بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,529

آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت هفتم

  1390/9/27
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت هفتم
مبحث سوم _تقديم دادخواست
در اين قسمت ابتدا بعضي از مواردي که به صرف تقاضاي خواهان ، دادگاه به مورد درخواست رسيدگي خواهد کرد ، سپس شرايط دادخواست و در آخر دعاوي مالي و غير مالي توضيح داده مىشود .
الف _ مواردي که تقديم دادخواست ضرورت ندارد :
شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است. استثنائاً در بعضي از موارد به صِرف تقاضاي خواهان دادگاه مکلف به رسيدگي است و تقديم دادخواست نياز ندارد . در اينگونه موارد صرفاً با ارائه درخواست مىتوان از دادگاه حکم يا دستوري را تقاضا نمود . از جمله مواردي که نياز به دادخواست ندارد به شرح زير است:
1.درخواست تخليه به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
2.درخواست صدور حکم سرپرستي به استناد قانون حمايت از کودکان بي سرپرست
3.درخواست تامين دليل
4.درخواست سازش
5.درخواست دستور موقت
6.درخواست قرار سرپرستي کودک بي سرپرست
7.درخواست ابلاغ و اجراي رأي داور و درخواست ابطال رأي داور
8.درخواست کارشناس در موردي که به موجب قانون دادگاه بايد کارشناس را تعيين کند
9.مطالبه خسارت ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ حکم قطعي
10.در امور حسبي ( مثل : درخواست حکم موت فرضي ، درخواست تسليم اموال شخص غايب به ورثه ، درخواست مهر و موم ترکه يا برداشتن مهر و موم ترکه ، درخواست تحرير ترکه ، تصفيه ترکه ، تقسيم ترکه ، تصديق انحصار وراثت )
11.درخواست اجراي حکم صادر شده از دادگاههاي خارجي

اگر چه در موارد فوق تقديم دادخواست لازم نيست ولي اشکال ندارد که درخواست هاي فوق الذکر را در فرم چاپي دادخواست مطرح کنند . چون اين کار ذات درخواست را تغيير نمي دهد، بلکه درخواست ذات خود را حفظ کرده و تبديل به دادخواست نمي شود . مثلا ، هرچند درخواست به شکل دادخواست (در ورقه چاپي دادخواست ) مطرح شده باشد ، ديگر نيازي نيست که در دو نسخه باشد يا نسخه ثاني به طرف مقابل ابلاغ گردد . و نيز نيازي به ابطال هزينه دادرسي دادخواست ندارد و لازم نيست خواسته تقويم بشود ؛ چرا که موضوع درخواست هر چه باشد ، هزينه دادرسي مربوط به قرار يا حکم بر مبناي دعواي غير مالي پرداخت مىشود . بطور کلي درخواست ، قيد و بندهاي دادخواست را ندارد و صرف تنظيم درخواست بر روي فرم هاي چاپي ( دادخواست ) سبب نمىشود که احکام و آثار دادخواست بر آن بار شود .

ب _ شرايط دادخواست : مطابق ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني ، دادخواست بايد به زبان فارسي و در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نکات زير باشد :
1.نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي الامکان شغل خواهان . ( در صورتي که دادخواست توسط وکيل تقديم شود مشخصات وکيل نيز بايد درج گردد . )
2.نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه و شغل خوانده .
3.تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن که تعيين بهاء ممکن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد .
4.تعهدات و جهاتي که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مىداند بطوريکه مقصود واضح و روشن باشد .
5.آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .
6.ذکر ادله و وسايلي که خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و غيره . ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مىشود و اگر دليل گواهي گواه باشد ، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين کند .
7.امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان