بسم الله
 
EN

بازدیدها: 913

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت دوم

  1390/9/26
خلاصه: کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت دوم
ماده 2
تعاريف
در کنوانسيون حاضر :
“ ارتباطات” شامل زبان ، نمايش متن ، خط بريل ، ارتباطات حسي ، چاپ درشت ،روشهاي چند رسانه اي قابل دسترس و همچنين روشها و اشکال ارتباطاتي کتبي، شفاهي ، زبان ساده ،انسان خوان و روشهاي تقويت کننده وجايگزين، شيوه ها و اشکال ارتباطات شامل فناوري اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس مي گردد;
“زبان” شامل زبانهاي گفتاري و ايماء و اشاره و ساير اشکال زبانـهاي غير کلامي مي گردد;
“ تبعيض بر پايه معلوليت” به معناي هرگونه تمايز ، استثناء و يا محدوديت بر پايه معلوليت است که هدف و تاثير آن ناتواني و يا نفي شناسايي ، بهره مندي يا اعمال کليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بر مبناي برابر با ديگران در زمينه هاي مدني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و يا هر زمينه ديگري مي باشد. همچنين در برگيرنده تمامي اشکال تبعيض ازجمله نفي انطباق منطقي نيز مي گردد ;
“ انطباق منطقي “ بمعناي تطابقات و تغييرات مقتضي و ضروري است که فشار بي مورد و نا متناسبي را تحميل ننمايد و جائيکه در مورد خاصي نياز مي باشد ، بهره مندي و اعمال کليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين توسط افراد داراي معلوليت در شرايط برابر با سايرين را تضمين نمايد.
“طراحي جهاني” بمعناي طراحي توليدات ، محيط ها ، برنامه ها و خدماتي است که تا سرحد امکان ، جهت تمامي افراد ، بدون نياز به تطبيق يا طراحي ويژه قابل استفاده باشد. نبايستي “ طراحي جهاني” وسايل امدادي که براي گروههاي خاصي از افراد داراي معلوليت ،آنها را آنجا که اينگونه وسايل مورد نياز است ، محروم سازد.
ماده 3
اصول کلي
اصول کنوانسيون حاضر عبارتند از:
( الف) احترام به منزلت ذاتي ، خود مختاري فردي شامل آزادي انتخاب و استقلال افراد ;
(ب) عدم تبعيض;
(پ) مشارکت کامل و موثر و ورود در جامعه;
( ت) احترام به تفاوتها و پذيرش افراد داراي معلوليت بعنوان بخشي از تنوع انساني و بشريت;
(ث) برابري فرصتها;
( ج) دسترسي;
(چ) برابري بين زن و مرد
(ح) احترام به ظرفيتهاي قابل تحول کودکان داراي معلوليت و احترام به حقوق کودکان داراي معلوليت در جهت حفظ هويتشان.
ماده 4
تعهدات کلي
1. دولتهاي عضو متعهد مي گردند تحقق کليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي تمامي افراد داراي معلوليت را بدون هر گونه تبعيض بر مبناي معلوليت تضمين و ارتقاء دهند. بدين منظور ، دولتهاي عضو متعهد مي گردند:
(الف) تمامي تدابيرقانوني ، اداري و ساير تدابير را در جهت اجراي حقوق برسميت شناخته شده در کنوانسيون حاضر را اتخاذ نمايند.
(ب) تمامي تدابير مقتضي از جمله قانونگذاري ، بمنظور تغيير و يا الغاي قوانين موجود ، مقررات ، آداب و رسوم و اعمالي که موجب ايجاد تبعيض عليه افراد داراي معلوليت مي شود را اتخاذ نمايند;
(پ) حمايت و ارتقاء حقوق بشري افراد داراي معلوليت را در تمامي سياستها و برنامه ها مد نظر قرار دهند.
( ت) از اعمال هر گونه اقدام و يا روشي که مغاير با کنوانسيون حاضر مي باشد ، خودداري شود و اطمينان حاصل گردد که مقامات و نهادهاي دولتي مطابق کنوانسيون حاضر عمل مي نمايند.
(ث) تمامي تدابير لازم جهت حذف تبعيض مبتني بر معلوليت توسط هر فرد ، سازمان يا تشکيلات شخصي را بکار گيرد.
( ج) پژوهش و توسعه کالاها ، خدمات ، تجهيزات و کالاهاي منطبق با طراحي جهاني مطابق با اصل 2 کنوانسيون حاضر را انجام و يا ارتقاء بخشد. به نوعي که نيازمند کمترين سازگاري و هزينه در تامين نيازهاي ويژه افراد داراي معلوليت باشد ، دسترسي و بهره مندي از آنان را ارتقاء بخشيده و طراحي جهاني را در توسعه استانداردها و دستورالعمل ها ارتقاء بخشد.
(چ) پژوهش و توسعه را انجام يا ارتقاء بخشيده و دسترسي و استفاده از فناوريهاي جديد شامل فناوري اطلاعات و ارتباطات ، کمکهاي ترددي ، وسايل و فناوريهاي امدادي جهت افراد داراي معلوليت با لحاظ اولويت به فناوريهاي با هزينه مناسب را ارتقاء بخشد.
(ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد کمکهاي ترددي ، وسايل و فناوريهاي امدادي شامل فناوريهاي نوين و ساير اشکال امدادي ، خدمات و امکانات حمايتي را جهت افراد داراي معلوليت ، تامين نمايد.
(خ) آموزش کارکنان و متخصصاني که با افراد داراي معلوليت در زمينه حقوق به رسميت شناخته شده در اين کنوانسيون در تعامل مي باشند را بمنظور ارائه خدمات و کمکهاي تضمين شده توسط حقوق مذکور ، ارتقاء بخشد.
2. هر يک از دولتهاي عضو با توجه به حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متعهد مي گردد، تدابيري با بالاترين حد منابع موجود و آنجا که نياز است در چارچوب همکاريهاي بين المللي ، با نيت حصول تصاعدي تحقق کامل حقوق مذکور بدون پيش داوري نسبت به تعهدات مندرج در کنوانسيون حاضر که بلافاصله بر اساس حقوق بين الملل قابل اجراء مي باشند را اتخاذ نمايد.
3. در جهت اجراي کنوانسيون حاضر در توسعه و اجراي سياستها و قوانين و ساير روندهاي تصميم گيري مربوط به افراد داراي معلوليت ، دولتهاي عضو از نزديک با افراد داراي معلوليت و کودکان داراي معلوليت از طريق سازمانهايي که نمايندگي آنها را بعهده دارند مشورت نموده و آنها را بطور فعال بکار گيرند .
4. هيچ مطلبي در کنوانسيون حاضر بر مفادي که موجب تحقق حقوق افراد داراي معلوليت در قانون دولت عضو و يا حقوق بين الملل که در آن کشور اجراء مي گردد ، تاثيري نخواهد داشت. هيچگونه محدوديت و يا فسخي در مورد حقوق بشر و آزاديهاي بنياديني که توسط دولت عضو برسميت شناخته شده و يا موجود مي باشد نسبت به کنوانسيون حاضر ، بموجب قانون، کنوانسيونها، مقرارات يا رسوم به بهانه اينکه کنوانسيون حاضر آن دسته از حقوق و آزاديها را برسميت نمي شناسد و يا آنها را با درجه اهميت کمتري برسميت مي شناسد ، اعمال نمي گردد.
5. مفاد کنوانسيون حاضر به تمامي مناطق دولتهاي فدرال بدون هيچگونه محدوديت و استثنايي گسترش مي يابد.

اداره حقوق بشر-وزارت امور خارجه-جمهوري اسلامي ايران-خرداد 1386
ترجمه: محمد پورنجف

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان