بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,732

يک پرونده(66):تنفيذ طلاق نامه عادي

  1390/9/22
خلاصه: يک پرونده تنفيذ طلاق نامه عادي
بسمه تعالي


(راي دادگاه )


در خصوص دادخواست خواهان ........ فرزند .. به طرفيت خوانده ..... فرزند .... به خواسته تنفيذ طلاق نامه عادي مورخ .. به اين شرح که به دليل ناسازگاري شديد همسرم وفق موازين شرعي در حضور دو شاهد مبادرت به اجراي صيغه طلاق نسبت به خوانده نموده اند ، حال تقاضاي تنفيذ و رسمي نمودن آن را دارم ، دادگاه با ملاحظه طلاق نامه عادي فوق الذکر و استماع شهادت شهود تعرفه شده خواهان و قبول خواسته خواهان توسط خوانده ضمن صدور حکم بر تائيد طلاق نامه مورخ ..... دفاتر ثبت طلاق را مکلف به ثبت آن برابر مقررات مي نمايد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .


رئيس شعبه ....... دادگاه عمومي ...........

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان