بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,232

تخلفات انتظامي قضات(23)صدور برگ جلب بدون محدوديت زماني

  1390/9/19
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات(23)صدور برگ جلب بدون محدوديت زماني
9 مورد تخلف انتظامي در دو پرونده محاکماتي ( حقوقي و کيفري) که از جمله اين تخلفات صدور برگ جلب بدون محدوديت زماني بوده و مورد سوءاستفاده شاکي بعد از برائت متهم قرار گرفته است.

دادنامه شماره 238 و 237 - 20/5/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

خلاصه پرونده : دادسراي محترم انتظامي قضات بدوا به موجب کيفرخواست ... اعلام تخلف عليه آقاي ... نموده که به کلاسه انتظامي 82/590 ثبت اين دادگاه شده قبل از آنکه شروع به رسيدگي شود کيفر خواست ديگري به شماره ... واصل شده که به کلاسه 83/12 ثبت اين دادگاه گرديده است و هر دو نوع پرونده اينک تحت نظر است و توأما رسيدگي مي شود.

الف: اجمال تخلفات اعلام شده طي کيفرخواست شماره 818-5/12/82 چنين است که آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران و رئيس قبلي شعبه ... 1ـ در خصوص دعوي تخليه به ايراد خوانده مبني بر اينکه افراد ديگري نيز در منافع مغازه شريک هستند توجه نکرده 2- خواهان مطابق دادخواست تقديمي خسارت دادرسي را نيز مطالبه داشته که از اين جهت غفلت شده.3ـ متعاقب قرار ارجاع امر به کارشناس دادگاه قبل از عدول از آن و با اعلام نظر کارشناس اقدام به صدور رأي نموده بدون اينکه دليل آن را معلوم کند 4ـ نظر به اينکه دادگاه تجديدنظر رأي بدوي را نقض و قرار عدم استماع دعوي صادر کرده و چون رأي قطعي بوده ورود دادگاه بدوي بعد از آن در همان پرونده، آن هم قبل از ارجاع و تعيين وقت دادرسي توجيه قانوني نداشته آقاي ... در لايحه دفاعيه خود فقط در مورد اخير نوشته است خوانده فوت يکي از وراث را مکتوم داشته بود و بعدا اعلام فوت نموده و قرار توقيف دادرسي صادر شده و خواهان دادخواست تکميلي داده که با مهر و امضاء معاونت ارجاع شده است .

ب: موارد اعلام شده در کيفرخواست شماره 728 - 4/11/82 اختصارا چنين است:

1ـ آقاي... در پرونده... موضوع شکايت آقاي «ع-هـ» عليه آقاي «ج يا ژ» تحت عنوان کلاهبرداري، برگ جلب بدون محدوديت زماني صادر کرده و در اختيار شاکي قرار داده است و اين امر سبب شده که حتي بعد از صدور حکم برائت شاکي برگ جلب را به مرجع انتظامي ارائه و متهم تبرئه شده، جلب گرديده است . 2- قاضي نامبرده با علم به اينکه پرونده طرفين خاتمه يافته مجددا به پرونده وارد و رسيدگي را ادامه داده (دستور سازش و در دسترس بودن متهم را داده است) 3- حکم ممنوع الخروج بودن متهم را پس از قطعيت رأي برائت لغو ننموده تا اينکه دادرس شعبه بر اساس تقاضاي مشتکي عنه لغو آن را از دادستان کل خواسته است. 4- در پرونده ... که موضوع آن شکايت آقاي «ج يا ژ» عليه آقاي «ع-هـ» دائر بر افتراء و جعل امضاء و استفاده از آن بوده آقاي ... در خصوص شکايت جديد ( جعل و استفاده از سند مجعول) نفيا يا اثباتا معترض نشده مضافا اينکه اين شکايت را بدون ارجاع پذيرفته است. 5- صدور حکم برائت متهم از اتهام افتراء در تاريخ 5/3/82 بوده ولي ثبت آن در تاريخ 21/3/82 يعني پنج روز قبل از تحرير دادنامه صورت گرفته است که حداقل قاضي موصوف نظارت بر امور دفتري نداشته است. اين کيفر خواست نيز به آقاي ... ابلاغ و مشاراليه طي لايحه خود (که براي هردو کيفرخواست نامبرده نوشته شده) مواردي را در دفاع اعلام کرده که هنگام شور قرائت خواهد شد .

اينک شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه واصله و کسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي اجمالا مبني بر « اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ... » مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:

رأي دادگاه:

آقاي ... رئيس وقت شعبه ... و رئيس فعلي ... دادگاه عمومي تهران .

الف - در پرونده حقوقي محاکماتي ... اولا به ايراد خوانده که دعوي تخليه را صرفا متوجه خود نمي دانسته توجه نکرده است. ثانيا از اظهار نظر در خصوص مطالبه هزينه دادرسي غفلت نموده است. ثالثا بعد از صدور قرار کارشناسي بدون آنکه از آن عدول نمايد و يا نظر وي را اخذ کند رأي صادر کرده است .

رابعا بعد از صدور رأي قطعي، دادگاه تجديدنظر وارد رسيدگي شده است ( وي در دفاع از اين مورد نوشته خواهان قبل از قطعيت حکم، دادخواست تکميلي داده است و به وي ارجاع گرديده اما اين امر مدلل نمي باشد)

ب:در پرونده کيفري محاکماتي ... 1- برگ جلب بدون محدوديت زماني صادر کرده است که مورد سوء استفاده شاکي بعد از برائت متهم قرار گرفته است 2- بعد از جلب و معرفي متهم قاضي موصوف با علم به اينکه پرونده با صدور رأي برائت مختومه شده دستوراتي ( دستور تلاش براي سازش- در دسترس بودن متهم البته بدون بازداشت) صادر نموده است 3- بعد از صدور حکم برائت در رفع ممنوعيت خروج متهم از کشور غفلت کرده است. 4- شکايت جعل امضاء و استفاده از سند مجعول را در جريان دادرسي به پرونده بدون ارجاع پذيرفته و هنگام تصميم گيري در خصوص اتهام افتراء از اظهارنظر در اين مورد غفلت کرده است . 5- نظارت کافي بر امور دفتري ننموده است به حيث اين که شماره دادنامه قيد شده پنج روز قبل از تحرير دادنامه است. عليهذا مستندا به مادتين 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به کسر خمس حقوق براي مدت 3 ماه محکوم مي گردد. رأي صادره قطعي است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان