بسم الله
 
EN

بازدیدها: 4,660

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت بنا

  1390/9/27
خلاصه: نمونه قرارداد مشارکت در ساخت بنا
به نام خدا


نظر به اينکه خانم /آقاي : ................................................فرزند آقاي ..............داراي شناسنامه شماره ..................صادره از ................به نشاني: ............................................................................................................................(از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود )مالک پلاک فرعي ..................از اصلي ..............اراضي...................بخش...................واقع در ....................است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اينکه خانم / آقاي :.........فرزند آقاي:........داراي شناسنامه شماره ...............................صادره از ...................متولد ......................نشاني : .........................................................(که از اين پس طرف .دوم قرارداد ناميده مي شود ).امکانات مالي لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد ،‌به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعيان پلاک اين قرارداد بين طرفين منعقد شد .

ماده 2- ارزش عرصه در تاريخ عقد قرارداد معادل ........... ريال (.............. تومان )برآورد شده است و مورد قبول طرفين است .

ماده 3- مقرر شد طرف دوم بنايي با مشخصات و طبق نقشهاي که پيوست اين قرارداد و جزء‌لاينفک آن است و به امضاء ‌طرفين رسيده است در پلاک موصوف امضاء کند .

تبصره 1- طرف دوم مکلف است بنا را دقيقاً بر مبناي پروانه شهرداري و نقشه هاي مصوب احداث نمايد .

تبصره 2- طرف دوم مکلف است کليه ضوابط و قوانين مربوط به عمليات ساختماني و اصول ايمني را رعايت نمايد و طرف اول در اين خصوص مسئوليتي ندارد .

ماده 4- طرف دوم مکلف است فتوکپي اسناد هزينه را اعم از اسناد خريد اجناس يا دستمزدها امضاء کرده در پايان هر هفته در اختيار طرف اول قرار دهد . همچنين مکلف است صورت حسابي در دو نسخه ترتيب دهد و در پايان هر هفته نسخه ثاني صورت حساب را امضاء‌کرده و در اختيار طرف اول بگذارد . مدارک و صورتحساب هاي مذکور ملاک محاسبات و روابط مالي طرفين خواهد بود .

ماده 5- پس از آنکه هزينه هاي انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقي هزينه هاي ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به اين منظور طرفين حساب جاري مشترکي در بانک ............ افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضاء‌انجام مي شود . طرفين مکلفند کليه وجوهي را که براي مصرف در ساختمان لازم است به اين حساب واريز کنند .کليه پرداختها را نيز از اين حساب انجام دهند .

ماده 6- طرف دوم مکلف است بنا را مبناي برنامه زمان بندي شده اي که به عنوان ضميمه شماره 2 اين قرارداد به امضاء‌طرفين رسيده احداث کند .

ماده 7- پس از اتمام بنا ،‌طرف اول مکلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال سه دانگ مشاع از ملک ( اعم از عرصه و اعيان ) به طرف دوم اقدام کند .

تبصره 1- کليه هزينه هاي لازم براي تنظيم سند رسمي انتقال ( اعم از مالياتها و عوارض و جرايم و هزينه تفکيک و غيره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

تبصره 2- انتقال رسمي ظرف 75 روز از تاريخ صدور گواهي پايان ساختمان بايد انجام شود .

ماده 8- طرف اول در صورت تاخير در ايفاء‌ تعهد موضوع ماده 7 مکلف است بابت هر روز تاخير مبلغ ...........ريال به طرف دوم بپردازد . پرداخت اين وجه مسقط طرف اول نخواهد شد و انتقال سه دانگ بايد انجام شود .

ماده 9 در صورت بروز اختلاف در تفسير يا اجراي اين قرارداد آقاي .... به نشاني .....................................................که ضمن قبول داوري اين قرارداد را امضاء‌کرده اند ،‌در خصوص مورد به عنوان داور داراي حق صلح و سازش اظهار نظر خواهند کرد وراي ايشان براي طرفين قطعي و لازم الاجرا ‌و غير قابل اعتراض است

ماده 10- اين قرارداد که مشتمل بر 10 ماده و4 تبصره است در تاريخ ......... در .................... بين طرفين امضاء ‌و مبادله شد . تعداد نسخ 3 نسخه و هر نسخه در ......... صفحه وبا اعتبار واحد است .


محل امضاء طرف اول قرارداد محل امضاء طرف دوم قرارداد : محل امضاء‌ داور

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان