بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,084

استرداد مجرمين و نحوه اجراي آن-قسمت ششم

  1390/10/3
خلاصه: آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورهاي جهان
11 - استرداد و پليس بين المللي

الف - آشنائي با سازمان پليس بين الملل :

سازمان پليس جنائي بين المللي که به اختصار اينترپول ناميده ميشود. مخفف کلمه : (I.C.P.O, International - Criminal Police - Organization) ميباشد.

درسال 1923 (1302) از سوي رؤساي پليس کشورهاي اتريش، مصر، فرانسه، دانمارک، يونان، آلمان و مجارستان پايهگذاري شد و در رديف آن ايجاد يک سيستم کنترل و مقابله بين المللي با جرايم و تأسيس مرکزي براي مبادله اطلاعات و اخبار بين پليس کشورهاي جهان درجهت هدف مذکور بود. اولين نامي که براي آن انتخاب شد (کميسيون بين المللي پليس جنايي) بود. اين سازمان باتوجه به اصل حاکميت ملتها تشکيل شده است برحسب ماده 3 اساسنامه اينترپول - اينترپول حق مداخله درامر سياسي، مذهبي، نژادي و نظامي را ندارد و درحال حاضر 154 کشور درآن عضويت دارند.

اين سازمان فعاليت گستردهاي را در زمينه ايجاد ارتباط و تماس بين کشورها درمورد مسايل جزائي حقوقي و پليسي به عهده دارد و درواقع اينترپول يا سازمان پليس بين الملل تنها کانال رسمي ايجاد ارتباط و تماس بين کشورها در زمينه هاي مذکور ميباشد. اين سازمان با برگزاري جلسات مجمع عمومي ساليانه که هرسال دريک کشور عضو برگزارميگردد آخرين مطالعات و بررسيهاي انجام شده، امکانات موجود، همکاريهاي مؤثر بين المللي و اشکالات احتمالي را مطرح و کليه امور را مورد بررسي قرارميدهد، دبيرخانه مرکزي اينترپول تا سال 1988 در شهر پاريس بود، اکنون اين دبيرخانه به شهر ليون فرانسه انتقال يافته است. ضمن تماسهاي مکرري که با کشورهاي عضو دارد، زمينة ارتباط و همآهنگي بين کشورها را در جهات مختلف فراهم ميسازد و هرچندگاه نيز سميناري در رابطه با وظايف و امور جاري سازمان برگزار و مسايل و موضوعات را براي شرکت کنندگان آموزش ميدهد. کشورما از بدو تأسيس دراين سازمان عضويت داشته (سال 1325) و در اولين اجلاس مجمع عمومي که در نيويورک تشکيل گرديده شرکت داشته است. وظيفه دفاتر اينترپول درکشورها به صورت خلاصه عبارتست از :

کمک به مبارزه عليه جرايم عمومي در سطح بين المللي، تبادل اطلاعات، انجام مطالعات و تحقيقات بين المللي درمورد مسايل جاري تبادل درخواستها، تعيين هويت و شروع عمليات پليس. علاوه بر مجمع عمومي که تصميمات مهم سازمان درآن اتخاذ ميگردد سازمان داراي دوبخش جداگانه دبيرخانه و کميته اجرائي است که اسکلت اداري و اصلي سازمان را تشکيل ميدهد.

ب - پليس بين الملل درمورد چند امر فعاليت وسيع و گستردهاي دارد که اهم آنها عبارتند از :

1ـ مبارزه عليه موادمخدر بخصوص بررسيها و مطالعات علمي مورد نياز دراين زمينه و ارايه آن به کشورهاي عضو ازجمله عملايت مهم، شيوههاي قاچاق، آمار کشفيات و نتيجه مطالعات درمورد داروهاي مخدر و … پيام هفتگي موادمخدر که حاوي کشفيات موادمخدر و شبکه هاي قاچاق درسطح جهاني ميباشد به (Weekly drug) معروف است.

2ـ تبادل اطلاعات مورد نياز دررابطه با سرقت هاي بين المللي و يا سرقت اتومبيل بخصوص درکشورهاي اروپائي که تماس بيشتري باهم دارند.

3ـ مساعدت و جست و جو براي يافتن گمشدگان بين المللي و اجساد مجهول الهويه مربوط به خارجي ها ازجمله توريستها که درسطح جهان فراوان وجوددارد.

4ـ جعل اسکناس و اسکناسهاي تقلبي.

5ـ کلاهبرداريهاي بين المللي.

6ـ جعل اوراق شناسائي و گذرنامه.

7ـ استرداد.

12 - استرداد

دواير اينترپول و سازمان اينترپول بازوي اجرائي مقامات قضائي کشورها درامر استرداد ميباشند.

درحال حاضر وظيفه مکاتبات اوليه براي جستجوي متهم يا مجرم فراري به عهدة اين سازمان است به طورخلاصه تشريفات و اقداماتي که در ايران دواير اينترپول براي مسألة استرداد انجام ميدهند به شکل زيراست :

به محض دريافت اعلاميه مقام قضائي يا مقامات اجرائي کشور متضمن دستور مقام قضايي، دايره اينترپول بررسي مقدماتي خود در زمينه مدارک ارسالي را آغاز ميکند. معمولاً اولين نامهاي که در اين زمينه واصل ميشود کامل نيست. فرضاً فردي به دادسرا مراجعه ميکند و ادعا ميکند چک بيمحل از فردي در اختيار دارد و طرف در کشور فلان زندگي ميکند و يا اينکه فردي از او کلاهبرداري کرده و به خارج گريخته است و … يا اينکه در پيگيري و تعقيب پرونده تحت پيگرد خود مراجعه و ضمن درخواستي اعلام ميکند طرف وي در خارج از کشور در فلان کشور ديدهشده است . مقام قضائي پس از بررسي نامهاي به اينترپول مينويسد و يا دراکثر موارد روي همان نامه و درخواست چگونگي را براي بررسي به اينترپول ارجاع ميدهد. اين يادداشتها و نامهها اغلب با الگو و قواره استاندارد مورد عمل سازمان مطابقت ندارد ودرصورت انعکاس آن به کشور معرفيشده مورد قبول قرارنميگيرد زيرا براي جستجو و تعقيب نياز به مشخصات و موارد کاملتري وجوددارد.

اين امر بايد مورد توجه مراجع و مقامات قضائي باشد که درهرمورد حتي شناسائي فرد موردنظر بايد موارد و مشخصات زير به صورت کامل اعلام شود تا کار از اولين مرحله به صورت کامل انجام شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان