بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,020

مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت پنجم

  1390/10/4
خلاصه: مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت پنجم
ماده 21- راه نامه دريايي غير قابل معامله:
الف ) راه نامه دريايي غير قابل معامله ، به هر نامي که باشد، بايد ظاهرا” در برگيرنده اين موارد باشد :

• توسط حمل کننده يانماينده نامبرده شده براي يا از طرف حمل کننده يا
• توسط فرمانده يا نماينده نامبرده شده براي يا از طرف فرمانده .
هر گونه امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده يا نماينده بايد به عنوان حمل کننده ، فرمانده يا نماينده قابل شناسايي باشد.
هرگونه امضاء توسط نماينده بايد نشان دهد که آيا نماينده براي يا از طرف حمل کننده يا بــــراي يا ازطــــرف فرمانده امضاء نموده است .

• طي متن از پيش چاپ شده
• طي يادداشت بارگيري با اشاره به تاريخي که کالا بارگيري شده است .
تاريخ صدور راه نامه دريائي غير قابل معامله به عنوان تاريخ حمل تلقي خواهد شد مگر اينکه شامل يادداشت بارگيري با درج تاريخ حمل باشد که دراين صورت تاريخ درج شده در يادداشت بارگيري به عنوان تــــاريخ حمل تلقي خواهد شد.
اگر راه نامه دريايي غير قابل معامــله شـــامل عبـــارت “کشتي مورد نظر” يا عبارت مشابه درارتبــاط با نام کشتي باشد، يادداشت بارگيري که به تاريخ حمل و نام کشتي واقعي اشاره کند الزامي است .

اگر درراه نامه دريايي غيـــر قابل معــامـــــله به بندربارگيري مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگيري اشاره نشده باشد يا اگر شامل عبارت ” مـورد نظر” يا عبــــارت مشـابه در ارتباط با بنـــدر بارگيري باشد، يادداشت بارگيري شامل بندر بارگيــــــري مندرج در اعتبار ، تاريخ حمل و نام کشتي الزامي است .
اين شرط حتي در مواردي که راه نامـه دريايي داراي متن از پيش چاپ شده در ارتباط با بارگيري و حمل کالا در کشتي نامبرده شده است لازم الاجراء است .

ب ) از نظـــــــر اين ماده ، انتقال کالا از يک وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر به معني تخليه کالا از يک کشتي و بارگيري مجدد روي کشتي ديگر در طي عمليات حمل و نقل از بندر بارگيري به بندر تخليه مندرج دراعتبار است .
ج ) 1- اگر راه نامه دريايي غيــر قابل معامله به احتمال انجام يا انجام انتقال کالا از يک کشتي به کشتي ديگراشاره کند بايد تمــــام طول مسير حمل با همان راه نامه دريايي غير قابل معامله واحد پوشش داده شود

د ) به شـــرط درج شده درراه نـــامه دريــايي غير قابل معامله مبني براينکه حمل کننده حق انتقال کالا از يک کشتي به کشتي ديگر را براي خود محفوظ ميدارد ترتيب اثر داده نمي شود.
1- نام حمل کننده که به نحو زير امضاء شده باشد: 3- بارگيري کالا در کشتي نامبرده شده در بندر بارگيري مندرج در اعتبار به نحو زير: 4- حمل از بندر بارگيري به بندر تخليه مندرج در اعتبار باشد. 5- تنها نسخه اصل راه نامه دريايي غير قابل معامله و يا اگردر بيش از يک نسخه اصل صادر شده باشد شامل کليه نسخ اصل طبق آنچه که در راه نامه دريايي غير قابل معامله قيد شده باشد. 6- مواد و شرايط حمل با اشاره به منبع ديگري که شامل مواد و شرايط حمل است (راه نامه دريايي غير قابل معامله خلاصه شده يا پشت سفيد) باشد. محتويات مواد و شرايط حمل مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. 7-هيچگونه اشاره اي به شرايط حمل دربست نباشد. 2- حتي اگر انتقال کالا از يک کشتي به کشتي ديگر به موجب اعتبار غير مجاز باشد ، راه نامـــه دريايي غير قابل معامله اي که به احتمال انجام يا انجام انتقال کالا از يک کشتي به کشتي ديگر اشاره کند قابل قبول است به شـــرط آنــکه کالا درکانتينر ، تريلر يا قايق هاي سبک (Lash Barge) طبق آنچه که در راه نامه دريايي غير قابل معامله تائيد شده حمل شود.

ماده 22- بارنامه حمل دربست:
الف ) بارنامه ، به هر نامي که باشد ، منوط به حمل دربستي (بارنامه چارتر) بايد ظاهرا” در برگيرنده اين موارد باشد:

1- به نحو زيرامضاء شده باشد:
• توسط فرمانده يا نماينده نامبرده شده براي يا از طرف فرمانده يا
• توسط مالک کشتي يا نماينده نامبرده شده براي يا از طرف مالک ، يا
• توسط اجاره کننده يا نماينده نامبرده شده براي يا از طرف اجاره کننده
هرگونه امضاء توسط فرمانده، مالک ، اجاره کننده يا نماينده به نحوي که به عنوان فرمانده ، مالک ،اجاره کننده يا نماينده قابل شناسايي باشد.
هرگونه امضاء توسط نماينده بايد مشخص کند که نماينده به عنوان براي يا از طرف فرمانده ، مــــالک يا اجاره کننده امضاء نموده است
نماينده اي که براي يا از طـــرف مالک يا اجاره کننده امضاء مي کند بايد نام مالک يا اجاره کننده را درج کند.

• طي متن از پيش چاپ شده
• طي يادداشت بارگيري با اشاره به تاريخي که کالا بارگيري شده است .
تاريخ صدور بارنامه حمــــل دربســــــت به عنوان تـــــاريخ حمــــل تلقي خواهد شد مگر اينکه شامل يادداشت بارگيري با درج تاريخ حمل باشد که در اين صــــورت تاريـــــخ ذکر شده در يـــــــادداشت بارگيري به عنوان تاريخ حمل تلقي خواهد شد.

2- بارگيري کالا در کشتي نامبرده شده در بندر بارگيري مندرج در اعتبار به نحو زير: 3- حمل کالا از بندر بارگيري به بندر تخليه مندرج در اعتبار باشد. بندر تخليـ مي توانـــد شــــامل يک سري از بنادر يا يک نقطه جغرافيايي و به نحوي که اعتبار درج شده باشد. 4- تنها نسخه اصل بارنامه حمل دربست يا اگر در بيش از يک نسخه اصل صادر شده باشد ، کليه نسخ اصل طبق آنچه که در بارنامه حمل دربست قيد شده باشد. 5- بانک قراردادهاي حمل دربست را بررسي نخواهد کرد، حتي اگر ارائه اين قــراردادها به مـــوجب شرايط اعتبار الزامي باشد.


ماده 23- سند حمل هوايي
الف ) سند حمل هوايي ، به هر نامي که باشد ، بايد ظاهرا” در برگيرنده اين موارد باشد:

• توسط حمل کننده يا ،
• توسط نماينده نامبرده شده براي يا از طرف حمل کننده .
هرگونه امضاء توسط حمل کننده يا نماينده بايد به عنوان حمل کننده قابل شناسايي باشد.
هرگونه امضاء توسط نماينده بايد مشخص کند که نماينده براي يا از طرف حمل کننده امضاء نموده است .

درج هر گونه اطلاعات ديگر در ارتباط با شماره و تاريخ پرواز در روي سند حمل هوايي به عنوان تاريخ حمل تلقي نخواهد شد.

ب ) از نظــــراين ماده ، انتقــــال کالا از يک وسيـــله نقليـه به وسيله نقليه ديگر به معني تخليه از يک هواپيما و بارگيري مجدد کالا به هواپيماي ديگر طي حمـــل و نقــل از فرودگاه مبداء به فرودگاه مقصد ذکر شده دراعتبار است .
ج ) 1- اگر سند حمل هوايي به احتمال انجام يا انجام انتقال کالا از يک هواپيما به هواپيماي ديگر اشاره داشته و يا اينکه تصريح کند که کالا از يک هواپيما به هواپيماي ديگر منتقل خواهد شده بايد تمام طول مسيرحمل با همان سند واحد حمل پوشش داده شود.

1- نام حمل کننده که به نحو زير امضاء شده باشد: 2- اشاره کند که کالا براي حمل پذيرفته شده است . 3- تـــاريخ صدور سند به عنوان تاريخ حمل تلقي خواهد شد مگر آنکه سند حمل هوايي شامل يادداشت مشخص تـاريخ قطعي پرواز باشد، که در اين صورت تاريخ ذکر شده در يادداشت به عنوان تاريخ حمل تلقي خواهد شد. 4- فرودگاه مبداء و فرودگاه مقصد به نحوي که در شرايط اعتبار درج شده باشد. 5- نسخه اصل فرستنده يا ارسال کننده باشد حتي اگر در اعتبار به ارائه کليه نسخ تصريح شده باشد. 6- مواد و شرايط حمل يا به منابـــع ديـــگري که شـــامل مواد و شـرايط حمل است . محتويات مواد و شرايط حمل بررسي نخواهد شد. 2- حتي اگر انتقال کالا از يک هواپيما به هواپيماي ديگر بنابه شرايط اعتبار منع شده باشد، سنـــد حمل هـــوايي که اشاره به احتمال انجام يا انجام انتقال کالا داشته قابل قبول است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان