غدير خم «دهم يا هجدهم ذي الحجه».
5 ـ سالروز پيروزي انقلاب اسلامي «بيست و دوم بهمن ».
6 ـ عيد نوروز يا جمهوري اسلامي « اول يا دوازدهم فروردين».
تبصره 1 ـ در مواردي که معاون قضائي نتواند در کميسيون شرکت نمايد نماينده معرفي خواهد کرد و در اينصورت رياست کميسيون با مدير کل امور قضائي خواهد بود.
تبصره 2 ـ مقامات زير حسب مورد به کميسيون دعوت خواهند شد :
1 ـ معاون قضائي دادستان کل کشور در رابطه با محکومين جرائم عمومي و انقلاب .
2 ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا معاون قضائي در رابطه با محکومين دادگاههاي نظامي .
3 ـ نماينده ستاد مبارزه با مواد مخدر از جهت هماهنگي کميسيون عفو با ستاد به هنگام طرح وضعيت محکومين مواد مخدر.
4 ـ نماينده وزير اطلاعات در رابطه با محکومين ضد انقلاب (گروهکها) .
تبصره 3 ـ جلسات کميسيون با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و اتخاذ تصميم با اکثريت اعضاء حاضر در جلسه خواهد بود و در صورت تساوي آراء در خصوص پرونده هاي مواد مخدر نظر گروهي که نماينده ستاد جزء آن است متبع مي باشد در ساير موارد نظر گروهي که رئيسي کميسيون جزء آن گروه مي باشد ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4 ـ در صورت اقتضاء رياست قوه قضائيه مي تواند به مناسبتهاي ديگر نيز دستور تشکيل کميسيون را به اداره عفو و بخشودگي بدهد.
ماده 2 ـ پيشنهاد عفو يا تخفيف از طرف مقامات و اشخاص زير پذيرفته مي شود :
1ـ دادستان مجري حکم .
2 ـ رئيس زنداني که محکوم در آنجا زنداني است با موافقت داديار ناظر زندان يا دادستان .
3 ـ محکوم عليه و خانواده وي .
ماده 4 ـ پيشنهاد و تقاضاهاي رسيده به اداره عفو و بخشودگي به ترتيب تاريخ وصول ثبت و پس از بررسي و احراز شرايط براي طرح در کميسيون فرستاده مي شود.اداره عفو و بخشودگي مي تواند بمنظور احراز شرايط لازم از طريق کارشناسان قضائي ويا به هر طريق مقتضي ديگر تحقيقات لازم را زا زندانها و دادسراهاي مجري حکم بعمل آورد و مسئولين زندانها و دادسراها موظف به همکاري مي باشند و لازم است اطلاعات مورد نياز را در اختيار اداره سجل کيفري و عفو و بخشودگي قرار دهند.
تبصره ـ رئيس اداره عفو و بخشودگي و سجل کيفري مي تواند با تشخيص ضرورت پيشنهاد يا درخواست عفو را خارج از کميسيون ارسال نمايد .
ماده 4 ـ در مورد محکومين به حبس يا جزاي ناشي از جرائم غير مواد مخدر که به علت عجز از پرداخت آن زنداني مي باشند پيشنهاد يا در خواست عفو در صورت قابل طرح است که واجد شرايط زير باشند:
1 ـ محکوم در زندان باشد .
2 ـ مجازات در حديکه اجراء شده در روحيه محکوم عليه مؤثر و موجب تنبيه او شده باشد .
3 ـ محکوم عليه مدعي خصوصي نداشته يا رضايت وي را جلب و يا ترتيب پرداخت ضرر و زيان مورد حکم را داده باشد محکوم عليه در حيس دائم ده سال و در مورد ساير محکوميتهاي ناشي از جرائم عمدي يک سوم ودر مورد جرائم غير عمد يکچهارم از مدت محکوميت خود را تحمل کرده باشد .
5 ـ در مورد محکوکيت به جزاي نقدي محکوم عليه با رعايت قسمت اخير ماده يم قانون نحوه اجراء محکوميتهاي مالي مصوب سال 1351 نصف مدت بازداشت بدل از جريمه يا جزاي نقدي را گذرانده و يا نصف جزاي نقدي را پرداخت کرده باشد.
ماده 5 ـ در مورد محکومين به حبس و جزاي ناشي از جرائم مواد مخدر که به علت عجز از پرداخت آن زنداني مي باشند پيشنهاد يا در خواست عفو در صورتي قابل طرح است که واجد زير باشد.
1 ـ مکوم به زندان باشد .
2 ـ مجازات در حديکه اجراء شده در روحيه محکوم عليه مؤثر و موجب تنبيه او شده باشد .
3 ـ محکوم عليه در حبس دائم 15 سال و بيش از 10 سال از محکوميت خود را تحمل کرده باشد که در اينصورت وي به 15 سال تقليل خواهد يافت .
4 ـ محکوم عليه در حبس بيش از 10 الي 15 سال يک سوم از محکوميت خود را سپري کرده باشد که در اين صورت محکوميت وي به نصف تقليل خواهد يافت .
5 ـ محکوم عليه به حبس بيش از س5 سال تا 10 سال از محکوميت خود را گذرانده باشد که در اين صورت محکوميت وي به نصف تقليل خواهند يافت .
6 ـ محکوميت به حبس تا 5 سال در صورتي مشمول عفو خواهد شد که نصف مدت محکوميت خود را سپري کرده باشد.
7 ـ محکومين به پرداخت جريمه نقدي با پرداخت نصف و يا با رعايت بندهاي فوق مي تواننددر خواست عفئ نمايند.
ماده 6 ـ در مورد محکومين به محروميت از حقوق اجتماعي يا اقامت و با ممنوعيت از اقامت در محل معين محکوم عليه و خانواده وي مي تواند راسا از طريق اداره عفو و بخشودگي و سجل کيفري در خواست عفو نمايند طرح تقاضا در کميسيون منوط به تحمل يک سوم مدت محکوميت خواهد بود.
ماده 7 ـ در مورد محکومين به اعدام باستثناء قصاص نفس چنانچه پس از صدور حکم قطعي محکوم به اعدام در خواست عفو نمايد دادسراي مجري حکم و يا رئيس زندان موظف به ارسال تقاضاي محکوم عليه و پرونده مربوطه با اظهار نظر صريح به ادراه سجل کيفري و عفو و بخشودگي مي باشند کميسيون فورا در وقت فوق العاده و حداکثر تا دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا در خصوص مورد رسيدگي نموده و نظريه خود را اعلام مي نمايد اجراي حکم تا نتيجه وسيله رئيس اداره عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد.
تبصره ـ در مورد اين ماده چنانچه شرايط و موجبات تخفيف موجود باشد کميسيون نمي تواند تخفيف مجازات محکوم عليخ زرا به حبس کمتر از 15 سال پيشنهاد نمايد.
ماده 8 ـ در مورد محکومين به اضافه خدمت سربازي با سپري شدن يک سوم از مدت محکوميت تقاضاي عفو با توجه به روحيه و رفتارمحکوم عليه با موافقت فرمانده مربوطه به پيشنهاد دادستان مجري حکم در کميسيون مطرح مي گردد.
ماده 9 ـ در ساير محکوميت هاي تعزيري که در اين آئين نامه تصريح نشده است پيشنهاد مجري حکم است و محکوم عليه نيز ميتواند مستقيما از اداره عفو و بخشودگي در خواست عفو نمايد.
ماده 10 ـ تشخيص استحقاق عفويا تخفيف ميزان محکوميت در هر يک از موارد مذکور در موارد فوق با کميسيون است نظر کميسيون در رد يا قيول پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات بايد صريح و موجه و مدلل بوده و مغايرتي با موازين قانوني و مقررات اين آئين نامه نداشته باشد .
ماده 11 ـ براي محکومانيکه عفو يا تخفيف مجازات آنان از طرف کميسيون رد شده است پيشنهاد مجدد عفو يا تحفيف مجازات بهمان جهت در صورتي بلا مانع است که رد منتفي شده باشد.
ماده 12 ـ محکومانيکه مجازات آنان مورد تخفيف واقع شده است وقتي مي توانند از عفو يا تخفيف مجازات استفاده نمايند که حداقل يک سوم از باقيمانده محکوميت خود بعد از تخفيف را تحمل کرده باشند.
ماده 13 ـ در پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات امور زير درج مي شود :
1 ـ مشخصات محکوم عليه شامل :نام و نام خانودگي ، شهرت ، نام پدر سن تاهل سواد اولاد و تابعيت .
2 ـ تاريخ شروع باجرا مجازات و مدتي که محکوم عليه قبل از شروع به اجرا در زندان بوده است .
3 ـ تعداد عائله محکوم عليه و وضع معيشت آنها.
4 ـ ميزان تاثير مجازات در روحيه محکوم عليه .
5 ـ رونوشت کيفر خواست دادنامه مورد اجرا سوابق کيفري .
6 ـ مدارک لازم مبني برعايت بند 3 از ماده 4 آئين نامه
7 ـ موجبات پيشنهاد عفو.
8 ـ تاريخ و ميزان استفاده از عفوهاي گذشته در خصوص مورد تقاضا .
ماده 14 ـ فهرست اسامي کساني که پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات آنان مورد تاييد کميسيون واقع شده است از طرف اداره عفو و بخشودگي تهيه و حداقل ده روز قبل از ايام مذکور در ماده يک آئين نامه براي رياست قوه قضاييه ارسال مي گردد.
ماده 15 ـ رياست قوه قضاييه در صورت تاييد مصوبات کميسيون عفو يا تخفيف مجازات آنان را به مقام رهبري پيشنهاد و نتيجه را جهت اجرا به اداره عفو و بخشودگي و سجل کيفري اعلام مي نمايد .
ماده 16 ـ اداره عفو و بخشودگي و سجل کيفري ظرف 24 ساعت پس از دريافت فرمان عفو فهرست اسامي عفو شدگان را به دادسراهاي مجري حکم جهت اقدام ارسال مي دارد.
ماده 17 ـ مقررات اين آئين نامه نافي اختيارات قانوني رياست قوه قضائيه نخواهد بود.
ماده 18 ـ آئين نامه مذکور مشتمل بر 18 ماده و 6 تبصره در تاريخ 16/ 12 /71 به تصويب اينجانب رسيد و از اين تاريخ قابل اجرا است و آئين نامه مصوب 20/ 11 /69 نيز ملغي اعلام مي گردد.
رئيس قوه قضائيه ـ محمد يزدي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان