بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,759

يک پرونده(56):تعديل و تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط

  1390/9/18
خلاصه: يک پرونده(56):تعديل و تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط
بسمه تعالي

(راي دادگاه )


دعوي خواهان به وکالت آقاي ... عليه خوانده ... تعديل و افزايش اجاره بهاي آن از مبلغ .... ريال به مبلغ .... ريال با احتساب خسارت دادرسي ، ما به التفاوت اجاره و تخليه آن به علت تعدي و تفريط مي باشد که با احراز رابطه استيجاري طرفين اولاً در خصوص تعديل ما الاجاره با توجه به فني بودن موضوع جلب نظر کارشناسان رسمي دادگستري به عمل‌ آمده نظر به اينکه هيات کارشناسان به شرح نظريه وارده به شماره .... اجاره بهاي مورد اجاره از تاريخ تقديم دادخواست .... مبلغ ... ريال در ماه ارزيابي و اعلام داشته اند که مورد ايراد و اعتراض موجه و مستدل واقع نشده و با اوضاع و احوال مدلل قضيه نيز مغايرتي ندارد . و علي هذا ، دادگاه دعوي خواهان را در اين قسمت تا حدود مقيد در نظريه کارشناسان وارد تشخيص حکم به تعديل و افزايش اجاره بهاي مورد اجاره از مبلغ .... ريال به مبلغ ..... ريال در ماه صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ خسارت دادرسي و دستمزد کارشناسان و مبلغ .... ريال ما به التفاوت اجاره تا روز صدور حکم در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد . ثانياً در مورد بخش ديگر دعوي مبني بر تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط نظر به اينکه احراز صحت و سقم آن با توجه به خبرويت با اظهار نظر اهل فن ملازم است به همين جهت کسب نظر کارشناس رسمي دادگستري ارجاع گرديده با توجه به اعتراض وکيل خوانده موضوع به سه نفر کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديده با توجه به اينکه کارشناس بدوي به شرح نظريه وارده به شماره ..... وقوع تغييرات را در مورد اجاره تائيد و اظهار داشته در اثر اقدامات انجام شده شکل معماري مورد اجاره تغيير پيدا کرده و مورد اجاره و مورد اجاره با 5 باب اتاق و هال و توالت و آبدارخانه به يک باب سالن و راهرو و يک باب اتاق و توالت و آبدارخانه و فضاهاي ديگري از قبيل انباري در حياط خلوت و تاريکخانه درآمده است و اين تغييرات باعث پايين آمدن مقاومت استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده است و هيات سه نفر کارشناسان نيز حدود تغييرات را در مورد اجاره تصديق و اعلام نظر کرده اند که صورت معماري اول خارج و به صورت ديگري درآمده که تغييرات ايجاد شده به جاي آپارتمان 5 اتاقه و هال و حمام و آشپزخانه و توالت به صورت کارگاه فعلي باعث کاهش کلي ارزش مورد اجاره و موجب ورود خسارت به دوام و بقاء ساختمان مي باشد ، دعوي خواهان ثابت بوده و با مقررات بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 منطبق است . علي هذا ، حکم به تخليه مورد اجاره خوانده به مدت دو ماه مهلت از تاريخ قطعيت حکم صادر و اعلام مي گردد . راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در محاکم حقوقي يک مي باشد .

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه حقوقي دو ..........

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان