بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,187

يک پرونده(64):نفقه و پرداخت تمام مهريه

  1390/9/21
خلاصه: يک پرونده(64):نفقه و پرداخت تمام مهريه
بسمه تعالي


(راي دادگاه )

خواسه زوجه خانم ........ به تعيين تکليف نفقه اعم از گذشته و آينده و مطالبه تمام مهريه ما في القباله و آمادگي تمکين در صورت مفروضه نظر به اينکه خواسته زوجه نفقات گذشته بوده از تاريخ ........، تا امروز و نظر به اينکه زوج اظهار کرده که توسط من دوبار اظهار نامه ارسال شده است ولي زوجه نيامده است لذا در مدت فوق الذکر تا امروز زوجه ناشزه است و مستحق نفقه نيست و در خصوص مهريه طبق ماده 1085 قانون مدني زن مي تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط نفقه نخواهد بود که زوجه حق مطالبه تمام مهريه ما في القباله را با آن دختر باکره است دارد و حق دارد از تمکين تا وصول تمام مهريه امتناع کند . زوج استناداً به قسمت اخير ماده فوق الذکر بايد نفقه او را از اين تاريخ مادام که تمام مهريه را به او پرداخت نکرده است به او پرداخت کند و در هر ماهي هزار تومان و ضمناً معلوم است نفقه زوجه طبق ماده 1106 قانون مدني به عهده شوهر است که زوج بايد نفقه زوجه را از لحاظ خوراک و پوشاک و منزل مناسب حداقل يک اتاق و يک آشپزخانه يا يک اتاق و يک هال و ساير لوازم زندگي فراهم کند . لذا حکم نفقه و پرداخت تمام مهريه قبل از تصرف صادر و اعلام مي گردد و ضمناً معلوم است به استناد ماده 1102 قانون مدني و ماده 1103 قانون مدني و ماده 1104 که زوجه بعد از وصول تمام مهريه ما في القباله به او بايد از شوهر تمکين نمايد و در غير اين صورت ناشزه مستحق نفقه نخواهد بود . اين حکم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر مي باشد .


رئيس شعبه ....... دادگاه عمومي ...........

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان