بسم الله
 
EN

بازدیدها: 999

قانون مجازات اسلامي-قسمت شانزدهم

  1390/9/23
خلاصه: قانون مجازات اسلامي-قسمت شانزدهم
باب پنجم - موجبات ضمان
ماده 316 - جنايت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده 317 - مباشرت آنست که جنايت مستقميا" توسط خود جاني واقع شده باشد .
ماده 318 - تسبيب در جنايت آنست که انسان سبب تلف شدن ياجنايت عليه ديگري را فراهم کندو خود مستقيما" مرتکب جنايت نشود بطوري که اگر نبود جنايت حاصل نمي شود مانند آنکه چاهي بکند وکسي در آن بيفتد و آسيب ببيند .
ماده 319 - هرگاه طبيبي گرچه حاذق باشد در معالجه هائي که شخصا" انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي کند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عض - و يا خسارت مالي شود ضامن است .
ماده 320 - هرگاه ختنه کننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده 321 - هرگاه بيطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد درمعالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده 322 - هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود .
ماده 323 - هرگاه کسي در حال خواب بر اثر حرکت و غلطيدن موجب تلفن يا نقص عضو ديگري شود جنايت او بمنزله خطاءمحض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود .
ماده 324 - هرگاه کسي چيزي راهمراه خود يا وسيله نقليه ومانند آن حمل کند و بشخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله اوعهده دار مي باشد .
ماده 325 - هرگاه کسي به روي شخصي سلاح بکشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هرکار ديگري که موجب هراس او گردد انجام دهدمانند فرياد کشيدن يا انفجار صوتي که باعث وحشت مي شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعا" کشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا" کشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعا" کشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است .
ماده 326 - هرگاه کسي ديگري را بترساند وموجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت کند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتيکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده 327 - هرگاه کسي خود را از جاي بلندي پرت کند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي که قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي که قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا" با آن قتل انجام نمي شود قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بودوهمچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود وموجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .
ماده 328 - هرگاه کسي به ديگري صدمه وارد کند و يا کسي را پرت کند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتي که نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاري را که قصد نموده است نوعا" سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهد بود .
ماده 329 - هرگاه کسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتي که نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاري را که قصد کرده است نوعا" سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه مي باشد .
ماده 330 - هرگاه کسي در ملک خود يا درمکان وراهي که توقف در آن مجاز است توقف کرده يا وسيله نقليه خود را متوقف کرده باشدو ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچگونه خسارتي نخواهد بود .
ماده 331 - هرکس در محل هائي که توقف در آنجا جائز نيست متوقف شده يا شيئي و يا وسيله اي را در اين قبيل محلها مستقر سازد و کسي اشتباها" و بدون قصد با شخص و يا شيئي يا وسيله مزبوربرخورد کند و بميرد شخص متوقف يا کسي که شيئي يا وسيله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيئي و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذروآسيب کسي شود ، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگرآنکه عابر با وسعت راه و محل عمدا" قصد برخورد داشته باشد که در اين صورت نه فقط خسارتي به اوتعلق نمي گيرد بلکه عهده دارد خسارت وارده نيز مي باشد .
ماده 332 - هر گاه ثابت شود که مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي کرده و هيچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردي ک مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود .
ماده 333 - در مواردي که عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده ووسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يامصدوم شدن وي گرددراننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست .


مشاوره حقوقی رایگان