بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,190

يک پرونده(57):تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير

  1390/9/18
خلاصه: يک پرونده(57):تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير
بسمه تعالي

(راي دادگاه )


در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ..... به طرفيت خوانده آقاي .....به خواسته تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير . به اين شرح که خوانده وفق اجاره نامه عادي تقديمي عين مستاجره را براي شغل ..... اجاره کرده بود جهت خودش . حال بدون اطلاع و اجازه خواهان مبادرت به انتقال به غير نموده ، دادگاه با توجه به احراز وجود رابطه استيجاري بين طرفين وفق فتوکپي مصدق اجاره نامه عادي مورخ ... و با عنايت به صورت جلسه قرار هاي تحقيق و معاينه محلي مورخ .... و گواهي گواهان که مويد اين امر مي باشد موضوع دادخواست يعني انتقال مورد اجاره به غير محرز تشخيص و با نظر به نظريه کارشناس منتخب دادگاه که جهت تعيين نصف حق کسب و پيشه و تجارت مطابق صورت جلسه مورخ ..... که به شماره ..... ثبت دفتر دادگاه گرديده است و اينکه خوانده ايراد موثري که خللي در مستندات و مدارک موجود در پرونده ايجاد نمايد ننموده ، دعوي مطروحه را ثابت و محرز تشخيص داده و به استناد تبصره يک ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و ماده 27 همان قانون حکم به تخليه مورد اجاره از طرف خوانده ظرف مدت يک ماه از تاريخ قطعي شدن حکم پس از پرداخت ....... ريال به عنوان نصف حق کسب و پيشه و تجارت به خوانده از طرف خواهان را صادر و اعلام مينمايد . ضمناً اعلام مي دارد ماده 28 قانون مذکور مويد اجراي حکم صادره مي باشد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان