بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,007

قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران-قسمت هفتم

  1390/9/24
خلاصه: قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)
عدم ترک محل کار قبل از دريافت ابلاغ بازنشستگي

بند 21- نظر به تبصره ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25 تيرماه 1354 مادام که حکم بازنشستگي صادر و به سردفتر يا دفتريار ابلاغ نشده است بايد بکار خود ادامه دهد.


استعفاء به نفع ديگري

بند 22- استعفاء سردفتران و دفترياران بنفع ديگري فقط در نفس استعفاء مؤثر است.

اصلاحي بند 179 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا آخر سال 49


عدم درخواست نقل و انتقال دفاتري که به علت انفصال يا فوت سردفتر سابق در حال تشکيل است

بند 23- چون برابر ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي کانون سردفتران و دفرياران اجازه تجديد فعاليت دفترخانه اي که بعلت انفصال سردفتر تعطيل شده در حکم تاسيس دفترخانه جديد خواهد بود و همچنين است در مورد بازنشستگي و فوت سرفتر که پس از انقضاء مدتهاي مقرر در ماده 69 اين قانون در حال تعطيل باقي بماند بنابراين انتخاب سردفتر براي اين نوع دفترخانه ها نيز بايد براساس ماده 3 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد، لذا به واحدهاي ثبتي ابلاغ نمايد از پيشنهاد هر نوع نقل و انتقال سردفتر از محلي به محل ديگر در موارد مذکور خودداري نمايند و چنانچه سردفتري مايل و مصر به انتقال از شهري به شهر ديگر باشد مقتضي است امکان ستفاده از ماده 3 آئين نامه قانون سرفتران و دفترياران را به ايشان ابلاغ فرمايند.

اصلاحي بخشنامه شماره 4065/10- 31/6/60

استفاده از شماره دفاتر رسمي منحله براي دفاتر جديد

بند 24- مادام که شماره دفاتر منحله و يا دفاتر متعلق به سردفتران متوفي بافيست بايد از دادن، شماره جديد خودداري و کفالت دفاتر مزبور به ترتيب به سردفتران جديد پيشنهاد شود.(بند 451 مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49) اصلاحي.


ابلاغ دادنامه انتظامي به سردفتر و دادستان انتظامي

بند 25- اکثراً مشاهده مي شود دادنامه هائي که باستناد ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي از دادگاههاي بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران صادر مي شود به دادستان انتظامي ابلاغ نمي گردد لزوماً يادآور مي گردد که دادنامه هاي مذکور بايستي به سردفتر و دادستان انتظامي در استانها ابلاغ تا چنانچه مورد اعتراض قرار گيرد سابقه براي رسيدگي به دادگاه تجديد نظر انتظامي سردفتران و دفترياران فرستاده شود.

اصلاحي بخشنامه شماره 4734/5- سال 59


ابلاغ کيفر خواست و دادنامه

بند 26- ابلاغ يفر خواست و دادنامه هاي صادره از دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديد نظر انتظامي سردفتران و دادگاه اداري سازمان ثبت بايد با رعايت قانون آئين دادرسي مدني بعمل آيد.


ارسال پاسخ به واحدهاي ثبتي

بند 27- دفاتر اسناد رسمي موظفند حداکثر تا يک هفته پاسخ سوال مقامات رسمي و واحدهاي ثبتي را ارسال دارند.

اصلاحي بند هفت مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49 اصلاحي.


اعتبار پاسخ استعلام

بند 28- اعتبار پاسخ استعلاميه هائي که محل وقوع دفترخانه و اداره ثبت در يک شهر است يکماه و دوايو شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روز است.

اصلاحي بند شصت و شش مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49 .


پاسخ استعلام

بند 29- دفاتر اسناد رسمي نمي توانند استعلاميه اي را که بعنوان دفر ديگري صادر شده است مستند ثبت معامله قرار دهند و خود بايد راساً استعلا نمايند و در موارديکه پاسخ استعلام حکايت از استعلام قبلي دفترخانه ديگر دارد پس از استعلام از دفترخانه مذکور و احراز اينکه قبلاض سند ثبت نشده سند معامله نمايند.

اصلاحي بند شانزدهم مجموعه بخشنامه هاي آخر سال 49


استعلاميه املاک خارج از حوزه و بهاي منطقه اي

بند 30- براي ثبت معامله املاک ثبت شده هم که در خارج از حوزه واقع است بايد قبلاً استعلام وضعيت شده و پس از وصول پاسخ و نبودن اشکال مبادرت به ثبت سند شود و بطور کلي براي هر يک ملک بايد استعلام تنظيم گردد و ارزش معاملاتي نيز ار دارائي محل استعلام شود.

اصلاحي بند پانزده مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49


ارسال استعلاميه به ثبت محل و پاسخ آن

بند 31

الف: استعلاميه ها بايد وسيله مامورين دفاتر اسناد رسمي به ثبت محل ارسال و رسيد اخذ شود، جواب آنهم در تهران و مراکز استان به کسي که از طرف دفترخانه کتباً معرفي شده و عس او به معرفينامه الصاق شده باشد تحويل خواهد شد.

ب: براي هر ملک يا يک صفحه دفتر املاک يک استعلاميه تنظيم شود.

اصلاحي بند چهارده مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان