بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,020

مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت چهارم

  1390/9/23
خلاصه: مجموعه قوانين و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)-قسمت چهارم
ماده 19- سند حمل براي پوشش حداقل دو روش مختلف حمل:
الف ) سند حملي که براي پوشش حداقل دو روش مختلف حمل ونقل (حمل مرکب يا چند وجهي ) بکار مي رود صرفنظر از اينکه به چه نامي صادر شود، بايد ظاهرا” در برگيرنده اين موارد باشد:
• توسط حمل کننده يا نماينده نامبرده شده حمل کننده تحت عنوان از طرف يا براي حمل کننده
• فرمانده يا نماينده نامبرده شده فرمانده تحت عنوان از طرف يا براي فرمانده
هرگونه امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده يا نماينده بايد به عنوان حمل کننده ، فرمانده يا نماينده بنابه مورد قابل شناسائي باشد.
هرگونه امضاء توسط نماينده بايد حاکي از آن باشد که آيا نماينده به عنوان “از طرف يا براي حمل کننده ” سند را امضاء يا “براي يا از طرف فرمانده ” است .
• عبارت چاپي يا
• مهر يا يادداشتي شامل تاريخ ارسال ، در اختيار گرفتن يا بارگيري کالا در کشتي
تاريخ صدور سند حمل به عنوان تاريخ ارسال ، در اختيار گرفتن ويا بارگيري کالا در کشتي و تـــــاريخ حمل کالا تلقي خواهد شد . به هر حال اگر سند حمل به وسيله مهر يا يادداشتي که حاکي از تاريخ ارسال ، در اختيار گرفتن يا بارگيري کالا در کشتي باشد اين تاريخ به عنوان تاريخ حمل تلقي خواهد شد.
الف ) سند حمل ، علاوه بر آن بيانگر محل ارسال ، در اختيار گرفتن يا بارگيري يا محل مقصد نهايي مختلف بوده يا
ب ) سند حمل شامل عبارت ” در نظر گرفته شده ” يا عبارت مشابه در ارتباط با کشتي ، بندربارگيري يا بندر تخليه باشد.
ب ) از نظر اين ماده ،انتقال کالا از يک وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (Transshipment به معني تخليــــه کــــالا از يک نوع وسيله نقليه و بارگيري مجدد آن روي وسيله نقليه ديگر(اعم از اينکه دو نوع مختـــــف وسيـــله نقليــه باشد) در خلال حمل و نقل از محل ارسال ، در اختيار گرفتن يا بارگيري کالا به مقصــــد نهايي ذکر شده در شرايط اعتبار است .
ج ) 1- اگر سند حمل به احتمال انجام انتقال کالا از يک وسيله به وسيله نقليه ديگر اشاره داشته باشد،بايد حمل کالا در تمام طول مسير با همان سند واحد حمل پوشش داده شود.
1- نام حمل کننده و امضاء آن توسط : 2- ارســـــال ، در اختيار گرفتن يا بارگيري کالا در کشتي ، آنگونه که در اعتبار آمده ، بوسيله : 3- محل ارسال ، در اختيار گرفتن يا بارگيري و محل مقصد نهايي طبق آنچه که در اعتبار درج شده باشد،حتي اگر: 4- تنها نسخه اصل يا اگر در بيش از يک نسخه اصل صادر شده ، کليه نسخ اصل طبق آنچه که در سند حمل درج شده باشد. 6- مواد و شرايط حمل يا اشاره به منبع ديگري شامل مواد و شرايط حمل ( سند حمل خلاصه شده يا پشت سفيد ) باشد، محتويات مواد و شرايط چنين مقرراتي بررسي نخواهد شد. 7- هيچ گونه اشاره اي به ” حمل دربست ” نباشد. 2- سند حملي که اشاره به احتمال انجام يا انجام انتقال کالا از يک وسيله نقليه به وسيله نقليه ديــگر دارد، قابل قبول است ، حتي اگر انتقال کالا از يک وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر در اعتبار منـع شده باشد.

ماده 20- بارنامــــــــه:
الف ) بارنامه ، به هر نامي که باشد ، بايد در برگيرنده موارد زير باشد:
• توسط حمل کننده يانماينده نامبرده شده حمل کننده براي يا از طرف حمل کننده ،
• توسط فرمانده يا نماينده نامبرده شده فرمانده براي يا از طرف فرمانده .
امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده يا نماينده به نحوي که به عنوان حمل کننده ، فرمانده يا نماينده قابل شناسايي باشد.
هرگونه امضاء توسط نماينده به نحوي که نشان دهد آيا نماينده به عنوان ” براي حمل کننده ” يـــا از طـــــرف ” يا از طرف ” حمل کننده “يا ” براي فرمانده يا ” از طرف فرمانده ” سند را امضــــاء نموده است .
• طي متن چاپي بارنامه
• طي يادداشت بارگيري با اشاره به تاريخي که کالا بارگيري شده است .
تاريخ صدور بارنامه به عنوان تاريخ حمل تلقي خواهد شد مگر اينکه بارنامه شامل يــادداشــــت بارگيري با درج تاريخ حمل باشد که دراين صورت تاريخ درج شده در يادداشت بارگيري بــــه عنوان تاريخ حمل تلقي خواهد شد.
اگر بارنامه شامل عبارت “کشتي مورد نظر” يا عبارت مشــــــــابه در ارتبــــاط با نام کشتـــي باشد، يادداشت بارگيري که به تاريخ حمل و نام کشتي واقعي اشاره کند الزامي است .
اگر دربارنامه به بندربارگيري مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگيري اشاره نشده باشـــد يا اگـــــر بارنــامـه شامل عبارت ” مورد نظر” يا عبارت مشابه در ارتباط با بندر بارگيري باشـــد، يـــادداشت بارگيري شامــــل بندر بارگيري مندرج در اعتبار ، تاريخ حمل و نام کشتي الزامي است . ايــــن شرط حتي در مـــــــواردي کـه بارنامه داراي متن از پيش چاپ شده در ارتباط با بارگيري و حمـــل کــــالا در کشتي نامبرده شــده است لازم الاجراء است .
ب ) از نظـــــــر اين ماده ، انتقال کالا از يک وسيله نقليه به وسيله نقليه ديـگر به معني تخليـه از يک کشتـــي و بارگيري مجدد روي کشتي ديگر در طي عمليات حمل و نقل از بندر بارگيري به بندر تخليه منــــدرج دراعتبار است .
ج ) 1- اگر بارنامه به احتمال انجام يا انجام انتقال کالا از يک وسيله به وسيله نقليه ديگر اشاره داشته باشد بايد تمام طول مسير حمل با همان بارنامه واحد پوشش داده شود
د ) به شرط مندرج در يک بارنامه مبني براينکه حمل کننده حق انتقال کالا از يک کشتي به کشتي ديگر را براي خود محفوظ ميدارد ترتيب اثر داده نمي شود. 1- نام حمل کننده که به نحو زير امضاء شده باشد: 2- بارگيري کالا در کشتي نامبرده شده در بندر بارگيري مندرج در اعتبار به نحو زير: 3- حمل از بندر بارگيري به بندر تخليه مندرج در اعتبار باشد. 4- تنها نسخه اصل بارنامه و يا اگر بارنامه در بيش از يک نسخه اصل صادر شده باشد شامل کليه نسخ اصل طبق آنچه که در بارنامه قيد شده باشد. 5- مواد و شرايط حمل يا اشاره به منبع ديگري که شامل مواد و شرايط حمل است ( بارنامه خلاصه شده يا پشت سفيد) باشد. محتويات مواد و شرايط حمل مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. 6- هيچگونه اشاره اي به شرايط حمل دربست نباشد. 2- حتي اگر انتقال کالا از يک کشتي به کشتي ديگر به موجب اعتبار غير مجاز باشد ، بارنامـه اي که بــه احتمال انجام يا انجام انتقال کالا از يک کشتي به کشتي ديگر اشاره کند قابل قبول است به شرط آنـــــکه کـــــالا در کانتينر ، تريلر يا قايق هاي سبک (Lash Barge) طبق آنچه که در بارنامه تائيد شده حمــل شود.

ماده 21- راه نامه دريايي غير قابل معامله:
الف ) راه نامه دريايي غير قابل معامله ، به هر نامي که باشد، بايد ظاهرا” در برگيرنده اين موارد باشد :
• توسط حمل کننده يانماينده نامبرده شده براي يا از طرف حمل کننده يا
• توسط فرمانده يا نماينده نامبرده شده براي يا از طرف فرمانده .
هر گونه امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده يا نماينده بايد به عنوان حمل کننده ، فرمانده يا نماينده قابل شناسايي باشد.
هرگونه امضاء توسط نماينده بايد نشان دهد که آيا نماينده براي يا از طرف حمل کننده يا بــــراي يا ازطــــرف فرمانده امضاء نموده است .
• طي متن از پيش چاپ شده
• طي يادداشت بارگيري با اشاره به تاريخي که کالا بارگيري شده است .
تاريخ صدور راه نامه دريائي غير قابل معامله به عنوان تاريخ حمل تلقي خواهد شد مگر اينکه شامل يادداشت بارگيري با درج تاريخ حمل باشد که دراين صورت تاريخ درج شده در يادداشت بارگيري به عنوان تــــاريخ حمل تلقي خواهد شد.
اگر راه نامه دريايي غير قابل معامــله شـــامل عبـــارت “کشتي مورد نظر” يا عبارت مشابه درارتبــاط با نام کشتي باشد، يادداشت بارگيري که به تاريخ حمل و نام کشتي واقعي اشاره کند الزامي است .
اگر درراه نامه دريايي غيـــر قابل معــامـــــله به بندربارگيري مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگيري اشاره نشده باشد يا اگر شامل عبارت ” مـورد نظر” يا عبــــارت مشـابه در ارتباط با بنـــدر بارگيري باشد، يادداشت بارگيري شامل بندر بارگيــــــري مندرج در اعتبار ، تاريخ حمل و نام کشتي الزامي است .
اين شرط حتي در مواردي که راه نامـه دريايي داراي متن از پيش چاپ شده در ارتباط با بارگيري و حمل کالا در کشتي نامبرده شده است لازم الاجراء است .
ب ) از نظـــــــر اين ماده ، انتقال کالا از يک وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر به معني تخليه کالا از يک کشتي و بارگيري مجدد روي کشتي ديگر در طي عمليات حمل و نقل از بندر بارگيري به بندر تخليه مندرج دراعتبار است .
ج ) 1- اگر راه نامه دريايي غيــر قابل معامله به احتمال انجام يا انجام انتقال کالا از يک کشتي به کشتي ديگراشاره کند بايد تمــــام طول مسير حمل با همان راه نامه دريايي غير قابل معامله واحد پوشش داده شود
د ) به شـــرط درج شده درراه نـــامه دريــايي غير قابل معامله مبني براينکه حمل کننده حق انتقال کالا از يک کشتي به کشتي ديگر را براي خود محفوظ ميدارد ترتيب اثر داده نمي شود.
1- نام حمل کننده که به نحو زير امضاء شده باشد: 3- بارگيري کالا در کشتي نامبرده شده در بندر بارگيري مندرج در اعتبار به نحو زير: 4- حمل از بندر بارگيري به بندر تخليه مندرج در اعتبار باشد. 5- تنها نسخه اصل راه نامه دريايي غير قابل معامله و يا اگردر بيش از يک نسخه اصل صادر شده باشد شامل کليه نسخ اصل طبق آنچه که در راه نامه دريايي غير قابل معامله قيد شده باشد. 6- مواد و شرايط حمل با اشاره به منبع ديگري که شامل مواد و شرايط حمل است (راه نامه دريايي غير قابل معامله خلاصه شده يا پشت سفيد) باشد. محتويات مواد و شرايط حمل مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. 7-هيچگونه اشاره اي به شرايط حمل دربست نباشد. 2- حتي اگر انتقال کالا از يک کشتي به کشتي ديگر به موجب اعتبار غير مجاز باشد ، راه نامـــه دريايي غير قابل معامله اي که به احتمال انجام يا انجام انتقال کالا از يک کشتي به کشتي ديگر اشاره کند قابل قبول است به شـــرط آنــکه کالا درکانتينر ، تريلر يا قايق هاي سبک (Lash Barge) طبق آنچه که در راه نامه دريايي غير قابل معامله تائيد شده حمل شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان