بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,867

نمونه قرارداد اقاله

  1390/9/25
خلاصه: نمونه قرارداد اقاله
قرارداد اقاله

به نام خدا

طرف اول قرارداد (مقايل)خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي .............. داراي شناسنامه شماره ........................................صادره از ................به نشاني: ......................................................................................................................... و طرف دوم قرارداد (متقايل )خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:......................... داراي شناسنامه شماره ...............................................صادره از ...................متولد .......................ساکن ..............................................موضوع قرارداد (مورد اقاله ): تمامت مورد معامله بيع نامه قطعي شماره ................... مورخ / / 13تنظيمي بين طرفين که عبارت از فروش شش دانگ يک باب خانه مسکوني احداثي در شش دانگ يک قطعه زمين به مساحت .......................متر مربع داراي پلاک ................فرعي از ................. اصلي واقع در بخش ثبتي .......... تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکيت شماره ..................مورخ ............صفحه ............جلد ....................به شماره چاپي ................. مي باشد ،‌با جوامع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان وبا برق به شماره پرونده .......... و آب به شماره اشتراک ............. و گاز شهري به شماره شناسايي .................. منصوبه هاي در آن .

عوض اقاله :مبلغ .................ريال رايج ( معادل ثمن معامله سند بيع نامه شماره مذکور ) که نقداً و تماماً تسليم مقابل گرديد با قراره .

کافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش اسقاط گرديده است .

منافع مورد اقلام قبلاً به کسي واگذار نشده و بر حسب اظهار متقابل با رويت و قبول اقرار به تصرف و قبض مورد اقاله نمود.

تذکاريه :

1- با قرار هيچ گونه نماآت منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملک مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالي آن متعلق به مقابل است که مقايل اقرار به عدم احداث آن نمود و نماآت متصله متعلق به متقايل است . 2- مقايل اقرار نمود که پس از عقد در مورد تصرفاتي ننموده که موجب ازدياد قيمت آن شود بنابراين هيچ گونه استحقاقي در اين مورد ندارد .محل امضاء طرف اول قرارداد (مقايل ) محل امضاء‌طرف دوم قرارداد (متقايل )

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان