بسم الله
 
EN

بازدیدها: 918

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت پانزدهم

  1390/9/25
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت پانزدهم اصل شصت و نهم : مذاکرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري, در صورتي که رعايت امنيت کشور ايجاب کند, به تقاضاي رئيس جمهور يا يکي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان, جلسه غير علني تشکيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است که با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل شصت و نهم :

مذاکرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري, در صورتي که رعايت امنيت کشور ايجاب کند, به تقاضاي رئيس جمهور يا يکي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان, جلسه غير علني تشکيل مي شود.

مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است که با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.


تفسير اول

شماره 77/ دال‌ هـ تاريخ 16/10/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

بر اساس‌ اصل‌ شصت‌ و نهم‌ قانون‌ اساسي‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ بايد علني‌ باشد و گزارش‌ کامل‌ آن‌ از طريق‌ راديو و روزنامه‌ رسمي‌ براي‌ اطلاع‌ عموم‌ منتشر شود... .

اولاً: مشروح‌ مذاکرات‌ علني‌ مجلس‌ از طريق‌ صداي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مستقيماً از مجلس‌ پخش مي‌گردد، به‌نظر مي‌رسد که‌ چنانچه‌ گزارشي‌ فشرده‌ حاوي‌ همه‌ي‌ نکات‌ و تصميمات‌ متخذه‌ در جلسات‌ علني‌ توسط‌ راديو تهيه‌ و در پايان‌ اخبار روز پخش‌ گردد مفيدتر است‌، نظر شما را در اين‌ مورد خواستاريم.

ثانياً: با توجه‌ به‌ صرفه‌ جوئي‌ و کمبود کاغذ انتشار چندين‌ ساعت‌ مذاکرات‌ علني‌ در روزنامه‌ رسمي‌ مشکلاتي‌ را فراهم‌ مي‌سازد، لذا پيشنهادات‌ زير جهت‌ تصميم‌گيري‌ ارائه‌ مي‌شود تا در صورت‌ عدم‌ مغايرت‌ با قانون‌ اساسي‌ يکي‌ از دو راه‌ انتخاب‌ و بدان‌ عمل‌ شود:

1_ يکصد نسخه‌ از صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ از هر جلسه‌ تهيه‌ و در اختيار روزنامه‌ رسمي‌ قرار گيرد تا به‌عنوان‌ ضميمه‌ روزنامه‌ در اختيار مراکز نيازمند گزارده‌ شود.

2_ گزارشي‌ فشرده‌ حاوي‌ تمام‌ نکات‌ و تصميمات‌ متخذه‌ از مشروح‌ مذاکرات‌ در هر جلسه‌ تهيه‌ و در اختيار روزنامه‌ رسمي‌ جهت‌ انتشار گزارده‌ شود.


رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اکبر هاشمي‌ رفسنجاني


ضمناً فتوکپي‌ مکاتبات‌ مربوطه‌ جهت‌ اطلاع‌ به‌ پيوست‌ ايفاد مي‌گردد.
شماره م‌/54 تاريخ 8/11/1359

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه 77/دال _ هـ مورخ 16/10/1359:

موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر شورا به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«اصل‌ 69 قانون‌ اساسي‌ صراحت‌ دارد که‌ بايد گزارش‌ کامل‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از طريق‌ راديو و روزنامه‌ رسمي‌ منتشر شود. بنابراين‌ اکتفا به‌ دو طريق‌ پيشنهاد شده‌ خلاف‌ قانون اساسي‌ مي‌باشد.»دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


تفسير دوم

شماره 250/5628/ د.ه تاريخ 16/6/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌

استفسار جمعي‌ از نمايندگان‌ از قانون‌ اساسي‌ را براي‌ جواب‌ تقديم‌ مي‌دارم.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اکبر هاشمي‌ رفسنجانيشماره 4887 ـ ق‌ تاريخ 3/6/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

در اجراي‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ که‌ تفسير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ را به‌ عهدة‌ شوراي‌ نگهبان‌ قرار داده‌ است‌ استدعا مي‌شود نظرتان‌ نسبت‌ به‌ مسئلة‌ زير اعلام‌ فرمائيد:

اصل‌ 69 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، مذاکرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ را اساساً علني‌ اعلام‌ کرده‌ است‌ و تشکيل‌ جلسه‌ غير علني‌ را موکول‌ به‌ وجود شرايط‌ اضطراري‌ نموده‌ است‌. چون‌ آئين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ پيش‌ بيني‌ کيفيّت‌ تشکيل‌ جلسة‌ غير علني‌ را نکرده‌ بود مادّه‌ واحده‌اي‌ به‌ صورت‌ طرح‌ قانوني‌تقديم‌شدوهنگام‌رسيدگي‌به‌ اين‌ طرح‌ که‌ مرجع‌ تشخيص‌ شرايط‌ اضطراري‌ را مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ قرار داده‌ بود، براي‌ کميسيون‌ اين‌ شبهه‌ پيش‌ آمد که‌ اصل 69 قانون‌ اساسي‌ مرجع‌ تشخيص‌ شرايط‌ اضطراري‌ را همان‌ تقاضا کنندة‌ مذکور در اصل‌ 69 يعني‌ نخست‌وزير، يکي‌ از وزرا يا ده‌ نفر از نمايندگان‌ مي‌داند و نمي‌توان‌ مرجع‌ ديگري‌ را براي‌ اين‌ امر قرارداد. از طرف‌ ديگر اين‌ نظر وجود داشت‌ که‌ با توجه‌ به‌اينکه‌ اساساً اصل‌ 69 الزام‌ به‌ علني‌ بودن‌ مجلس‌ دارد و يکي‌ از پايه‌هاي‌ مهّم‌ حفظ‌ حاکميّت‌ ملّت‌ نيز همين‌ امر مي‌باشد بنابراين‌ اعلام‌ شرايط‌ اضطراري‌ و بالنتيجه‌ تشکيل‌ جلسه‌ غير علني‌ به‌ صرف‌ تقاضاي‌ تقاضاکنندة‌ مذکور در اصل‌ مربوطه‌ منطقي‌ نبوده‌ و علي‌ الخصوص‌ با توجّه‌ به‌ اصل‌ 79 که‌ برقراري‌ محدوديتهاي‌ ضروري‌ و طبعاً اعلام‌ شرايط‌ اضطراري‌ را موکول‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نموده‌ منطقي‌ به‌ نظر مي‌رسد که‌ در مورد اصل‌ 69 نيز مرجعي‌ تعيين‌ شود، و بهترين‌ مرجع‌ خود مجلس‌ مي‌باشد. عليهذا: پس‌ از مذاکراتي‌ که‌ در کميسيون‌ به‌ عمل‌ آمد به‌ اينجا منجر شد که‌ از شوراي‌ نگهبان‌ استفسار شود که‌ آيا مجلس‌ مي‌تواند مرجعي‌ مثلاً خودش‌ را براي‌ اعلام‌ شرايط‌ اضطراري‌ با وصفي‌ که‌ در اصل‌ 69 آمده‌ است‌ تعيين‌ کند يا خير؟

غلامحسين‌ نادي‌ ـ علي‌اصغر باغاني‌ ـ محمد يزدي‌ ـ سيّد داود مصطفوي‌ ـ سيّداحمدکاشاني‌ ـ مهدي‌طيّب‌ ـ حسين‌هراتي‌ ـ موسي‌سليمي ‌ـ سيدهاشم‌حميدي‌ ـ مجيد انصاري‌ ـ حسين‌ محلوجي‌ ـ علي‌ کاظمي‌ و ....شماره9590 تاريخ 14/7/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 250/5628/ د.ه مورخ‌ 16/6/1363 :

«سئوال‌ آقايان‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ درباره‌ تفسير اصل‌ 69 قانون‌ اساسي‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و به‌ نظر اکثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مستفاد از اصل‌ 69 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ که‌ در شرايط‌ اضطراري‌ در صورتي‌ که‌ رعايت‌ امنيت‌ کشور ايجاب‌ کند مقامات‌ صالح‌ براي‌ تقاضاي‌ جلسه‌ غير علني‌ نخست‌وزير يا يکي‌ از وزرا يا ده‌ نفر از نمايندگان‌ مي‌باشند و بايد طبق‌ تقاضاي‌ آنها جلسه‌ غير علني‌ تشکيل‌ شود ولي‌ پس‌ از تشکيل‌ جلسه‌ غير علني‌ در صورتي‌ که‌ اکثريت‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ دلايل‌ تقاضا کننده‌ را نسبت‌ به‌ وجود شرائط‌ اضطراري‌ کافي‌ ندانست‌ موضوع‌ در جلسه‌ علني‌ قابل‌ طرح‌ و رسيدگي‌ خواهد بود.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


مشاوره حقوقی رایگان