بسم الله
 
EN

بازدیدها: 948

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي-قسمت هشتم

  1390/9/17
خلاصه: قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي فصل اول – کليات فصل دوم ـ کيفيت انتخابات فصل سوم ـ شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فصل چهارم ـ هيأت اجرائي فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان فصل ششم ـ تبليغات فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات فصل هشتم ـ شکايات و نحوه رسيدگي فصل نهم ـ مجازات فصل دهم ـ تمهيد مقدمات ، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي
فصل نهم - مجازات

ماده 75 - مجازات مرتکبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس يا يک‌ميليون (000 000 1) تا پنج ميليون (000 000 5) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.
ماده 76 - مجازات مرتکبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (9) ، (10) ، (11) (12) ، (13) ، (14) ، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو‌سال حبس يا سه ميليون (000 000 3) تا پانزده ميليون (000 000 15) ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال‌محروميت از عضويت در هياتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.
ماده 77 - مجازات مرتکبين جرايم مقرر در بند (16) ماده (66) اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريک کننده در صورتي که محاربه صدق نکند همان‌مجازات مقرر در ماده (617) قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.
‌ماده 78 - مجازات مرتکبين جرائم مقرر در بند (17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (555) قانون مجازات اسلامي، دوازده سال‌محروميت از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.
‌ماده 79 - مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (40) ، (53) و (60) و تبصره‌هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به‌تخلفات اداري عبارت است از کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و يا عناوين مشابه ، حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک سال و يا انفصال موقت از يک ماه‌تا يک سال.
تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضويت در هيأتهاي اجرائي، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد‌شد.
‌ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (57) و (58) پرداخت پانصد هزار(000 500) تا يک ميليون (000 000 1) ريال جزاي نقدي مي‌باشد.
‌ماده 81 - مجازات مرتکبين تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه يا جزاي نقدي از دو ميليون (000 000 2)‌تا ده ميليون (000 000 10) ريال مي‌باشد و مجازات مرتکبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده(598) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
‌ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از يکصد هزار (000 100) تا دو ميليون
(000 000 2) ريال جزاي نقدي مي‌باشد چنانچه مأمورين‌انتظامي و ساير مقامات و مسؤولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (61) استنکاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از يک‌تا سه ماه محکوم مي‌گردند.
ماده 83 - مجازات مرتکبين تخلفات موضوع ماده (64) علاوه بر کيفر مقرر در قانون مطبوعات، جزاي نقدي از يک ميليون (000 000 1) تا پنج‌ميليون (000 000 5) ريال مي‌باشد. در صورتي که تخلف ارتکابي متضمن افتراء و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌محکوم خواهد شد.
‌ماده 84 - مجازات مرتکبين تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار (000 500) تا دو ميليون (000 000 2) ريال جزاي نقدي مي‌باشد.
‌ماده 85 - مجازات مرتکبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزاي نقدي از پنجاه‌هزار (000 50) تا يک ميليون (000 000 1) ريال‌مي‌باشد.
‌ماده 86 - در کليه مواردي که مرتکب هر يک از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد‌شد.
‌ماده 87 - در اجراي صحيح اصل نود و نهم (99) قانون اساسي و حفظ بيطرفي کامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسؤوليت‌خود، بيطرفي کامل را حفظ نمايند و جانبداري ناظرين به هرطريقي از يکي از کانديداها جرم محسوب مي‌شود.
تبصره - ناظرين شوراي نگهبان در صورتي که مرتکب هر يک از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات جرائم‌مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) براي اين هيأتها، محکوم مي‌گردند.
‌ماده 88 - مجازاتهاي اين فصل به انواع مذکور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذکور در اين قانون و‌يا مجازاتي که براي اين تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مقرر گرديده محکوم‌نمايد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان