بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,548

مستندات قانوني در دعاوي

  1390/9/20
خلاصه: مستندات قانوني در دعاوي
احکام کلي عقود و تعهدات ( مواد 183 تا 189 ق . م )-

تعريف عقد : ماده 183 ق . م -

اقسام عقد : ماده 184 ق . م -

عقد لازم : ماده 185 ق . م و ماده 219 ق . م

عقد جائز : ماده 186 ق . م -

عقد لازم از يک جهت : ماده 187 ق . م -

عقد خياري : ماده 188 ق . م -

عقد منجز : ماده 189 ق . م


شرايط اساسي براي صحت معامله ( مواد 190 تا 209 ق . م ) - شرايط صحت معامله : ماده 190 ق . م - قصد انشاء و اعلام آن : ماده 191 ق . م - بيان قصد به اشاره : ماده 192 ق . م - انشاء معامله به داد و ستد ( معاطات ) : ماده 193 ق . م - توافق دو انشاء : ماده 194 ق . م - اثر فقدان و قصد : ماده 195 ق . م - قاعده اصيل بودن طرف معامله – تعهد به نفع شخص ثالث : ماده 196 ق . م - معامله به عين متعلق به غير : ماده 197 ق . م - وکالت در عقد : ماده 198 ق . م و مواد 656 تا 683 ق . م - اشتباه و اکراه : ماده 199 ق . م - اشتباه در خود موضوع : ماده 200 ق . م - اشتباه در شخص طرف : ماده 201 ق . م - اکراه : ماده 202 ق . م - اکراه از طرف خارج : ماده 203 ق . م - اکراه به موجب تهديد خويشان : ماده 204 ق . م - تهديد مؤثر در اکراه : ماده 205 ق . م - اضطرار : ماده 206 ق . م - الزام به حکم مقامات صالح اکراه نيست : ماده 207 ق . م - ترس در اکراه : ماده 208 ق . م - امضاء معامله : ماده 209 ق . م


اهليت طرفين در عقد ( مواد 210 تا 213 )- لزوم داشتن اهليت : ماده 210 ق . م - شرايط اهليت داشتن : ماده 211 ق . م و مواد 1208 ، 1210 و 1211 ق . م- معامله با صغير و سفيه و مجنون:ماده 212 ق . م و مواد 1211 تا 1215 ق . م - معامله محجورين : ماده 213 ق . م


در مورد معامله ( مواد 214 تا 216 )- مورد معامله : ماده 214 ق . م - شرايط مورد معامله : ماده 215 ق . م و ماده 348 ق . م - معلوم بودن مورد معامله : ماده 216 ق . م


در جهت معامله ( مواد 217 تا 218 مکرر ) - مشروع بودن جهت معامله : ماده 217 ق . م - بطلان معامله صوري با قصد فرار از دين : ماده 218 ق . م و راي وحدت رويه شماره 2940 مورخ 25/10/37 و ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي - تأمين اموال بدهکار گريزان از وفاي به عهد : ماده 218 مکرر


اثر معاملات ( مواد 219 تا 225 ) - اصل لزوم معامله : ماده 219 ق . م - لوازم عرفي و قانوني : ماده 220 ق . م و ماده 225 ق . م- مسئوليت قراردادي : ماده 221 ق . م - اجراي تعهد به هزينه مديون : ماده 222 ق . م و ماده 238 ق . م و همچنين ماده 47 قانون اجراي احکام مدني - اصل صحت : ماده 223 ق . م - معني عرفي الفاظ : ماده 224 ق . م - لوازم عرفي : ماده 225 ق . م و ماده 220 ق . م


خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات ( مواد 226 تا 230 ) - لزوم رعايت اجل در تعهد : ماده 226 ق . م - مانع خارجي تعهد : ماده 227 ق . م - خسارات تأخير تأديه دين پولي : ماده 228 ق . م - نقش قوه قاهره در تعهد : ماده 229 ق . م و ماده 227 ق . م - وجه التزام : ماده 230 ق . م اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ( ماده 231 ) و ( ماده 196 ق . م ) - شرايط ضمن عقد ( مواد 232 تا 246 )- شروط باطل : ماده 232 ق . م - شروط مفسد : ماده 233 ق . م - اقسام شرط : ماده 234 ق . م - تخلف از شرط صفت : ماده 235 ق . م و ماده 335 ق . م - شرط نتيجه : ماده 236 ق . م - شرط فعل : ماده 237 ق . م - انجام دادن فعل به خرج ملتزم : ماده 238 ق . م و ماده 242 ق . م و همچنين ماده 47 قانون اجراي احکام مدني - فسخ معامله مشروط : ماده 239 ق . م- شرط ممتنع : ماده 240 ق . م- شرط دادن رهن يا ضامن : ماده 241 ق . م و ماده 379 ق . م - تلف و عيب مالي که به موجب شرط بايد رهن داده شود : ماده 242 ق . م- عدم انجام شرط دادن ضامن : ماده 243 ق . م- انصراف از عمل به شرط :ماده 244 ق . م- اسقاط حق حاصله از شرط : ماده 245 ق . م- اثر اقاله و فسخ در شرط : ماده 246 ق . م


معاملات فضولي ( مواد 247 تا 263 ) - معامله فضولي : ماده 247 ق . م و ماده 674 ق . م - اجازه مالک در معامله فضولي : ماده 248 ق . م - سکوت مالک : ماده 249 ق . م - اجازه مسبوق به رد : ماده 250 ق . م - رد معامله فضولي : ماده 251 ق . م - تأخير در اجازه و رد : ماده 252 ق . م- فوت مالک قبل از اجازه و رد : ماده 253 ق . م- اثر انتقال مال به فضول : ماده 254 ق . م - کشف مالکيت يا سمت فضول : ماده 255 ق . م- معامله به مال خود و غير : ماده 256 ق . م- اجازه در صورت تعدد معامله فضولي : ماده 257 ق . م- منافع مورد معامله که اثر اجازه از روز عقد است : ماده 258 ق . م - ضمان متصرف در معامله فضولي : ماده 259 ق . م و ماده 320 ق . م - اجازه قبض عوض : ماده 260 ق . م- ضمان خريدار متصرف : ماده 261 ق . م و ماده 320 ق . م- استرداد ثمن از بايع فضولي : ماده 262 ق . م- رجوع خريدار جاهل به بايع فضولي : ماده 263 ق . م سقوط تعهدات ( ماده 264 تا 300 ) وفاي به عهد ( مواد 265 تا 282 )- ظهور اصل عدم تبرع : ماده 265 ق . م - تعهد طبيعي : ماده 266 ق . م - ايفاي دين از جانب غير مديون : ماده 267 ق . م - شرط مباشرت متعهد : ماده 268 ق . م - تحقق وفاي به عهد : ماده 269 ق . م - استرداد مال تأديه شده : ماده 270 ق . م - لزوم تأديه به دائن : ماده 271 ق . م - تأديه به غير دائن : ماده 272 ق . م - امتناع از قبول تأديه : ماده 273 ق . م - لزوم اهليت قبض : ماده 274 ق . م و ماده 628 ق . م - وفاي به موضوع ديگر : ماده 275 ق . م - جواز تصرف مديون : ماده 276 ق . م - تبعيض در موضوع تعهد – مهلت عادله : ماده 277 ق . م و ماده 652 ق . م و همچنين ماده 268 ق . ت - تسليم عين معين : ماده 278 ق . م - تأديه مال کلي : ماده 279 ق . م - محل انجام دادن تعهد : ماده 280 ق . م و ماده 375 ق . م - مخارج تأديه : ماده 281 ق . م و ماده 381 ق . م - انتخاب دين پرداخت شده : ماده 282 ق . م اقاله ( مواد 283 تا 288 ) - تراضي در اقاله : ماده 283 ق . م - بيان اراده : ماده 284 ق . م - موضوع اقاله : ماده 285 ق . م - تلف يکي از دو عوض در اقاله : ماده 286 ق . م - نمائات و منافع بعد از اقاله : ماده 287 ق . م - ازدياد قيمت مورد معامله در حين اقاله : ماده 288 ق . م


ابراء ( ماده 289 تا 291 ) - تعريف ابراء : ماده 289 ق . م - اهليت طلبکار : ماده 290 ق . م - ابراء ذمه ميت : ماده 291 ق . م


در تبديل تعهد ( مواد 292 و 293 ) - موارد تبديل تعهد : ماده 292 ق . م - سقوط تضمينات در تبديل تعهد : ماده 293 ق . م


تهاتر ( مواد 294 تا 298 ) - زمينه تهاتر : ماده 294 ق . م - تهاتر قهري : ماده 295 ق . م - شرائط دو دين : ماده 296 ق . م - منع تهاتر دين مضمون له به ضامن با تعهد ضامن : ماده 297 - اثر پرداخت مخارج مربوط به نقل موضوع : ماده 298 ق . م - منع تهاتر دين توقيف شده به سود ثالث : ماده 299 ق . م مالکيت مافي الذمه ( ماده 300 ) الزامات خارج از قرارداد ( مواد 301 تا 306 ) - رد مالي که بدون استحقاق گرفته شده : ماده 301 ق . م - ايفاي ناروا : ماده 302 ق . م - ضمان گيرنده مال ديگري : ماده 303 ق . م - فروش مال غير : ماده 304 ق . م - هزينه نگهداري مال غير : ماده 305 ق . م - اداره فضولي : ماده 306 ق . م


ضمان قهري ( مواد 307 تا 327 ) - اسباب ضمان : ماده 307 ق . م غصب ( مواد 308 تا 327 ) - تعريف غصب : ماده 308 ق . م - منع مالک از تصرف : ماده 309 ق . م - انکار امانت : ماده 310 ق . م - رد عين مغصوب و بدل آن : ماده 311 ق . م و ماده 950 ق . م - يافت نشدن و از ماليت افتادن مال مغصوب : ماده 312 ق . م - بنا و غرس در زمين ديگري : ماده 313 ق . م - بهاي افزوده د رنتيجه عمل غاصب : ماده 314 و همچنين ماده 33 ق . م - ضمان غاصب : ماده 315 ق . م و ماده 631 ق . م - غصب از غاصب : ماده 316 ق . م - تضامن غاصبان در رد عين : ماده 317 ق . م - رجوع غاصبان به يکديگر : ماده 318 ق . م - گرفتن مال مغصوب از يکي از غاصبان : ماده 319 ق . م - ضمان غاصبان در مورد منافع : ماده 320 ق . م - ابراء و انتقال حق به يکي از غاصبان : ماده 321 ق . م - ابراء يکي از غاصبان در مورد منافع : ماده 322 ق . م - ضمان خريدار مال مغصوب : ماده 323 ق . م - ضمان مشتري عالم به غصب : ماده 324 ق . م - خريدار جاهل به غصب : ماده 325 ق . م - رجوع خريدار به غاصب : ماده 326 ق . م - ترتب ايادي به غيرغصب : ماده 327 ق . م


اتلاف ( مواد 328 تا 330 ) - ضمان مسبب اتلاف : ماده 328 تا 330 - تخريب خانه و بناي ديگري : ماده 329 ق . م - کشتن حيوان ديگري : ماده 330 ق . م و ماده 358 ق . م . ا


تسبيب ( مواد 331 تا 335 ) - ضمان مسبب تلف : ماده 331 ق . م و ماده 318 ق . م . ا- اجتماع سبب و مباشر تلف : ماده 332 ق . م و ماده 363 ق . م . ا- ضمان صاحب ديوار و عمارت و کارخانه : ماده 333 ق . م - ضمان مالک و متصرف حيوان : ماده 334 ق . م - تصادم دو وسيله نقليه : ماده 335 ق . م و قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني و همچنين مواد 336 و 337 ق . م . ا


استيفاء ( مواد 336 و 337 )- استيفاء از کار ديگري : ماده 336 ق . م - استيفاء از مال ديگري : ماده 337 ق . م هبه ( مواد 795 تا 807 )- تعريف هبه : ماده 795 ق . م - اهليت واهب : ماده 796 ق . م - لزوم مالکيت واهب : ماده 797 ق . م - اثر قبض در هبه : ماده 798 ق . م - هبه به محجور : ماده 799 ق . م - قبض پيش از هبه : ماده 800 ق . م - هبه با شرط عوض : ماده 801 ق . م - فوت يکي از دو طرف قبل از قبض : ماده 802 ق . م - رجوع از هبه : ماده 803 ق . م - تملک نماآت متصل و منفصل : ماده 804 ق . م و ماده 804 ق . م - رجوع بعد از فوت يکي از دو طرف : ماده 805 ق . م - هبه طلب به بدهکار : ماده 806 ق . م - صدقه : ماده 807 ق . م تصرف عدواني ( ماده 36 ق . م ) حق انتفاع ( مواد 40 تا 54 ق . م )- تعريف حق انتفاع : ماده 40 ق . م - عمري : ماده 41 ق . م - رقبي : ماده 42 ق . م - سکني : ماده 43 ق . م - حبس مطلق : ماده 44 ق . م - ايجاب و زوال حق انتفاع : ماده 45 ق . م - لزوم بقاي موضوع حق انتفاع : ماده 46 ق . م - اثر قبض در حبس : ماده 47 ق . م - نحوه حفاظت منتفع از مال : ماده 48 ق . م - مخارج نگهداري موضوع انتفاع : ماده 49 ق . م - تلف شدن موضوع انتفاع : ماده 50 ق . م - موارد زوال حق انتفاع : ماده 51 ق . م - مسئوليت منتفع : ماده 52 ق . م - انتقال موضوع حق انتفاع : ماده 53 ق . م - نقش عرف در حق انتفاع : ماده 54 ق . م 1 – دعوي متقابل : مواد 141 تا 143 ق . آ . د . م 2 – مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت : مواد 1 و 3 مکرر و تبصره ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 2/6/82 3 – قرار تأمين دليل : مواد 149 تا 155 ق . آ . د . م4 – ارجاع امر به کارشناس : مواد 257 تا 269 ق . آ . د . م5 – صدور حکم مبني بر ابطال چک مسافرتي والزام خوانده به پرداخت وجه آن : تبصره 3 الحاقي ماده 14 ق . ص . چ مصوب 75 6 – جلب ثالث : مواد 135 تا 140 ق . آ . د . م 7 – مطالبه وجه سفته : ماده 307 و ماده 309 ناظر به مواد 241 تا 306 ق ت

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان