بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,692

نمونه قرارداد عمليات خاکبرداري ، بارگيري و تخليه خاک-قسمت اول

  1390/10/1
خلاصه: نمونه قرارداد عمليات خاکبرداري ، بارگيري و تخليه خاک-قسمت اول
فصل اول : کليات

ماده 1: طرفين قرارداداين قرارداد در تاريخ في مابين به نمايندگي

به موجب معرفي نامه شماره مورخ به عنوان کارفرما از يک طرف و شرکت / آقاي به شماره شناسنامه ثبت به مديريت / نمايندگي که طبق آگهي / نامه شماره روزنامه رسمي رسماً معرفي گرديده به عنوان پيمانکار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي کليه مفاد و شرايط آن مي باشد .ماده 2- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد و حجم عمليات به شرحي که در پيوست شماره (1) مندرج مي باشد .ماده 3- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاريخ تحويل زمين روز تقويمي ، مي باشد و پيمانکار متعهد است کليه عمليات موضوع قرارداد شامل تجهيز کارگاه و اجزاي عمليات را در مدت مذکور طبق برنامه زمان بندي مورد تائيد کارفرما به شرح ذيل را انجام دهد :

1- مدت تهيه و تجهيز و تشکيل کارگاه روز

2- مدت اجراي عمليات روز که پايان مدت تجهيز و تشکيل کارگاه شروع مي شود .

3-

4-

5-ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ کل تقريبي / قطعي قرارداد عبارت است از : به عدد ريال و به حروف ريال که بر اساس پيشنهادات پيمانکار و با توجه به جدول نرخ ها (پيوست شماره 2) که جز لاينفک قرارداد است محاسبه شده استماده 5- نحوه پرداخت

1-5- کارفرما موافقت مي نمايد در مقابل ضمانت نامه بانکي معادل پيش پرداخت يا در مقابل اخذ سفته / چک / معادل دو برابر مبلغ پيش پرداخت مبلغ ريال معادل % مبلغ قرارداد را بهعنوان پيش پرداخت به پيمانکار پرداخت نمايد ، ضمانت نامه مذکور پس از پايان عمليات موضوع قرارداد مسترد و مبلغ پيش پرداخت در قسط و به ميزان % از هر صورت حساب پيمانکار کسر مي گردد ، به نحوي که ضمن پرداخت آخرين صورت وضعيت کليه مبلغ پيش پرداخت مستهلک گردد .

2-5- پيمانکار هر روز / ماه يکبار صورت وضعيت دقيق کارهاي انجام شده را به طور مشخص و به تفکيک در سه نسخه تنظيم و مهر و امضاء نموده و به تائيد کارفرما رسانيده و جهت دريافت مبالغ مربوطه به امور مالي کارفرما ارسال مي نمايد . امور مالي پس از رسيدگي به صورت حساب و تائيد کارفرما ضمن کسر مبالغ زير تتمه صورت حساب را حداکثر ظرف مدت 10 روز به پيمانکار يا نماينده قانوني او پرداخت مي نمايد .

الف : هرگونه ماليات و عوارض و حقوق دولتي متعلقه طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران

ب: قسط پيش پرداخت به ميزان % از هر پرداخت

ج : جرائم تاخير احتمالي (به شرح ماده 24 قرارداد )

د: پنج درصد بابت وديعه بيمه هاي اجتماعي که پس از ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي توسط پيمانکار مسترد مي گردد .

ه: 10% بابت کسور وجه الضمان که 5% آن پس از تصويب صورت موقت و مابقي پس از تحويل قطعي در صورت انجام کامل تعهدات مسترد مي گردد .

و : بهاي مصالح و لوازم و تجهيزات و مواد و سوخت و روغن و تحويلي از طرف کارفرما به پيمانکار

3-5- پرداخت آخرين صورت حساب پيمانکار موکول به تحويل قطعي موضوع قرارداد به کارفرما ( به شرح مندرج در ماده 5-17) و ارائه صورت جلسه تحويل خواهد بود .ماده 6- ساعات کار :

ساعات کار در مورد خاکبرداري و توسط نماينده کارفرما تعيين و به پيمانکار اعلام مي شود و پيمانکار متعهد است ساعت شروع و خاتمه کار را رعايت نمايد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان