بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,208

يک پرونده(59):تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره

  1390/9/19
خلاصه: يک پرونده(59):تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره
بسمه تعالي

(راي دادگاه )

در خصوص دعوي وکيل خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي ....به خواسته تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره واقع در .....


نظر به اينکه حسب محتويات و دلالت اوراق پرونده مالکيت خواهان نسبت به مورد اجاره و استقرار رابطه استيجاري في ما بين طرفين نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم است .

مع التوصيف نظر به اختصاص مورد اجاره به سکونت به حکايت محتويات پرونده و توجهاً به اينکه مدت اجاره قبل از تقديم دادخواست منقضي است و خواهان با تقديم عين دادخواست عدم رضايت خود را بر ادامه رابطه استيجاري و استيفاي منفعت از ناحيه خوانده اعلام داشته است علي ايحال با التفات به اينکه خوانده در قبال دعوي مطروحه هيچ گونه ايراد و دفاعي به عمل نياورده است و دليلي بر خلاف ادعاي خواهان و مراتب فوق الاشاره ابراز ننموده است ، بناء علي هذا دعوي خواهان به نظر دادگاه محمول بر صحت و ثابت تشخيص مستنداً به مادتين 1و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و در اعمال ماده 494 قانون مدني حکم تخليه مورد اجاره فوق الذکر به لحاظ انقضاي مدت اجاره صادر و اعلام مي گردد .

بديهي است ، چنانچه اجراي حکم منجر به عسر و حرج خوانده شود ، قبل از تخليه به تجويز ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1362 موضوع قابل بررسي و اتخاذ تصميم خواهد بود . راي صادره غيابي محسوب است .

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان