بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,955

نحوه ورود به حرفه وکالت

  1390/9/22
خلاصه: نحوه ورود به حرفه وکالت
متقاضيان ورود به حرفه وکالت به دو گروه تقسيم مي شوند:

?) کساني که مستقيما به آنان پروانه وکالت درجه اول (پايه يک) اعطاء مي گردد .

?) کساني که پروانه کارآموزي دريافت نموده و پس از طي اين دوره و قبولي در امتحانات اختبار به آنان پروانه پايه يک اعطاء مي شود.

کساني که به آنان پروانه وکالت پايه يک اعطاء مي گردد:

الف)به موجب بند الف ماده 8 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري کساني که داراي ده سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائي بوده و لا اقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشند.

ب)به موجب بند ب ماده ماده 8 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري کساني که داراي دانشنامه ليسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضائي داشته باشند و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد.

ج) به موجب بند ج ماده 8 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يک دوره کامل نمايندگي که داراي ليسانس قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و 5 سال سابقه کار قضائي در محاکم باشند.

در خصوص اين افراد به نظر ميرسد داشتن مدارک تحصيلي مذکور بايد قبل از شروع دوره نمايندگي باشد.

د)به موجب ماده واحده قانون اجازه وکالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح مصوب 29/8/1351، افسران نيروهاي مسلح که واجد شرايط زير باشند پس از بازنشستگي با رعايت ماده 10 قانون استقلال وکلاءمصوب اسفندماه 1333 ميتوانند بدون طي کارآموزي پروانه وکالت پايه يک دريافت نمايند:

1- دارابودن حداقل دانشنامه ليسانس در رشته حقوق

2- دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت متوالي و يا هشت سال متناوب در مشاغل سازمان قضائي ذيل:

1-2)رئيس و عضو دادگاه عالي انتظامي و دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات ارتش(نيروهاي مسلح)

2-2)دادستان ارتش(نيروهاي مسلح)و معاون او

3-2)رئيس و عضو دادگاه نظامي

4-2)دادستان و داديار و بازپرس و معاون بازپرس نظامي

مدارک لازم جهت تقاضاي صدور پروانه پايه يک باتوجه به مواد قانوني فوق در کانون وکلاي دادگستري مرکز:

1) تصويرمصدق تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي(2 سري)

2) تصوير مصدق مدرک تحصيلي(ليسانس حقوق يا حداقل گواهي پايان سطح 2)

3) تصوير مصدق قطع رابطه استخدامي(استعفاء-بازخريدي- بازنشستگي- ودر خصوص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصوير اعتبار نامه نمايندگي)

4) عکس به تعداد مورد نياز اعلامي

5) واريز هزينه ثبت نام به توجه به مبلغ اعلامي

نحوه ثبت تقاضا و انجام ساير تشريفات:

متقاضي بايد مدارک فوق را به همراه فرم تقاضا در دفترکانون ثبت و پس از دستور رئيس يا نواب او جهت تشکيل پرونده به صدور پروانه کانون مراجعه و دو سري فرم تقاضانامه(پرسشنامه)را تکميل و يک سري از اين پرسشنامه را تحويل دايره صدور پروانه و يک سري ديگر را به همراه 2 قطعه عکس و يک سري تصوير مصدق تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي تحويل دفتر کميسيون تحقيق و بررسي نمايد.

استعلامات زير توسط واحد صدور پروانه تهيه و بعد از امضاي رئيس يا نواب وي تحويل متقاضي مي شود:

1) پزشکي قانوني :

متقاضي بايد حداکثر ظرف مدت 48 ساعت اين استعلام را به همراه يک قطعه عکس (علاوه بر عکسي که بر روي استعلام الصاق گرديده است) به پزشکي قانوني واقع در تهران ضلع جنوبي پارک شهر سازمان پزشکي قانوني تحويل و پس از پرداخت هزينه (در حال حاضر حدود 12000 تومان) نسبت به انجام آزمايشات معموله اقدام ونتيجه و پاسخ آن را که به صورت در بسته و پلمپ ميباشد تحويل واحد صدور پروانه نمايد.

2) عدم سوء پيشينه:

دارندگان پايه قضائي ميتوانند علاوه بر مراجعه به دفاتر پليس +10 به اداره عفو و بخشودگي مستقر در کاخ دادگستري مراجعه و نسبت به دريافت پاسخ اين استعلام (گواهي عدم سوء پيشينه کيفري) اقدام نموده وآن را تحويل دايره صدور پروانه نمايند.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز برا ي اين منظور بايد به دفاترپليس + 10 مراجعه نمايند.

3) کارگزيني:

دارندگان پايه قضائي بايد اين استعلام را به کارگزيني کل قوه قضائيه واقع در......... تحويل نمايند که پاسخ مذکور مستقيما" توسط کارگزيني به کانون وکلاء ارسال ميگردد.در پاسخ اين استعلام کليه سوابق خدمتي قاضي از ابتدا تا انتهاي کار وي (سمتها و شروع و خاتمه آن- ماموريتها- تشويقات-تنبيهات و محکوميتهاي انتظامي )درج ميگردد.

4) نظارت و ارزشيابي:

متقاضي بايد اين استعلام را به معاونت نظارت و ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات واقع در کاخ دادگستري تحويل نموده که پاسخ آن مستقيما" توسط اين معاونت به کانون وکلاء ارسال ميشود.

5)استعلام از مرکز اسناد وزارت اطلاعات :

که مستقيما" توسط کميسيون تحقيق و بررسي صورت خواهد گرفت و پاسخ آن توسط دايره مذکور به صدور پروانه تحويل ميگردد.در برخي موارد نيز معاونت نظارت وارزشيابي نيز از مرکز اسناد استعلام و پاسخ آن را به کانون وکلاء ارسال مينمايد.

در خصوص نمايندگان مجلس به جاي استعلام 4 و 5 از مجلس شوراي اسلامي تائيديه دوران نمايندگي متقاضي استعلام مي گردد.

پس از طي تشريفات فوق در اجراي ماده 34 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري تقاضانامه وکالت در صورتي که نقصي نداشته باشد به نظر رياست کانون ميرسد و رئيس کانون رسيدگي به هريک از تقاضاها را به يکي از اعضاي کانون و يا کارمندان اداري و يا کارآموزان ارجاع مينمايد که از پرونده گزارش تهيه گردد پس از آن در صورتي که پرونده به نظر گزارش دهنده ناقص باشد عودت تا رفع نقص گردد در غير اين صورت حسب دستور رئيس يا نواب وي در دستور کار هيات مديره قرار گرفته و نسبت به آن اتخاذ تصميم ميگردد و در صورت موافقت با صدور پروانه محل اشتغال وي تعيين و پرونده جهت مراسم تحليف ومتعاقب آن صدورپروانه به دايره مذکورارسال ميگردد.

مراسم تحليف در اجراي ماده 39 آئين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري با حضور رئيس کانون و لااقل دو نفر از اعضاي هيات مديره انجام و پس از قرائت متن سوگند نامه و امضاي متقاضي و سه نفر ازافراد فوق الذکر ذيل سوگند نامه، متقاضي مفتخر به ورود به حرفه وکالت پايه يک دادگستري ميشود. پروانه وکالت وي پس از پرداخت حق عضويت و ابطال تمبر مالياتي در پروانه و اعلام نشاني دفتر در محل اشتغال تعيين شده صادر و تحويل وي ميگردد.

لازم به توضيح است به موجب تبصره 4 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/1376 قضات تا سه سال حق وکالت در آخرين محل خدمتي خود را نخواهند داشت و متخلف به ترتيب تکرار مستوجب مجازاتهاي درجه 3 الي 6 خواهد بود.

و در صورت رد تقاضاي متقاضي توسط هيات مديره (به دلايلي از قبيل سلب صلاحيت ، نداشتن حسن شهرت ، نداشتن سابقه کافي و ...) اين تصميم توسط کانون به وي ابلاغ و متقاضي مي تواند ظرف 10 روز به اين تصميم به دادگاه عالي انتظامي قضات (مستقر در کاخ دادگستري) اعتراض نمايد دادگاه انتظامي تصوير اعتراضيه را به کانون ارسال و تقاضاي پرونده وي را به همراه جوابيه مي نمايد کانون نيز متعاقبا جوابيه اي تهيه و به همراه اصل پرونده به دادگاه انتظامي ارسال و دادگاه دراين خصوص رأئي دال بر موافقت با تصميم کانون و يا مخالفت با آن و مبني بر الزام کانون به صدور پروانه صادر مي نمايد. اين راي به موجب ماده 34 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون و کلاي دادگستري قطعي بوده و اجراي آن به عهده رئيس کانون است و متخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.

هر چند با توجه به ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني و رويه حاکم اين احکام قابل اعاده دارسي بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت هيات تجديد نظر انتظامي قضات مي باشد.

2) کساني که پروانه کارآموزي دريافت نموده و پس از طي اين دوره و قبولي در امتحانات اختباربه آنان پروانه پايه يک اعطاء مي شود:

1-2)به موجب بند دال ماده 8 لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري کليه کساني که داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالي يا ده سال متناوب در سمت ها حقوقي در دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و نهاد ها و نيروهاي مسلح باشند و بعد از اجراي اين قانون با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعايت شرط سني با انجام نصف مدت مقرر کارآموزي(نه ماه)

لازم به توضيح است که اين متقاضيان بايد دارا ي تمام شرايط فوق باشند در غير اين صورت مشمول اين ماده نخواهند شد (ليسانس حقوق يا گواهي سطوح عالي حوزه+5سال مستمر يا 10 سال متناوب + کارشناس حقوقي مستند به احکام کارگزيني+ بازنشستگي با 30 سال خدمت واقعي)

متقاضيان اين بند مانند ساير متقاضيان ماده 8 نيز علاوه بر استعلامات پزشکي قانوني،تشخيص هويت بايد استعلامات ذيل را نيز انجام دهن(ضمن آنکه بايد تصويرمصدق احکام کارشناسي حقوقي خود را ضميمه تقاضاي خود نمايند)

الف) تائيديه تحصيلي از دانشگاه:

متقاضيان بايد اين استعلام را به دانشگاهي که از آن مدرک ليسانس خود را اخذ نموده اند تحويل و پاسخ آنرا به کانون وکلاء ارائه دهند ايضا" دارندگان مدارک حوزوي

ب) کارگزيني:

متقاضيان بايد اين استعلام را که خطاب به بالاترين مقام اداري(پرسنلي) نوشته شده است ارائه و پاسخ آن را به کانون ارائه نمايند.

اين گونه تقاضاها نيز پس از طي تشريفاتي که در بالا مذکور افتاد در هيات مديره مطرح و در صورت موافقت با تقاضا محل اشتغال به کارآموزي و پس از کارآموزي تعيين مي گردد که متقاضي بايد نسبت به معرفي وکيل سرپرست بر اساس محل اشتغال تعييني و ضوابط مشخص شده توسط کانون از لحاظ سابقه کار وکيل سرپرست اقدام نموده و متعاقب آن پروانه کارآموزي وي صادر وبايد با توجه به شرح وظايف کارآموزي که در اختيار وي قرار مي گيرد به کارآموزي اشتغال ورزد ودر پايان مدت کارآموزي(نه ماه) و پس از شرکت در اختبار و قبولي در آن و انجام مراسم تحليف پروانه پايه يک به وي اعطاء ميگردد.

ودر صورت مخالفت با تقاضاي صدور پروانه وي به ترتيب فوق الذکر عمل ميگردد.

2-2)کساني که به موجب مواد 1 تا 3 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/1376 وبه ترتيب زيربه آنان پروانه کارآموزي اعطاء ميشود:

کانونهاي وکلاي دادگستري مکلفند حداقل هر سال يکبار نسبت به برگزاري آزمون ورودي کارآموزي وکالت اقدام نمايند تعيين ظرفيت پذيرش هر کانون به عهده کميسيوني مرکب از رياست دادگستري استان هر کانون و رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس کانون وکلاي مربوط ميباشد . از سال 1385 برگزاري آزمون بر عهده اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري به نمايندگي از کانونهاي عضو ميباشد. معمولا" بعد از اعلام ظرفيت پذيرش هر کانون به اتحاديه، آگهي آزمون در شهريور ماه در جرايد منتشر و شرايط و نحوه ثبت نام اعلام ميگردد و داوطلبان با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام و تعيين کانون خود اقدام مينمايند. آزمون داوطلب در مرکز استان کانوني که توسط وي انتخاب شده است برگزار مي گردد.

تاريخ آزمون در آگهي آن اعلام و منتشر مي شود و يک هفته قبل ازبرگزاري ، نحوه دريافت کارت ورود به جلسه از طريق جرايد و سايت اتحاديه به اطلاع داوطلبان ميرسد.

مواد امتحاني شامل : حقوق مدني با ضريب 3 ، آئين دادرسي مدني با ضريب 3 ، حقوق جزا(عمومي و اختصاصي ) با ضريب 2 ، و آئين دادرسي کيفري با ضريب 2 ،حقوق تجارت با ضريب 2 و اصول استنباط با ضريب 1 ميباشد.

شرايط شرکت در آزمون و مدارک مورد نياز در آگهي آزمون همان سال درج ميگردد. شرکت در آزمون و ثبت نام مستلزم پرداخت هزينه ميباشد.

پس از برگزاري آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور اوراق داوطلبان توسط سازمان مذکور تصحيح و ليست تمامي شرکت کنندگان بر اساس نمره کل و الفبا و به تفکيک هر کانون تحويل کانون مربوط ميشود و هرکانون بر اساس ظرفيت پذيرش خود به ترتيب رتبه ، اسامي پذيرفته شدگان را اعلام نموده و بر اساس برنامه زماني نحوه و تاريخ ثبت نام از داوطلبان را اعلام مينمايد.

مدارک لازم جهت ثبت نام در کانون مرکز:

1)تصوير مصدق از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي(دو سري)

?)تصوير مصدق دانشنامه ليسانس در يکي از رشته هاي مندرج در ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت

3)عکس به تعداد اعلام شده توسط کانون

4)تصوير مصدق کارت پايان خدمت يا معافيت دائم

پذيرفته شدگان با در دست داشتن مدارک فوق در روز تعيين شده به کانون وکلاء مراجعه و ضمن تکميل نمودن دو سري تقاضانامه (پرسشنامه) و تحويل مدارک خود نسبت به تعيين محل اشتغال خود اقدام مينمايند.

به پذيرفته شدگان استعلامات ذيل تحويل ميگردد:

1)پزشکي قانوني

2)عدم سوء پيشينه

3)تائيديه تحصيلي از دانشگاه

نحوه انجام استعلامات مانند موارد قبلي بوده که از تکرار آن خودداري ميشود.

پذيرفته شدگان بايد پاسخ استعلامات را به دايره صدور پروانه تحويل و پس از انجام استعلام از مرکز اسناد توسط کميسيون تحقيق و بررسي و مثبت بودن پاسخ و بعد از اعلام دايره صدور پروانه نسبت به معرفي وکيل سرپرست و اخذ موافقت وي در فرمهاي چاپي مخصوص که توسط صدور پروانه به پذيرفته شدگان تحويل شده است اقدام نمايند.

پس از تکميل پرونده وطي تشريفاتي که قبلا" مذکور افتاد در جلسه هيات مديره مطرح و تصويب ميگرددو پرونده جهت صدور به دايره صدور پروانه ارسال ميشود و پذيرفته شده پس از پرداخت حق عضويت و تکميل فرم هاي مربوط مفتخر به اخذ پروانه کارآموزي ميشود.

ودر صورت مخالفت با صدور پروانه نيز به شرحي که قبلا" مذکور افتاد عمل مي شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان