بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,095

نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت يازدهم(قسمت پاياني)

  1390/9/30
خلاصه: نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت يازدهم(قسمت پاياني)
12- مقررات بين المللي حقوق بشري درايران
ايران به منظور ترويج و ارتقاي حقوق بشر، بسياري از اسناد حقوق بشر بين المللي و نيز بسياري ديگر از کنوانسيون هاي مرتبط با حقوق بشر را پذيرفته و در چارچوب مکانيسم هاي مربوطه با نهادهاي مختلف حقوق بشري همکاري مي کند.
1-کنوانسيون بردگى سال 1926 (امضا شده- به تصويب نرسيده)
2-کنوانسيون منع خريد و فروش افراد و بهره بردارى از فحشاى ديگران (امضا شده،به تصويب نرسيده)
33-کنوانسيون تکميلى لغو بردگى، تجارت برده و سازمان ها و اعمال مشابه بردگى (مصوب 1957 مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب سوم اسفند 1337 مجلس شوراى ملى)
4-4کنوانسيون بين المللى منع و مجازات کشتار دسته جمعى (مصوب 1948 مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب سى ام آذر 1334 مجلس شوراى ملى)
5-کنوانسيون بين المللى رفع تبعيض نژادى (مصوب 1965 مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب سى ام تير1347مجلس شوراى ملى)
6-کنوانسيون بين المللى لغو و مجازات جنايت آپارتايد (مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد- مصوب چهارم بهمن 1363 مجلس شوراى اسلامى)
7-ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى (مصوب 1966 مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب هفدهم ارديبهشت 1354 مجلس سنا)
8- ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (همانند ميثاق پيشين)
9-کنوانسيون بين المللى ضد آپارتايد در ورزش (مصوب 1958 مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب هفتم مهر 1366 مجلس شوراى اسلامى)
10-کنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان (مصوب 1951 مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب بيست و پنجم خرداد 1355 مجلس شوراى ملي)
11- پروتکل مربوط به وضعيت پناهندگان (مصوب 1967 مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب بيست و پنجم خرداد 1355 مجلس شوراى ملى)
12-کنوانسيون حقوق کودک (مصوب 20 نوامبر 1989 مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب يکم اسفند 1372 مجلس شوراى اسلامى)جهاني‏

نتيجه گيري:
وجود قواعد کثيره اي که در زمينه حقوق بشر تدوين وبعضا الزام آور شده ، بستر مناسبي را بري تضمين اوليه اين حقوق بنيادين در سراسر جهان فراهم آورده است، لکن متاسفانه مشکل عمده در عدم اجراي اين حقوق تفسير هاي يک سويه وقائل به راي قدرتهاي بزرگ است که از يک سو خود بزرگترين ناقض اين حقوق محسوب اند اما در شعار وبه عنوان يک ابزار فشار آن را به عنوان چماق برسير دول وملل تحميل مي دارند ،اميد که شاهد تحولي شگرف در اين باره باشيم

منابع وماخذ
1- متن سخنراني دکتر ولايتي در سمينار شناخت و مباني حقوق بشر سيت رسمي دکتر وليتي
2 - ديباچه اعلاميه جهاني حقوق بشر
3- حقوق بشر، جيمز نيکل ترجمه اميرغلامي سيت انديشه بيست و هشتم شهريور 1384
4 - حقوق بشر ،اندروفاگان عضو مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه اِسِکس ترجمه امير غلامي سيت انديشه شهريور 1384
5- آشوري، داريوش، تعريفها و مفهوم فرهنگ، تهران ، مرکز اسناد فرهنگي آسيا، 1357
6- روح‌الاميني، محمود، زمينه فرهنگ شناسي، تهران، انتشارات عطار 1372
7 - دکتر عامر الزمالي، قانون حقوق بشر، تحولات، محتوا و چالشهي درگيريهي معاصر
8 - سرلشکر سيد هاشم، مضمون تاريخي مبادي حقوق بشر،با دخل وتصرف
9- مقدمه علم حقوق ،دکتر ناصر کاتوزيان 1349
10 -کنگره بررسى مسائل اساسى حقوق بشر در جهان امروز،تاريخ 21 /9/ 1381 حسين فراست خواه
11- دکتر جعفر عبدالسلام ، مبادي قانون بين الملل
12- کوهن، کارل، دموکراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران، انتشارات خوارزمي، 1373
13- مصطفي اعلايي،کنفرانس وين و نظارت بين المللي بر رعايت حقوق بشر؛ فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، سال اول، شماره 3و4، پاييز و زمستان 1375
14- دادگاه اروپايي حقوق بشر؛ساختاروصلاحيتهي جديد، دکتر طباطبايي، انديشه حقوقي سال اول
15- آزادي مذهب وعقيده در اسلام واسناد حقوق بشر محسن کديور همايش بين المللي حقوق بشر و گفتگوي تمدنها،تهران،16 ارديبهشت 1380
16- دکتر مهدي حائري يزدي‌، مقاله اسلام و اعلاميه حقوق بشر، سالنامه تشيع‌، سال چهارم‌، قم‌، 1341
17 - فريبا علاسوند حقوق بشر ورهيافتهي جهاني ماهنامه مطالعلت وتحقيقات زنان ابان 84
18- دکتر مهدي حائري يزدي‌، مقاله اسلام و اعلاميه حقوق بشر، سالنامه تشيع‌، سال چهارم‌، قم‌، 1341
19- هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر، بخش کنوانسيون ها، کنوانسيون 1951 ژنو
20- سيت يک نهاد ملّي حقوق بشر در يران امير مقامي ،دانشجوي حقوق، دانشگاه اصفهان
21- فرهنگ علوم سياسي غلامرضا علي بابائي ،بهمن آقائي نشر ويس 1365جلد اول
22 - حقوق بشر –دکتر اسدالله مبشري، دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1357حقوق بشر و هافت‏ها
23 - فروغ ابديت جعفر سبحاني دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1378
24- دائره المعارف بريتانيکا 2004

25- صليب سرخ، هلال احمر و حقوق بشردوستانه دکتر محمد طاهر کنعانى ،کتايون حسين نژاد سيت انديشه ارديبهشت 1384
26 – دکتر محمد صفدري حقوق بين الملل عمومي جلد سوم ، صفحه 234
27 – نادر ذوالعين ، مجله تحقيقات حقوقي ، شماره 15 ، از پائيز 73 تا تابستان 74 ، مقاله حمايت از حقوق اقليتها در حقوق بين الملل ، صفحه 440
28– دکتر محمد نصيري ، حقوق بين الملل خصوصي ، صفحه 82
29- جيگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر دکتر هديت الله فلسفي مجله تحقيقات حقوقي شماره 35-36انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1381 ص 9 به بعد با تلخيص و اضافات
30- مباني توچيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر دکتر سيد محمد قاري سيد فاطمي ،مجله تحقيقات حقوقي شماره 35-36انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1381 ص 111 به بعد با تلخيص
و اضافات
31- تکاپوي جهان شمولي: تاملاتي بر حقوق بشر دکتر اردشير امير ارجمند مجله تحقيقات حقوقي شماره 21-22 نتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1377 ص287 به بعد با تلخيص و اضافات
32- ملل متحد وآرمان بشريت دکتر هديت الله فلسفي مجله تحقيقات حقوقي شماره 18 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1375 ص 244 به بعد با تلخيص و اضافات
33- حميت از حقوق اقليتها در حقوق بين الملل دکتر نادر ذوالعين مجله تحقيقات حقوقي شماره 15 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1374 ص 437 به بعد با تلخيص و اضافات
34- مسئوليت دولتها در قبال نقض حقوق بشر نوشته آمپارو سان خوزه جيل ترجمه دکتر ابراهيم بيگ زاده مجله تحقيقات حقوقي شماره 29-30 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي
1379 ص 257 به بعد با تلخيص و اضافات
35- جهان شمولي حقوق بشر وتنوع فرهنگي نوشته هکتور گروس اسپيل ترجمه دکتر ابراهيم بيگ زاده مجله تحقيقات حقوقي شماره 38 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي
36- 1382 ص 233 به بعد با تلخيص و اضافات
36- معاهدات حقوق بشري دکتر سيد محمد قاري سيد فاطمي ،مجله حقوقي شماره 28 اننتشارات دانشگاه دفتر خدمات حقوقي بين المللي1382 ص 5 به بعد با تلخيص و اضافات
37 - تعهد يک دولت به حميت از حقوق بشر http://humanrights-greenlaw.blogfa.com
38--http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests
39-http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests
40- Making Laws Work Week2: Monitoring State Compliance
united nations document , E/CN.4/SUD.2/85/pp.q-10 - 41


نويسندگان:غلامرضا مدنيان و دکتر حسين آل کجباف-وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان