بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,610

يک پرونده(63):قتل عمدي (تصادف منجر به فوت )

  1390/9/21
خلاصه: يک پرونده(63):قتل عمدي (تصادف منجر به فوت )
بسمه تعالي

(راي دادگاه )


با التفات محتويات پرونده و نظر به اينکه تجاوز به چپ از ناحيه راننده جيپ شماره 28683 رضاييه 11 برابر نظريه کاردان فني اوليه حاضر در صحنه تصادف و کارشناسان شوراي عالي تصادفات رانندگي تهران و تقدم آن به کليه عوامل موثر در ايجاد حادثه محرز و مسلم است و بر فرض تاثير ساير عوامل در قتل مرحوم سيد رئوف با توجه به تقدم سببيت خودش در ايجاد حادثه برابر مفاد ماده 364 قانون مجازان اسلامي مصوب 75 که اشعار دارد : در صورت تداخل اسباب ، کسي که تاثير کار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود نه شخص ديگري . مسئول پرداخت ديه وي نبوده و هيچ گونه ضامني براي ديگران وجود ندارد علي هذا تقصير متهم چه به علت تامه و صد در صد و چه به علت ناقصه و پنجاه پنجاه براي دادگاه ثابت نيست مستنداً به اصل برائت حکم بر برائت وي صادر و اعلام مي گردد . راي صادره در حضوري و در اجراي تبصره بند ب ماده 19 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به لحاظ صدور در مرحله تجديد نظر و غير اصراري بودن آن قطعي است .


رئيس شعبه 8 دادگاه عمومي زنجان

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان