بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,210

ضوابط تعيين‌تکليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالکانه اراضي باير و موات اصلاحات ارضي

  1390/9/26
خلاصه: ضوابط تعيين‌تکليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالکانه اراضي باير و موات اصلاحات ارضي
وزارت جهاد کشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/7/1390 بنا به پيشنهاد شماره 42195/020 مورخ 18/10/1389 وزارت جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط تعيين تکليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالکانه اراضي باير و موات اصلاحات ارضي را به شرح زير تصويب نمود:
ضوابط تعيين‌تکليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالکانه اراضي باير
و موات اصلاحات ارضي
ماده1ـ در اين تصويب‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بکار مي‌روند:
الف ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه عمران اراضي باير موضوع تصويب‌نامه شماره 35448 مورخ 1/6/1355.
ب ـ اصلاحيه آيين‌نامه: اصلاحيه مواد (8) و (11) آيين‌نامه، موضوع تصويب‌نامه شماره 82737/ت40114ک مورخ 14/4/1389.
پ ـ مرحله اول قانون: اولين مرحله از مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي که همان اجراي قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي ـ مصوب 1340ـ مي‌باشد.
ت ـ املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضي: دهات و مزارعي که طبق ماده(2) قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي ـ مصوب1340ـ مازاد بر حدنصاب مالکين بوده و مطابق ماده (14) قانون يادشده به نمايندگي وزارت جهاد کشاورزي به دولت انتقال يافته است.
ث ـ اراضي باير: اراضي که در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد.
ج ـ اراضي باير مرحله اول اصلاحات ارضي: آن قسمت از اراضي که در اجراي مرحله اول قانون اصـلاحات ارضي در محدوده دهات مورد تقسيـم، به زارعين صاحب نسق منتقل نشده است به استثناي اراضي زير کشت و آيش و عرصه ساختمانها و حريم قنوات و انهار و معابر و مراتع.
چ ـ اراضي موات: اراضي بايري که ملک اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي نمي‌باشد.
ح ـ عمران: عمليات و اقدامات اشخاص بر روي آن قسمت از اراضي باير و موات که منجر به زير کشت آبي يا ديم اعم از زراعت يا باغ قرارگرفتن آن مي‌شود.
خ ـ متصرف: زارعان يا ساکنان دهات مشمول مرحله اول اصلاحات ارضي که اراضي باير و موات را تا تاريخ 1/6/1355 تصرف و تاکنون به امر کشت آبي يا ديم اشتغال دارند.
د ـ بهره مالکانه: نسبت مشخصي از معادل پولي محصول زراعي که دولت از متصرف به طور سالانه دريافت مي‌نمايد.
ذ ـ کميسيون تشخيص: کميسيون مقرر در ماده (11) اصلاحيه آيين‌نامه به منظور تشخيص عمران و زيرکشت آبي يا ديم درآمدن اراضي و احراز زمان تصرف و تشخيص متصرف تا تاريخ تصويب آيين‌نامه.
رـ کميسيون تقويم: کميسيون مقرر در ماده (8) اصلاحيه آيين‌نامه به منظور تقويم بهره مالکانه سنوات تصرف و همچنين ارزش روز اراضي باير و موات بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري.
زـ سنوات تصرف اراضي: از تاريخ تصرف به تاييد کميسيون تشخيص تا زمان تعيين تکليف متصرف.
ماده2ـ مديريت جهاد کشاورزي شهرستان موظف است قبل از هرگونه اقدامي در جهت تعيين تکليف با متصرفين، به منظور احراز مالکيت دولت بر عرصه، مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام نمايد.
تبصره ـ در خصوص املاک مشمول مرحله اول اصلاحات ارضي (شامل املاک خريداري‌شده توسط دولت يا ساير املاک که به نحوي به دولت منتقل شده است)، گواهي اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مبني بر تاييد مالکيت دولت که در آن ميزان سهم مالکيت دولت در باقيمانده پلاک مشخص شده باشد، کفايت مي‌نمايد.
ماده3ـ ضوابط موضوع اين تصويب‌نامه، ناظر بر آن قسم از اراضي تصرفي است که توسط متصرف عمران شده باشد. در صورتي که اراضي تصرفي به اشخاص ثالث منتقل شده باشد اعمال مقررات اين تصويب‌نامه مشروط به احراز تصرفات متصرف اوليه قبل از تاريخ 1/6/1355 خواهد بود.
تبصره ـ احداث هرگونه اعياني و تاسيسات نظير سکونت‌گاه و سوله و انبار توسط اشخاص بر روي اراضي موردبحث از شمول اين تصويب‌نامه خارج بوده و در اجراي مقررات ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب کميسيون خاص مشترک مجلسين ـ مصوب1346ـ مطابق مصوبه شماره 2011 مورخ 3/7/1386 شوراي اصلاحات ارضي عمل خواهد شد.
ماده4ـ مديريت جهاد کشاورزي شهرستان موظف است از زمان ابلاغ اين تصويب‌نامه نسبت به شناسايي اراضي و متصرفين اينگونه اراضي که تا تاريخ 1/6/1355 اراضي فوق را تصرف نموده و زير کشت آبي و يا ديمي درآورده‌اند اقدام نموده و موضوع را به نحو مقتضي از طريق انتشار اطلاعيه و آگهي در جرايد و ابلاغ به شوراي اسلامي محل به اطلاع متصرفين برساند.
تبصره1ـ تقاضاي تعيين تکليف اراضي تصرفي کشت آبي منوط به ارايه گواهي از سوي شرکت سهامي آب منطقه‌اي (استان) و شرکت سهامي سازمان آب و برق خوزستان مبني بر امکان تامين آب لازم جهت کشت مذکور و در مورد اراضي تصرفي ديمي منوط به وجود ميانگين بارندگي لازم ساليانه در يک دوره 30 ساله (که حداقل آن ساليانه 250 ميليمتر مي‌باشد) به تشخيص مديريت جهاد کشاورزي شهرستان و تاييد اداره هواشناسي مي‌باشد.
تبصره2ـ سطح اراضي مورد درخواست نبايد از حدنصابهاي موضوع ماده (45) آيين‌نامه اصلاحات اراضي ـ مصوب1343ـ تجاوز نمايد.
ماده5 ـ درخواست خريد و انتقال اراضي تصرفي با ارايه نقشه دقيق اراضي يادشده برابر فرم شماره (1) که به مهر « دفتر هيئت دولت» تاييد شده است، انجام مي‌شود. مديريت جهاد کشاورزي پس از بررسي، سوابق اجرايي مربوط آنها را به اداره منابع طبيعي براي صدور گواهي بلامعارض بودن اراضي از حيث منابع ملي، اداره امور آب به منظور صدور گواهي تامين آب و اداره هواشناسي براي تعيين ميزان ميانگين بارندگي باتوجه به نقشه اراضي تصرفي ارسال مي‌نمايد.
ماده6 ـ مديريت جهاد کشاورزي شهرستان موظف است به منظور تشخيص شمول اراضي و سابقه و ميزان تصرف، موضوع را به کميسيون تشخيص ارجاع نمايد. نظر کميسيون تشخيص در خصوص تعيين سابقه تصرف و احراز ساير شرايط مذکور در اين تصويب‌نامه ملاک عمل مي‌باشد.
ماده7ـ مديريت جهاد کشاورزي شهرستان پس از اخذ نظر کميسيون تشخيص مبني بر شمول اراضي و احراز شرايط متصرف، موظف است تقويم بهره مالکانه ايام تصرف و ارزش روز اراضي تصرفي را براساس نرخ کارشناسي روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري انجام شده توسط متصرف به کميسيون تقويم ارجاع نمايد. کميسيون تقويم ظرف دو ماه پس از وصول نظريه کميسيون تشخيص نسبت به ارزيابي اقدام مي‌نمايد. مديريت جهاد کشاورزي نظريه کميسيون تقويم را ظرف پانزده روز به متصرف ابلاغ مي‌نمايد.
ماده8 ـ پرداخت هزينه کارشناسي رسمي دادگستري عضو کميسيون‌هاي تشخيص و تقويم، موضوع مواد (6) و (7) اين تصويب‌نامه به عهده متصرف مي‌باشد و در صورت اعتراض به نظريه کارشناسي ابلاغ شده (کميسيون‌هاي تشخيص و تقويم) پرداخت هزينه کارشناسي به عهده معترض (اعم از مديريت جهاد کشاورزي شهرستان و متصرف) مي‌باشد.
تبصره1ـ متصرف موظف است قبل از انجام کارشناسي ظرف (20) روز از تاريخ ابلاغ توسط مديريت جهاد کشاورزي نسبت به واريز دستمزد کارشناس اقدام نمايد.
تبصره2ـ در تعيين قيمت اراضي عواملي مانند ميزان مرغوبيت اراضي قبل از سرمايه‌گذاري و عمران، موقعيت اراضي از لحاظ دوري و نزديکي به شهرها و فاصله آن از جاده اصلي و شرايط تامين آب مصرفي و نوع محصول يا محصولات مورد کشت و با توجه به قيمت منطقه‌اي اراضي (به عنوان يکي از عوامل تصميم‌گيري) لحاظ خواهد شد.
تبصره3ـ بهره مالکانه ايام تصرف اراضي مشمول اين تصويب‌نامه از زمان تصرف (قبل از 1/6/1355) تا زمان تعيين تکليف اراضي براساس نظريه کميسيون تقويم محاسبه و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل واريز مي‌شود.
تبصره4ـ اعتبار مدت تقويم (ارزيابي بها) اراضي تصرفي پس از ابلاغ به متصرف حداکثـر به مدت شش ماه تعييـن مي‌گردد و در صـورت انقضاء مـدت مذکور و يا عـدم واريز مبلغ ارزيابي در مدت مقرر، با درخواست مجدد متصرف، مديريت جهاد کشاورزي مکلف است براي يک بار مجدداً نسبت به ارزيابي اراضي با هزينه وي و ابلاغ به متصرف اقدام نمايد.
تبصره5 ـ در صورت عدم اقدام متصرف ظرف مهلت مقرر، مديريت جهاد کشاورزي شهرستان موظف است پرونده متصرف را جهت اقدامات قانوني به اداره کل منابع طبيعي استان تحويل نمايد.
ماده9ـ مديريت جهاد کشاورزي شهرستان ضمن تکميل فرم‌هاي شماره (1) و (2) که به مهر « دفتر هيئت دولت» تاييد شده است پرونده متشکله را به همراه مدارک زير به مديريت امور اراضي استان ارسال مي‌نمايد تا پس از بررسي و تاييد آن نسبت به امضاء سند توسط رييس سازمان جهاد کشاورزي استان اقدام شود.
الف ـ گواهي تامين آب که به تاييد اداره امور آب شهرستان محل وقوع ملک رسيده باشد، يا گواهي اداره هواشناسي محل مبني بر تاييد ميانگين بارندگي موضوع تبصره «1» ماده (5) اين تصويب‌نامه و تاييديه مديريت جهاد کشاورزي شهرستان مبني بر کشت مرسوم ديم در منطقه.
ب ـ نقشه اراضي با مقياس (000/10 :1) تحت‌تصرف مورد تاييد کارشناس نقشه‌برداري مديريت امور اراضي استان.
پ ـ نظريه کميسيون‌هاي تشخيص و تقويم شامل سابقه تصرف، مساحت اراضي و نيز تعيين بهره مالکانه ايام تصرف و ارزش روز اراضي.
ت ـ فيش واريزي بهره مالکانه ايام تصرف.
ماده10ـ بهاي اراضي از سوي متصرف به حساب مربوط واريز و پس از ارايه فيش واريز وجه، متصرف جهت تنظيم سند به دفترخانه عامل معرفي مي‌شود.
تبصره ـ صدور سند به نام متصرفين با رعايت حدنصابهاي مقرر در قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي است و در غير اين صورت اسناد مربوط به صورت مشاعي صادر مي‌شود
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي


مشاوره حقوقی رایگان