بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,443

يک پرونده(60):تخليه عين مستاجره

  1390/9/19
خلاصه: يک پرونده(60):تخليه عين مستاجره
به حکايت پرونده کلاسه ..........مطروحه در شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين خواهان آقاي .... دادخواستي به خواسته تخليه به طرفيت آقاي ....... به شرح ذيل تقديم دادگستري شهرستان قزوين مي نمايد :

رياست محترم دادگستري قزوين

خوانده در مورخ 1/4/81 قرارداد اجاره يک آپارتمان طبقه چهارم واقع در .........را به اينجانب تنظيم و در قبال يکسال اجاره خانه يک فقره چک به شماره ......به مبلغ 000/80 تقديم اينجانب نموده است و آنگاه به دلايلي وسايلش را نياورده بود و بعد ازچند روز اعلام کرد پدرم فوت کرده و کاغذي به درب خانه نصب و رفت و ديگر برنگشت و چون قرارداد داشتيم تقاضاي فسخ قرارداد به کلاسه پرونده ..........نمودم که به شماره دادنامه........شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين بعلت اينکه مهلت قرارداد منقضي نشده بود ، حکم صادره بلااثر گرديده و از آنطرف هم چک مستأجره بعلت عدم موجودي برگشت خورد که فتوکپي آن به پيوست تقديم گرديده است . لذا با عنايت به مراتب فوق تقاضاي حکم مبني بر تخليه برابر قانون را دارم .دادخواست فوق توسط معاونت ارجاع دادگستري شهرستان قزوين به شعبه چهارم ارجاع مي شود . سپس دادخواست به استحضار رياست محترم شعبه رسيده و ايشان دستور مي دهد : دفتر ،پرونده ثبت شعبه و وقت رسيدگي تعيين و از طريق انتشار آگهي وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم آن به خوانده دعوي ابلاغ گرد. ضمناً پرونده استنادي خواهان نيز ضميمه گردد.

دفتر براي تاريخ 13/8/83 وقت رسيدگي تعيين و به خواهان حضوراً ابلاغ و وقت رسيدگي فوق به همراه دادخواست و ضمائم آن در روزنامه آفرينش به خوانده ابلاغ که روزنامه مذکور در پرونده مضبوط مي باشد .

سرانجام در تاريخ 13/8/83 جلسه دادگاه به تصدي رياست محترم دادگاه تشکيل است. خواهان حضور دارد ولي خوانده عليرغم ابلاغ در روزنامه آفرينش در دادگاه حضور پيدا نکرده است . و لايحه اي به دادگاه ارسال و تقاضاي مهلت کرده است . دادگاه خطاب به خواهان اعلام مي دارد : خواسته خود را مشروحاً و مستدل بيان نمائيد ؟

خواهان اظهار مي دارد : «خواسته اينجانب به شرح دادخواست تقديمي است و درخواست صدور حکم بر تخليه از آپارتمان خود را دارم.»

دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ضمن اعلام ختم رسيدگي بدين شرح مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

«رأي دادگاه»

در خصوص دعوي خواهان آقاي ............بطرفيت خوانده .......دائر بر صدور تخليه يک باب آپارتمان واقع در پلاک ثبتي ...... بر لحاظ انقضاء مهلت اجاره ، نظر به اينکه مالکيت خواهان بر رقبه مختلف فيه حسب تصوير مصدق سند مالکيت محرز بوده و با وجود رابطه استيجاري حسب تصوير اجاره نامه عادي مورخ 1/4/81 ثابت مي باشد و مدت اجاره ملک نيز وفق تاريخهاي مندرج در سند عادي مذکور پايان پذيرفته است و توجهاً به عدم دفاع موجه و مستدل خوانده در قبال دعوي مطروحه و مستندات آن عليرغم ابلاغ قانوني دادخواست و ضمائم آن به وي ، دعوي خواهان وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به ماده 494 قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 حکم به تخليه عين مستأجره صادر و اعلام مي نمايد . رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاکم تجديد نظر استان قزوين از طريق دفتر اين دادگاه مي باشد .

رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين

مظفري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان