بسم الله
 
EN

بازدیدها: 945

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت اول

  1390/9/18
خلاصه: کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت-قسمت اول
مقدمه
دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر ،
( الف) با يادآوري اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد که منزلت و ارزش ذاتي و حقوق برابر و لاينفک همه اعضاي خانواده بشري را بعنوان بنيان آزادي ، عدالت و صلح در جهان به رسميت مي شناسد،
( ب) با شناسايي اين که سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان بدون هر گونه تمايزي ، از تمامي حقوق و آزاديهاي مندرج در اسناد مذکور ، برخوردار مي باشند ،
(پ) با تاکيد مجدد بر جهان شمولي ، عدم انفکاک ، وابستگي متقابل و ارتباط في مابين تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و نياز افراد داراي معلوليت به بهره مندي کامل آنها بدون تبعيض تضمين گردد ،
( ت) با يادآوري ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ،ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، کنوانسيون بين المللي حذف تمامي اشکال تبعيض نژادي، کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض نسبت به زنان ، کنوانسيون منع شکنجه و ساير مجازاتها يا رفتارهاي تحقير آميز غير انساني و ظالمانه ، کنوانسيون حقوق کودک و کنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق تمامي کارگران مهاجر و اعضاي خانواده هاي آنان ،
( ث) با اذعان به اين که معلوليت مفهومي تحول پذير بوده و اين که معلوليت منتج از تعامل افراد داراي نقص و موانع محيطي است که مشارکت کامل و موثر آنان در حالت برابر با سايرين در جامعه را مانع مي گردد،
( ج) با اذعان به اهميت اصول و خط مشي هاي مندرج در برنامه جهاني اقدام در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص يکسان سازي فرصتها براي افراد داراي معلوليت در تاثير گذاري بر ارتقاء ، تنظيم و ارزيابي سياستها ، طرحها ، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملي ، منطقه اي و بين المللي بمنظور آنکه فرصتها براي افراد داراي معلوليت بيشتر يکسان گردد،
(چ) با تاکيد بر اهميت جريان سازي موضوع معلوليت بعنوان جزء جدايي ناپذير راهبردهاي مرتبط با توسعه پايدار،
(ح) با اذعان به اين که تبعيض عليه هر فرد بر مبناي معلوليت تخطي از منزلت و ارزش ذاتي هر فرد انساني است،
(خ) با اذعان بيشتر بر تنوع بين افراد داراي معلوليت ،
(د) با اذعان به نياز بمنظور ارتقاء و حمايت از حقوق بشر تمامي افراد داراي معلوليت شامل آنهاييکه نيازمند حمايت شديدتري مي باشند،
(ذ) با نگراني از اين که علي رغم وجود اينگونه اسناد و تعهدات ، افراد داراي معلوليت کماکان با موانعي در مشارکت بعنوان عضو برابر جامعه و همچنين نقض حقوق بشري آنان در تمامي نقاط جهان مواجه مي باشند ،
(ر) با اذعان بر اهميت همکاريهاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي افراد داراي معلوليت در تمامي کشورها بويژه در کشورهاي در حال توسعه،
( ز) با اذعان به مشارکتهاي ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد داراي معلوليت در مورد رفاه کلي و تنوع جوامعشان و اينکه ارتقاء بهره مندي کامل افراد داراي معلوليت در مورد حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و اينکه مشارکت کامل افراد داراي معلوليت منتج به گسترش حس تعلق و پيشرفتهاي مهم در توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني جامعه و فقر زدايي مي گردد،
(ژ) با اذعان به اين که، براي افراد داراي معلوليت ، استقلال فردي و عدم وابستگي شامل آزادي انتخاب ، مهم مي باشد،
(س) با در نظر گرفتن اين که افراد داراي معلوليت بايستي اين فرصت را داشته باشند که فعالانه در روند تصميم گيريها در مورد سياستها و برنامه ها شامل مواردي که مستقيما به آنها مربوطه مي شوند ، دخالت نمايند،
(ش) با ابراز نگراني از وضعيت دشواري که افراد داراي معلوليت که دچار چند نوع و يا اشکال تشديد يافته تبعيض بواسطه نژاد، رنگ ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي و يا ديگر عقايد، و يا منشاء ملي، قومي، بومي و يا اجتماعي، دارايي ، تولد ، سن و يا ساير خصوصيات با آنان مواجه مي گردند،
(ص) با اذعان به اين که زنان و دختران داراي معلوليت غالبا در معرض خطر بيشتري هم در درون و هم در بيرون خانه مي باشند و مورد خشونت ، آسيب، يا سو استفاده ، غفلت، يا برخوردهاي ناآگاهانه ، سو رفتار و يا استثمار واقع مي گردند،
(ض) با اذعان به اين که کودکان داراي معلوليت بايستي از بهره مندي کامل از حقوق بشر و آزدايهاي بنيادين بر مبناي برابر با ساير کودکان برخوردار گردند ، با يادآوري تعهدات دولتهاي عضو در مورد کنوانسيون حقوق کودک ،
(ط) با تاکيد بر گنجاندن ديدگاههاي جنسيتي در تمامي تلاشها در جهت ارتقاء بهره مندي کامل از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين توسط افراد داراي معلوليت ،
(ظ) با تاکيد بر اين حقيقت که اکثر افراد داراي معلوليت در شرايط فقر زندگي مي نمايند و در اين ارتباط، نياز اساسي براي بررسي پيامد منفي فقر بر افراد داراي معلوليت را تصديق مي نمايد،
(ع) با در نظر داشتن اين که شرايط صلح و امنيت بر مبناي احترام کامل براي اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعايت اسناد حقوق بشري نافذ جهت حمايت کامل از افراد داراي معلوليت بويژه در منازعات مسلحانه و اشغال بيگانگان ضروري مي باشد ،
(‎غ) اذعان به اهميت دسترسي به محيط فرهنگي، اقتصادي ، اجتماعي و فيزيکي و به بهداشت و آموزش و به اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت در بهره مندي کامل از تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين،
(ف) وقوف به اين که فرد نسبت به ساير افراد و جامعه ايي که به آن تعلق دارد ، داراي وظايفي مي باشد و در جهت ارتقاء و رعايت حقوق برسميت شناخته شده در منشور حقوق بشر مسئول است تلاش نمايد،
(ق) با اعتقاد به اين که خانواده واحد بنيادين و طبيعي در جامعه است و از حمايت جامعه و دولت برخوردار مي باشد و اين که بمنظور آنکه خانوادها در جهت مشارکت براي بهره مندي کامل و يکسان ويژه افراد داراي معلوليت توانمند گردند، بايستي افراد داراي معلوليت و اعضاي خانواده آنها از حمايتها و مساعدتهاي لازم برخوردار گردند ،
(ک) با اعتقاد به اين که کنوانسيوني بين المللي ، بي نقص و جامع در جهت ارتقاء و حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت ، سهم عمده اي در جبران کمبودهاي شگرف اجتماعي افراد داراي معلوليت و ارتقاء مشارکت آنها در عرصه هاي فرهنگي،اجتماعي، اقتصادي ، سياسي و مدني با فرصتهاي برابر در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ايفاء مي نمايد،
بشرح زير توافق نموده اند:
ماده 1
هدف
هدف کنوانسيون حاضر ، ارتقاء ، حمايت و تضمين بهره مندي برابر و کامل افراد داراي معلوليت از کليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتي آنها مي باشد.
افراد داراي معلوليت شامل کساني مي شوند که داراي نواقص طويل المدت فيزيکي، ذهني، فکري و يا حسي مي باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرايط برابر با ديگران در جامعه متوقف گردد.
اداره حقوق بشر-وزارت امور خارجه-جمهوري اسلامي ايران-خرداد 1386
ترجمه: محمد پورنجف

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان