بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,045

يک پرونده(69):رد دعوي به علت حجر خواهان

  1390/10/1
خلاصه: يک پرونده رد دعوي به علت حجر خواهان
بسمه تعالي

به تاريخ .... در وقت .... دادگاه عمومي شعبه .... شهرستان ..... به تصدي امضاء کننده ذيل تشکيل است پرونده کلاسه ..... تحت نظر است . دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد :

(راي دادگاه )


در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ....نظر به اينکه خوانده دعوي به موجب لايحه ثبت شده به شماره ...... ايراد عدم اهليت قانوني خواهان را نموده و در راستاي توجيه ايراد خود فتوکپي مصدق دادنامه قطعي شماره ..... صادره از .... را مبني بر اعلام حجر خواهان ارائه کرده است .

لذا ، دادگاه با پذيرش ايراد مذکور و در تطبيق آن با بند 1 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق و ماده 203 همان قانون قرار عدم اهليت خواهان (قرار رد دعوي ) را صادر و اعلام مي دارد . قرار صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد .


رئيس / دادرس شعبه ... دادگاه عمومي .....


مطابق آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/01/79، مواد 84 و 89 فعلي به ترتيب جايگزين مواد 198و 203 قبلي شده اند . که طي بند 3 ماده 84 جديد عدم اهليت قانوني خواهان براي اقامه دعوي مطرح شده است که مي تواند مورد ايراد خوانده قرار گيرد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان