بسم الله
 
EN

بازدیدها: 926

يک پرونده(71):قرار عدم صلاحيت محلي با توجه به آدرس بانک محال عليه

  1390/10/3
خلاصه: يک پرونده قرار عدم صلاحيت محلي با توجه به آدرس بانک محال عليه
بسمه تعالي

به تاريخ ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاء کننده ذيل و در وقت فوق العاده تشکيل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر مي باشد . دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد :


(راي دادگاه)

در خصوص شکايت آقاي .... فرزند .... عليه آقاي .... فرزند .... مبني بر صدور يک فقره چک بلامحل به شماره .... و به مبلغ .... ريال از حساب جاري شماره .... بانک .... شعبه ..... شهرري با عنايت به اينکه بانک محال عليه خارج از حوزه قضايي تهران مي باشد و محل وقوع جرم در حوزه قضايي تهران نبوده و در حوزه قضايي شهرستان ري مي باشد ، لذا ، قرار عدم صلاحيت اين مرجع به صلاحيت و شايستگي دادگستري شهرستان ري مستنداً به ماده 199 قانون آيين دارسي کيفري سابق صادر و اعلام مي گردد .

دفتر پرونده امر از آمار کسر و به مرجع صالحه ارسال گردد .


رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه عمومي تهران


در حال حاضر ،قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امر کيفري مصوب 28/06/1378 طي مبحث سوم مشتمل بر مواد 51 تا 61 صلاحيت دادگاه را مقرر داشته است .


يادآور مي شود که با توجه به اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي .و انقلاب در سال 1381 که به قانون احياء دادسرا ها مشهور شد قرار هاي کيفري عموماً از سوي قضات دادسرا : دادستان ، معاون دادستان ، داديار ، و بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب صادر مي شود . لذا ، در ملاحظه قرار ها به اين موضوع نيز دقت شود .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان